Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Luke 1

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]

1:1 Понеже мнозина предприеха да съчинят повест за съвършено потвърдените между нас събития,

1:2 О И в часа на каденето цялото множество на людете се молеше отвън.

1:3 както ни ги предадоха ония, които от началото са били очевидци и служители на евангелското слово,

1:4 О И, ето, ще млъкнеш, и не ще можеш да говориш до деня, когато ще се сбъдне това, защото не повярва думите ми, които ще се сбъднат своевременно.

1:5 видя се добре и на мене, който изследвах подробно всичко от началото, да ти пиша наред за това, почтени Теофиле,

1:6 за да познаеш достоверността на това, в което си бил поучаван.

1:7 В дните на Юдейския цар Ирод имаше един свещеник от Авиевия отред, на име Захария; и жена му беше от Аароновите потомци, и се наричаше Елисавета.

1:8 Те и двамата бяха праведни пред Бога, като ходеха непорочно във всичките Господни заповеди и наредби.

1:9 И нямаха чадо, понеже Елисавета беше неплодна, а и двамата бяха в напреднала възраст.

1:10 И като свещенодействуваше той пред Бога по реда на своя отред,

1:11 по обичая на свещеничеството, нему се падна по жребие да влезе в Господния храм и да покади.

1:12 И яви му се ангел от Господа, стоящ отдясно на кадилния олтар.

1:13 И Захарий като го видя, смути се, и страх го обзе.

1:14 Но ангелът му рече: Не бой се, Захари; защото твоята молитва е чута, и жена ти Елисавета ще ти роди син, когото ще наречеш Иоан.

1:15 Той ще ти бъде за радост и веселие; и мнозина ще се зарадват за неговото рождение.

1:16 Защото ще бъде велик пред Господа; вино и спиртно питие няма да пие; и ще се изпълни със Святия Дух още от зачатието си.

1:17 И ще обърне мнозина от израилтяните към Господа техния Бог.

1:18 Той ще предиде пред лицето Му в духа и силата на Илия, за да обърна сърцата на бащите към чадата, и непокорните към мъдростта на праведните, да приготви за Господа благоразположен народ.

1:19 А Захария рече на ангела: По какво ще узная това? Защото аз съм стар, и жена ми е в напреднала възраст.

1:20 Ангелът в отговор му каза: Аз съм Гавриил, който стои пред Бога; и съм изпратен да ти говоря и да ти благовестя това.

1:21 И людете чакаха Захария, и се чудеха, че се бави в храма.

1:22 А когато излезе, не можеше да им продума; и те разбраха, че е видял видение в храма, защото той им правеше знакове и оставаше ням.

1:23 И като се навършиха дните на службата му, той отиде у дома си.

1:24 А след тия дни жена му Елисавета зачна; и криеше се пет месеца, като казваше:

1:25 Така ми стори Господ в дните, когато погледна милостиво, за да отнеме от човеците причината да ме корят.

1:26 А в шестия месец ангел Гавриил бе изпратен от Бога в галилейския град, наречен Назарет,

1:27 при една девица, сгодена за мъж на име Йосиф от Давидовия дом; а името на девицата бе Мария.

1:28 И като дойде ангелът при нея, рече: Здравей благодатна! Господ е с тебе, [благословена си ти между жените].

1:29 А тя много се смути от думата му и в недоумение беше, какъв ли ще бъде тоя поздрав.

1:30 И ангелът - рече: Не бой се, Марио, защото си придобила Божието благоволение.

1:31 И ето, ще зачнеш в утробата си и ще родиш син, Когото ще наречеш Исус.

1:32 Той ще бъде велик, и ще се нарече Син на Всевишния; и Господ Бог ще Му даде престола на баща Му Давида.

1:33 Ще царува над Якововия дом до века; и царството Му не ще има край.

1:34 А Мария рече на ангела: Как ще бъде това, тъй като мъж не познавам?

1:35 И ангелът в отговор - рече: Святият дух ще дойде върху ти и силата но Всевишния ще те осени; за туй, и святото Онова, Което ще се роди от тебе, ще се нарече Божий Син.

1:36 И, ето, твоята сродница Елисавета, и тя в старините си е зачнала син; и това е шестия месец за нея, която се казваше неплодна.

1:37 Защото за Бога няма невъзможно нещо.

1:38 И Мария рече: Ето Господната слугиня; нека ми бъде според както си казал. И ангелът си отиде от нея.

1:39 През тия дни Мария стана и отиде бързо към хълмистата страна, в един Юдов град,

1:40 и влезе в Захариевата къща и поздрави Елисавета.

1:41 И щом чу Елисавета Марииния поздрав, младенецът заигра в утробата -; и Елисавета се изпълни със Святия Дух,

1:42 и като извика със силен глас рече: Благословена си ти между жените, и благословен е плодът на твоята утроба!

1:43 И от какво ми е тая чест, да дойде при мене майката на моя Господ?

1:44 Защото, ето, щом стигна гласът на твоя поздрав до ушите ми, младенецът заигра радостно в утробата ми.

1:45 И блажена е тая, която е повярвала, че ще се сбъдне казаното - от Господа.

1:46 И Мария каза: Величае душата ми Господа,

1:47 и зарадва се духът ми в Господа, Спасителя мой,

1:48 Защото погледна милостиво на ниското положение на слугинята си; и ето, отсега ще ме ублажават всичките родове.

1:49 Защото Силният извърши за мене велики дела; и свято е Неговото име.

1:50 И, през родове и родове, Неговата милост е върху ония, които Му се боят.

1:51 Извърши силни дела със Своята мишца; разпръсна ония, които са горделиви в мислите на сърцето си.

1:52 Свали владетели от престолите им. И въздигна смирени.

1:53 Гладните напълни с блага. А богатите отпрати празни.

1:54 Помогна на слугата Си Израиля, за да помни да покаже милост.

1:55 (Както бе говорил на бащите ни). Към Авраама и към неговото потомство до века.

1:56 А Мария, като преседя с нея около три месеца, върна се у дома си.

1:57 А на Елисавета се навърши времето да роди; и роди син.

1:58 И като чуха съседите и роднините -, че Господ показал към нея велика милост, радваха се с нея.

1:59 И на осмия ден дойдоха да обрежат детенцето; и щяха да го нарекат Захария, по бащиното му име.

1:60 Но майка му в отговор каза: Не, но ще се нарече Иоан.

1:61 И рекоха -: Няма никой в рода ти, който се нарича с това име.

1:62 И запитаха баща му със знакове, как би искал той да го нарекат.

1:63 А той поиска дъсчица и написа тия думи: Иоан е името му. И те всички се почудиха.

1:64 И начаса му се отвориха устата, и езикът му се развърза, и той проговори и благославяше Бога.

1:65 И страх обзе всичките им съседи; и за всичко това се говореше по цялата хълмиста страна на Юдея.

1:66 И всички, които чуха, пазеха това в сърцата си, казвайки: Какво ли ще бъде това детенце? Защото Господната ръка беше с него.

1:67 Тогава баща му Захария се изпълни със Святия Дух и пророкува, казвайки:

1:68 Благословен Господ, израилевия Бог, защото посети Своите люде и извърши изкупление за тях.

1:69 И въздигна рог на спасение за нас в дома на слугата Си Давида,

1:70 (Както е говорил чрез устата на святите Си от века пророци).

1:71 Избавление от неприятелите ни и от ръката на всички, които ни мразят,

1:72 за да покаже милост към бащите ни и да спомни святия Свой завет,

1:73 клетвата, с която се закле на баща ни Авраама.

1:74 Да даде нам, бидейки освободени от ръката на неприятелите ни. Да му служим без страх,

1:75 в святост и правда пред Него, през всичките си дни.

1:76 Да! И ти, детенце, пророк на Всевишния ще се наречеш; защото ще вървиш пред лицето на Господа да приготвиш пътищата за Него.

1:77 3а да дадеш на Неговите люде да познаят спасение чрез прощаване греховете им,

1:78 поради милосърдието на нашия Бог, с което ще ни посети зора отгоре,

1:79 за да осияе седящите в тъмнина и в мрачна сянка; така щото да отправи нозете ни в пътя на мира.

1:80 А детенцето растеше и крепнеше по дух; и беше в пустините до деня, когато се яви на Израиля.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase