Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Matthew 18

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]

18:1 В същото време учениците дойдоха при Исуса и казаха: Кой е по-голям в небесното царство?

18:2 А Той повика едно детенце, постави го посред тях, и рече:

18:3 Истина ви казвам; ако се не обърнете като дечицата, никак няма да влезете в небесното царство.

18:4 И тъй, който смири себе си като това детенце, той е по-голям в небесното царство.

18:5 И който приеме едно такова детенце в Мое име, Мене приема.

18:6 А който съблазни едно от тия малките, които вярват в Мене, за него би било по-добре да се окачеше на врата му един воденичен камък, и да потънеше в морските дълбочини.

18:7 Горко на света поради съблазните, защото е неизбежно да дойдат съблазните; но горко на онзи човек, чрез когото съблазънта дохожда!

18:8 Ако те съблазни ръката ти или ногата ти, отсечи я и хвърли я; по-добре е за тебе да влезеш в живота куц или недъгав, отколкото с две ръце или с две нозе да бъдеш хвърлен във вечния огън.

18:9 И ако те съблазни окото, извади го и хвърли го; по-добре е за тебе да влезеш в живота с едно око, отколкото да имаш две очи и да бъдеш хвърлен в огнения пъкъл.

18:10 Внимавайте да не презирате ни едно от тия малките, защото ви казвам, че техните ангели на небесата винаги гледат лицето на Отца Ми, Който е на небесата.

18:11 [защото Човешкият Син дойде да спаси погиналото].

18:12 Как ви се вижда? Ако някой човек има сто овце и едната от тях се заблуди, не остава ли деветдесетте и девет, и не отива ли по бърдата да търси заблудилата се?

18:13 И като я намери, истина ви казвам, той се радва за нея повече, отколкото за деветдесетте и девет незаблудили се.

18:14 Също така не е по волята на Отца ви, Който е на небесата, да загине ни един от тия малките.

18:15 И ако ти съгреши брат ти, иди, покажи вината му между тебе и него самия. Ако те послуша, спечелил си брата си.

18:16 Но ако не те послуша, вземи със себе си още един или двама и от устата на двама или трима свидетели да се потвърди всяка дума.

18:17 И ако не послуша тях, кажи това на църквата; че ако не послуша и църквата, нека ти бъде като езичник и бирник.

18:18 Истина ви казвам: Каквото вържете на земята, ще бъде вързано на небесата; и каквото развържете на земята, ще бъде развързано на небесата.

18:19 Пак ви казвам, че ако двама от вас се съгласят на земята за каквото и да било нещо, което да поискат, ще им бъде дадено от Отца Ми, Който е на небесата.

18:20 Защото, гдето двама или трима са събрани в Мое име, там съм и Аз посред тях.

18:21 Тогава Петър се приближи и Му рече: Господи, до колко пъти, като ми съгреши брат ми, да му прощавам? До седем пъти ли?

18:22 Исус му рече: Не ти казвам: До седем пъти — до седемдесет пъти по седем.

18:23 Затова небесното царство прилича на един цар, който поиска да прегледа сметките на слугите си.

18:24 И когато почна да преглежда докараха при него един, който му дължеше десет хиляди таланта*(Равно на 60 000 000 лева зл.).

18:25 И понеже нямаше с какво да заплати, господарят му заповяда да продадат него, жена му и децата му, и всичко що имаше, и да се плати дълга.

18:26 Затова слугата падна, кланяше му се, и каза: Господарю, имай търпение към мене, и ще ти платя всичко.

18:27 И господарят на тоя слуга, понеже го жалеше, пусна го и му прости заема.

18:28 Но тоя слуга, като излезе, намери един от съслужителите си, който му дължеше сто пеняза*(Равно близо на 90 лева зл.); хвана го и го душеше, и каза: Плати това, което ми дължиш.

18:29 Затова служителят му падна, молеше му се, и каза: Имай търпение към мене и ще ти платя.

18:30 Но той не искаше, а отиде и го хвърли в тъмница, да лежи докле изплати дълга.

18:31 А съслужителите му, като видяха станалото, твърде много се наскърбиха; дойдоха и казаха на господаря си всичко, що бе станало.

18:32 Тогава господарят му го повика и му каза: Нечестиви слуго, аз ти простих целия оня дълг понеже ми се примоли.

18:33 Не трябваше ли и ти да се смилиш за съслужителя си, както и аз се смилих за тебе?

18:34 И господарят му се разгневи и го предаде на мъчителите да го изтезават докле изплати целия дълг.

18:35 Така и Моят небесен Отец ще постъпи с вас, ако не простите от сърце всеки на брата си.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase