Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Matthew 24

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]

24:1 И когато излезе Исус от храма и си отиваше, учениците Му се приближиха да Му покажат зданията на храма.

24:2 А Той в отговор им рече: Не виждате ли всичко това? Истина ви казвам: Няма да остане тук камък на камък, който да се не срине.

24:3 И когато седеше на Елеонския хълм, учениците дойдоха при Него насаме и рекоха: Кажи ни, кога ще бъде това? И какъв ще бъде белегът на Твоето пришествие и за свършека на века?

24:4 Исус в отговор им каза: Пазете се да ви не заблуди някой;

24:5 защото мнозина ще дойдат в Мое име казвайки: Аз съм Христос, и ще заблудят мнозина.

24:6 И ще чуете за войни и за военни слухове; но внимавайте да се не смущавате; понеже тия неща трябва да станат; но това още не е свършекът.

24:7 Защото ще се повдигне народ против народ, и царство против царство; и на разни места ще има глад и трусове.

24:8 Но всичко това ще бъде само начало на страдания.

24:9 Тогава ще ви предадат на мъки и ще ви убият; и ще бъдете намразени от всичките народи поради Моето име.

24:10 И тогава мнозина ще се съблазнят, и един друг ще се предадат, и един друг ще се намразят.

24:11 И много лъжепророци ще се появят и ще заблудят мнозина.

24:12 Но понеже ще се умножи беззаконието, любовта на мнозинството ще охладнее.

24:13 Но който устои до край, той ще бъде спасен.

24:14 И това благовестие на царството ще бъде проповядвано по цялата вселена за свидетелство на всичките народи; и тогава ще дойде свършекът.

24:15 Затова, когато видите мерзостта, която докарва запустение, за която говори пророк Даниил, стояща на святото място, (който чете нека разбира),

24:16 тогава ония които са в Юдея, нека бягат по планините;

24:17 който се намери на къщния покрив да не слиза да вземе нещата от къщата си;

24:18 и който се намери на нива да се не връща назад да вземе дрехата си.

24:19 А горко на непразните и на кърмещите в ония дни!

24:20 При това, молете се да се не случи бягането ви зиме или в съботен ден;

24:21 защото тогава ще има голяма скръб, небивала от началото на света до сега, и каквато не ще има.

24:22 И ако да не се съкратеха ония дни, не би се избавила ни една твар; но заради избраните, ония дни ще се съкратят.

24:23 Тогава ако някой ви каже: Ето тук е Христос, или: Тука, не вярвайте;

24:24 защото ще се появят лъжехристи, и лъжепророци, които ще покажат големи знамения и чудеса, така щото да заблудят, ако е възможно, и избраните.

24:25 Ето предсказах ви.

24:26 Прочее, ако ви кажат: Ето, Той е в пустинята; не излизайте; или: Ето Той е във вътрешните стаи; не вярвайте.

24:27 Защото както светкавицата излиза от изток и се вижда дори до запад, така ще бъде пришествието на Човешкия Син.

24:28 Дето бъде мършата, там ще се съберат и орлите.

24:29 А веднага след скръбта на ония дни, слънцето ще потъмнее, луната няма да даде светлината си, звездите ще паднат от небето и небесните сили ще се разклатят.

24:30 Тогава ще се яви на небето знамението на Човешкия Син; и тогава ще заплачат всички земни племена като видят Човешкия Син идещ на небесните облаци със сила и голяма слава.

24:31 Ще изпрати Своите ангели със силен тръбен глас; и те ще съберат избраните Му от четирите ветрища, от единия край на небето до другия.

24:32 А научете притчата от смоковницата: Когато клоните й вече омекнат и развият листа, знаете, че е близо лятото.

24:33 Също така и вие, когато видите всичко това, да знаете, че Той е близо при вратата.

24:34 Истина ви казвам: Това поколение няма да премине, докле не се сбъдне всичко това.

24:35 Небето и земята ще преминат, но Моите думи няма да преминат.

24:36 А за оня ден и час никой не знае, нито небесните ангели, нито Синът, а само Отец.

24:37 И като бяха Ноевите дни, така ще бъде пришествието на Човешкия Син.

24:38 Защото, както и в ония дни преди потопа, ядяха и пиеха, женеха се и се омъжваха, до деня до когато Ное влезе в ковчега,

24:39 и не усетиха, до като дойде потопът и завлече всички, така ще бъде и пришествието на Човешкия Син.

24:40 Тогава двама ще бъдат на полето; единият се взема, а другият се оставя.

24:41 Две жени ще мелят на мелницата; едната се взема, а другата се оставя.

24:42 Затова бдете, защото не знаете в кой ден ще дойде вашият Господ.

24:43 Но това да знаете, че ако домакинът би знаел в кой час щеше да дойде крадецът, бдял би, и не би оставил да му подкопаят къщата.

24:44 Затова бъдете и вие готови; защото в час, когато го не мислите, Човешкият Син иде.

24:45 Кой е, прочее, верният и разумен слуга, когото господарят му е поставил над домочадието си; за да им дава храна навреме?

24:46 Блажен е оня слуга, чийто господар, като си дойде, го намери, че прави така.

24:47 Истина ви казвам, че ще го постави над целия си имот.

24:48 Но, ако оня слуга е зъл*(Гръцки: Оня зъл слуга каже.), и каже в сърцето си: Господарят ми се забави,

24:49 и той почне да бие служителите си, и да яде и да пие с пияниците,

24:50 господарят на оня слуга ще дойде в ден, когато той не го очаква, и в час, когато не знае,

24:51 и, като го бие тежко, ще определи неговата участ с лицемерите; там ще бъде плач и скърцане със зъби.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase