Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Acts 2

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]

2:1 О Фригия и Памфилия, от Египет и ония страни от Ливия, които граничат с Киринея, и посетители от Рим_— и юдеи и прозелити,

2:2 И внезапно стана шум от небето като хвученето на силен вятър, и изпълни цялата къща дето седяха.

2:3 О Слънцето, ще се превърне в тъмнина, И луната в кръв, Преди да дойде великият И бележит ден Господен.

2:4 и явиха им се езици като огнени, които се разделяха, и седна по един на всеки от тях.

2:5 О И тъй, понеже беше пророк, и знаеше, че Бог с клетва му се обеща, че от плода на неговите чресла [по плът ще въздигне Христа, да го] постави на престола му,

2:6 И те всички се изпълниха със Светия Дух, и почнаха да говорят чужди езици, според както Духът им даваше способност да говорят.

2:7 А тогава престояваха в Ерусалим юдеи, благочестиви човеци, от всеки народ под небето.

2:8 И като се чу тоя шум, една навалица се събра; и смутиха се, защото всеки един ги слушаше: да говорят на неговия език.

2:9 И всички, смаяни и зачудени, си думаха: Ето, всички тия, които говорят, не са ли Галилеяни?

2:10 Тогава както ги слушаше да говорят всеки на собствения наш език, в който сме родени?

2:11 Партяни, Мидяни и Еламити и жители от Месопотамия, от Юдея и Кападокия Понт и Азия,

2:12 критяни и араби слушаме ги да говорят по нашите езици за великите Божии дела.

2:13 И те всички се смаяха, и в недоумението си думаха един на друг: Какво значи това?

2:14 А други им се присмиваха, казвайки: Те са се напили със сладко вино.

2:15 А Петър, като се изправи с единадесетте, издигна гласа си и им проговори, казвайки: юдеи и всички вие, които живеете в Ерусалим, нека ви стане знайно това, и внимавайте в моите думи.

2:16 Защото тия не са пияни, както вие мислите, понеже е едвам третия час на деня;

2:17 но това е казаното чрез пророк Йоила:

2:18 "И в последните дни, казва Бог, Ще излея от Духа си на всяка твар; И синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват, Юношите ви ще виждат видения, И старците ви ще сънуват сънища;

2:19 Още и на слугите си и на слугините си ще изливам от Духа си в ония дни, и ще пророкуват.

2:20 И ще покажа чудеса на небето горе, И знамения на земята долу, Кръв, и огън, и пара от дим;

2:21 И всеки, който призове името Господне, ще се спаси".

2:22 Израиляни, послушайте тия думи: Исуса Назарянина, мъж засвидетелствуван между вас от Бога чрез мощни дела, чудеса, и знамения, които Бог извърши чрез него посред вас, както сами вие знаете,

2:23 него, предаден според определената Божия воля и предузнание, вие разпнахте и убихте чрез ръката на беззаконници;

2:24 когото Бог възкреси, като развърза болките на смъртта, понеже не беше възможно да бъде държан той от нея.

2:25 Защото Давид казва за него: "Винаги гледах Господа пред себе си; Понеже той е отдясно ми, за да се не поклатя;

2:26 Затова се зарадва сърцето ми, и развесели се езикът ми, А още и плътта ми ще престоява в надежда;

2:27 Защото няма да оставиш душата ми в ада, нито, ще допуснеш твоя светия да види изтление.

2:28 Изявил си ми пътищата на живота; в присъствието си, ще ме изпълниш с веселба."

2:29 Братя, мога да ви кажа свободно за Патриарха Давида, че и умря и биде погребан, и гробът му е у нас до тоя ден.

2:30 той предвиждаше това, говори за възкресението на Христа, че нито той беше оставен в ада, нито плътта му видя изтление.

2:31 Тогова Исуса Бог възкреси, на което ние всинца сме свидетели.

2:32 И тъй, като се възвиси до Божията десница, и взе от Отца обещания Свети Дух, той изля това, което виждате и чуете.

2:33 Защото Давид не се е възнесъл на небесата; но сам той каза: "Рече Господ на моя Господ: Седи отдясно ми,

2:34 Докле положа враговете ти за твое подножие".,

2:35 И тъй, нека знае добре целият Израилев дом, че тогова Исуса, когото вие разпнахте, него Бог е направил и Господ и Помазаник.

2:36 Като чуха това, те, ужилени в сърцата си, рекоха на Петър и на другите апостоли: Какво да сторим братя?

2:37 А Петър им рече: Покайте се, и всеки от вас нека се кръсти в името Исус Христово за прощение на греховете ви; и ще приемете тоя дар, Светия Дух.

2:38 Защото на вас е обещанието и на чадата ви, и на всички далечни, колкото Господ, нашият Бог, ще призове при себе си.

2:39 И с много други думи заявяваше и ги увещаваше, казвайки: Избавете се от това изпорочено поколение.

2:40 И тъй, тия, които приеха поучението му, се покръстиха; и в същия ден се прибавиха около три хиляди души.

2:41 И те постоянствуваха в поучението на апостолите, в общението, в преломяването на хляба, и в молитвите.

2:42 И страх обзе всяка душа; и много чудеса и знамения ставаха чрез апостолите.

2:43 И всичките вярващи бяха заедно, и имаха всичко общо;

2:44 и продаваха стоката и имота си, и разподеляха парите на всички, според нуждата на всекиго.

2:45 И всеки ден прекарваха единодушно в храма, и разчупваха хляб по къщите си, и приемаха храна с радост и простосърдечие,

2:46 като хвалеха Бога, и печелеха благоволението на всичките люде. А Господ всеки ден прибавяше на църквата ония, които се спасяваха.

2:47 Един ден, когато Петър и Йоан отиваха в храма в десетия час, часа на молитвата,


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase