Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Psalms 78

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [38]   [39]   [40]   [41]   [42]   [43]   [44]   [45]   [46]   [47]   [48]   [49]   [50]   [51]   [52]   [53]   [54]   [55]   [56]   [57]   [58]   [59]   [60]   [61]   [62]   [63]   [64]   [65]   [66]   [67]   [68]   [69]   [70]   [71]   [72]   [73]   [74]   [75]   [76]   [77]   [78]   [79]   [80]   [81]   [82]   [83]   [84]   [85]   [86]   [87]   [88]   [89]   [90]   [91]   [92]   [93]   [94]   [95]   [96]   [97]   [98]   [99]   [100]   [101]   [102]   [103]   [104]   [105]   [106]   [107]   [108]   [109]   [110]   [111]   [112]   [113]   [114]   [115]   [116]   [117]   [118]   [119]   [120]   [121]   [122]   [123]   [124]   [125]   [126]   [127]   [128]   [129]   [130]   [131]   [132]   [133]   [134]   [135]   [136]   [137]   [138]   [139]   [140]   [141]   [142]   [143]   [144]   [145]   [146]   [147]   [148]   [149]   [150]

78:1 (По слав. 77). Асафово поучение*. Слушайте, люде мои, поучението ми: Приклонете ушите си към думите на устата ми.

78:2 Ще отворя устата си в притча, Ще произнеса гатанки от древността.

78:3 Това, което чухме и научихме, И нашите бащи ни разказаха,

78:4 Няма да го скрием от чадата им в идното поколение, Но ще повествуваме хвалите на Господа, Неговата сила и чудесните дала, които извърши,

78:5 Защото Той постави свидетелство в Якова, И положи закон в Израиля, За които заповяда в Израиля, За които заповяда на бащите ни Да ги възвестяват чадата си,

78:6 За да ги знае идното поколение, Децата, които щяха да се родят, - Които да настанат и да ги разказват на своите чада.

78:7 За да възложат надеждата си на Бога, И да не забравят делата на Бога, Но да пазят Неговите заповеди,

78:8 И да не станат като бащите си, Упорито и непокорно поколение, Поколение, което не утвърди сърцето си. И чийто дух не биде непоколебим за Бога.

78:9 Ефремците, макар въоръжени и запъващи лъкове, Върнаха се назад в деня на боя.

78:10 Не опазиха завета на Бога, И в закона Му не склониха да ходят,

78:11 А забравиха Неговите деяния И чудесните дела, които им показа.

78:12 Пред бащите им извърши чудеса В Египетската земя, в полето Танис

78:13 Раздвои морето и ги преведе, И направи водите да стоят като грамада.

78:14 Води ги денем с облак, И цялата нощ с огнена виделина.

78:15 Разцепи канари в пустинята, И ги напои изобилно като от бездни.

78:16 И изведе потоци из канарата, И направи да потекат води като реки.

78:17 Но те продължиха да Му съгрешават още И да огорчават Всевишния в безводната страна.

78:18 Със сърцето си изпитаха Бога, Като искаха ястия за лакомството си*,

78:19 И говориха против Бога, казвайки: Може ли Бог да приготви трапеза в пустинята?

78:20 Ето, Той удари канарата, та потекоха води и потоци преляха; А може ли и хляб да даде, или да достави месо за людете Си?

78:21 Затова Господ чу и се разгневи, И огън пламна против Якова, А още и гняв обсипа Израиля;

78:22 Защото не повярваха в Бога, Нито Му уповаваха, че ще ги избави.

78:23 При все това Той заповяда на облаците горе, И отвори небесните врати,

78:24 Та им наваля манна да ядат И даде им небесно жито.

78:25 Всеки ядеше ангелски хляб+; Прати им храна до насита.

78:26 Подигна източен вятър на небето, И със силата Си докара южния вятър.

78:27 Наваля върху тях и месо изобилно като прах, И птици крилати много като морския пясък;

78:28 И направи ги да падат всред стана им, Около жилищата им.

78:29 И тъй, ядоха и се преситиха, Като им даде това, което желаеха.

78:30 А докато още не бяха се отказали от лакомството си, И ястието им бе в устата им,

78:31 Гневът Божий ги обсипа та изби по-тлъстите от тях, И повали отборните на Израиля.

78:32 При всичко това те следваха да съгрешават, И не вярваха поради чудесните Му дела.

78:33 Затова Той изнуряваше дните им със суета, И годините им с ужас.

78:34 Когато ги умъртвяваше, тогава питаха за Него, Та изново търсеха Бога ревностно;

78:35 И спомниха, че Бог им беше канара, И всевишният Бог техен изкупител.

78:36 Но с устата си Го ласкаеха, И с езика си Го лъжеха;

78:37 Защото сърцето им не беше право пред Него, Нито бяха верни на завета Му.

78:38 Но Той, като многомилостив, прощаваше беззаконието им и не ги погубваше; Да! много пъти въздържаше гнева Си, И не подигаше всичкото Си негодувание;

78:39 И си спомняше, че бяха плът, Вятър, който прехожда и не се връща.

78:40 Колко пъти Го огорчаваха в пустинята И Го разгневяваха в безводната страна,

78:41 Като изново изпитваха Бога, И предизвикваха Светия Израилев!

78:42 Не си спомнюваха силата на ръката Му В деня, когато ги избави от противника,

78:43 Как показа в Египет знаменията Си, И чудесата на полето Танис,

78:44 И превърна вадите им в кръв, И потоците им, та не можаха да пият;

78:45 Как прати върху тях рояци мухи, които ги изпоядоха, И жаби, които ги изпогубиха,

78:46 И предаде произведенията им на гъсеници, И трудовете им на скакалци

78:47 Как порази с град лозята им, И със светкавици черниците им,

78:48 И предаде на град добитъка им, И стадата им на мълнии;

78:49 Как изля върху тях пламенния Си гняв, Негодувание, ярост и неволя, - Нашествие на ангелите на злощастието, -

78:50 Изравни пътя за гнева Си, Но пощади от смърт душата им, Но предаде на мор живота им;

78:51 Как порази всеки първороден заведе ги като стадо в Египет, Първака на силите им в шатрите на Хама,

78:52 А людете Си изведе като овци и заведе ги като стадо в пустинята,

78:53 И води ги безопасно, така щото не се бояха, А неприятелите им - морето ги покри;

78:54 Как ги въведе в светия Си предел. В тая поляна, която десницата Му придоби,

78:55 И изгони пред тях народите, Та им ги раздели за наследство с въже, И в шатрите им настани Израилевите племена.

78:56 Но въпреки това те изпитваха Всевишния Бог и се бунтуваха против Него, И не пазеха наредбите Му,

78:57 Но връщаха се назад, и обхождаха се неверно както бащите им; Измятаха се като неверен лък.

78:58 Защото Го разгневиха с високите си места, И с ваяните си идоли Го подбуждаха към ревност.

78:59 Чу Бог и възнегодува, И много се погнуси от Израиля,

78:60 Тъй че напусна скинията в Сило, Шатъра, който бе поставил между човеците,

78:61 И предаде на пленение Силата Си, Славата Си в неприятелска ръка.

78:62 Тоже и людете Си предаде на меч, Като се разгневи на наследстовото Си.

78:63 Огън пояде момците им, И девиците им не се възпяваха с венчални песни.

78:64 Свещениците им паднаха от нож; И вдовиците им не плакаха.

78:65 Тогава се събуди Господ като от сън, Като силен мъж, който ободрен от вино, вика;

78:66 И, като порази враговете Си, отблъсна ги назад, Та ги предаде на вечно посрамяване.

78:67 При това Той се отказа от Иосифовия шатър, И Ефремовото племе не избра;

78:68 Но избра Юдовото племе, Хълма Сион, който възлюби.

78:69 Съгради светилището Си като небесните възвишения, Като земята, която е утвърдил за винаги.

78:70 Избра и слугата Си Давида, И го взе от кошарите на овците;

78:71 Отподир дойните овци го доведе За да пасе людете Му Якова и наследството Му Израиля.

78:72 Така той ги пасеше според незлобието на сърцето си, И ги водеше с изкуството на ръцете си.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase