Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Ezekiel 36

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [38]   [39]   [40]   [41]   [42]   [43]   [44]   [45]   [46]   [47]   [48]

36:1 И ти, сине човешки, пророкувай към Израилевите планини, като речеш: Израилеви планини, слушайте Господното слово.

36:2 Така казва Господ Иеова: Понеже неприятелят рече против вас: О хохо! и - Древните височини станаха наше владение,

36:3 затова, като пророкуваш речи: Така казва Господ Иеова: Понеже ви запустиха и погълнаха отвред, за да станете владение на другите народи, и станахте предмет на говоренето на устни, и на зли отзиви на людете,

36:4 затова, Израилеви планини, слушайте словото на Господа Иеова. Така казва Господ Иеова на планините и на хълмовете, на потоците и на долините, на запустелите пустоти и на напуснатите градове, които станаха корист и са за присмех на другите народи около тях, -

36:5 затова, казва Господ Иеова: Непременно в пламенната Си ревнивост говорих против другите народи, и против целия Едом, които с всесърдечна радост и с душевно презрение направиха Моята земя свое владение, за да я изхвърлят и разграбят;

36:6 затова, пророкувай за Израилевата земя, и кажи на планините и на хълмовете, на потоците и на долините: Така казва Господ Иеова: Ето, Аз говорих в ревността Си и в яростта Си, понеже понесох укор от народите;

36:7 затова, така казва Господ Иеова: Аз се заклех, че народите, които са около вас, непременно ще носят срама си.

36:8 А вие, Израилеви планини, ще изкарате клоновете си; и ще давате плода си на людете Ми Израиля; защото скоро ще дойдат.

36:9 Защото, ето, Аз съм за вас, и ще се обърна към вас, и вие ще бъдете обработвани и засявани.

36:10 И ще заселя върху вас много човеци, и целият Израилев дом, да! целия; и градовете ще се населят, и запустелите места ще се съградят.

36:11 И ще заселя върху вас много човеци и животни, които ще нараснат и се наплодят; и ще ви населя както бяхте по-напред, и ще ви сторя по-голямо добро отколкото в началото; и ще познаете, че Аз съм Господ.

36:12 Да! Ще направя да ходят по вас човеци, людете Ми Израил; те ще ви владеят, и вие ще им бъдете наследство, и за напред няма да ги обезчадите.

36:13 Така казва Господ Иеова: Понеже ви думат: Ти си земя, която поглъщаш човеци и обезчадваш людете си,

36:14 затова, няма вече да поглъщаш човеци, нито да обезчадваш вече народа си, казва Господ Иеова;

36:15 и няма вече да ти допусна да понесеш укор от народите, нито да носиш поругание от племената, и няма вече да направиш народа си да се препъва, казва Господ Иеова.

36:16 При това, Господното слово дойде към мене и рече:

36:17 Сине човешки, когато Израилевият дом живееха в земята си, те я оскверниха с постъпките си и с делата си; техните постъпки бяха пред мене отвратителни като нечистотата на отлъчена жена.

36:18 Затова, излях яростта Си върху тях поради кръвта, която бяха излели на земята, и поради идолите, с които я бяха омърсили;

36:19 разсях ги между народите, и те бидоха разпръснати по страните; според постъпките им и според делата им ги съдих.

36:20 И когато влязоха между народите гдето отидоха, омърсиха Моето свето име, тъй щото се говореше за тях: Тия са людете на Иеова, и из земята Му излязоха!

36:21 Смилих се обаче за светото Си име, което Израилевият дом бяха омърсили между народите, при които отидоха.

36:22 Затова, речи на Израилевия дом: Така казва Господ Иеова: Аз не правя това заради вас, доме Израилев, но заради Моето свето име, което омърсихте между народите, при които отидохте.

36:23 Аз ще осветя великото Си име, което е било омърсено между народите, което вие омърсихте между тях; и народите ще познаят, че Аз съм Господ, казва Иеова, когато се осветя у вас пред очите им.

36:24 Защото ще ви взема изсред народите, и ще ви събера от всичките страни, и ще ви доведа в земята ви.

36:25 Тогава ще поръся върху вас чиста вода, и ще се очистите; от всичките ви нечистоти и от всичките ви идоли ще ви очистя.

36:26 Ще ви дам и ново сърце, и нов дух ще вложа вътре във вас, и, като отнема каменното сърце от плътта ви, ще ви дам меко сърце.

36:27 И ще вложа Духа Си вътре във вас, и ще ви направя да ходите в повеленията Ми, да пазите съдбите Ми, и да ги извършвате.

36:28 Ще живеете в земята, която дадох на бащите ви; и вие ще ми бъдете люде, и Аз ще бъда ваш Бог.

36:29 Ще ви спася от всичките ви нечистоти; и като призова живото, ще го умножа, и не ще вече да ви докарам глад.

36:30 Ще умножа плода на дървото и рожбите на полето, за да не ви се присмиват вече народите, за гдето гладувате.

36:31 Тогава, като си спомните нечестивите си постъпки и недобрите си дела, ще се отвратите сами от себе си пред очите си поради беззаконията си и поради мерзостите си.

36:32 Не заради вас правя Аз това, казва Господ Иеова, нека ви бъде известно. Засрамете се и се смутете поради постъпките си, доме Израилев!

36:33 Така казва Господ Иеова: В деня, когато ви очистя от всичките ви беззакония, ще направя и да се населят градовете, и запустелите места ще се съградят.

36:34 Опустошената земя ще се обработи, макар че е била пуста пред очите на всекиго, който минаваше.

36:35 И ще казват: Тая земя, която бе запустяла, стана като Едемската градина, и запустелите, опустошените, и разорените градове се укрепиха и населиха.

36:36 Тогава народите, останали около вас ще познаят, че Аз Господ съградих разореното и насадих запустялото. Аз Господ изговорих това, и ще го извърша.

36:37 Така казва Господ Иеова: При това, Израилевият дом ще Ме потърси, за да им го сторя. Ще ги умножа с човеци като стадо;

36:38 като стадото за жертва, като стадото, което пълни Ерусалим във време на определените празници, така човешки стада ще пълнят запустелите градове; и ще познаят, че Аз съм Господ.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase