Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


1 Chronicles 27

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]

27:1 А според преброяването им израилтяните, то ест , началниците на бащините домове , хилядниците, стотниците, и чиновниците им, които слугуваха на царя във всичко, що се касаеше до отредите, които влизаха в служба и излизаха от месец на месец през всичките месеци на годината, бяха двадесет и четири хиляди във всеки отред.

27:2 Над първия отред, за първия месец, бе Ясовеам, Завдииловият син; и в неговия отред имаше двадесет и четири хиляди души.

27:3 Той беше от Фаресовите потомци първенец на всички военачалници, за първия месец.

27:4 И над отреда за втория месец беше ахохецът Додай, с Макелот за първенец на неговия отред; също и в неговия отряд имаше двадесет и четири хиляди души.

27:5 Третият военачалник за третия месец беше Ванаия, син на свещеник Иодай, главен; и в неговия отред имаше двадесет и четири хиляди души.

27:6 Това е оня Ванаия, който бе силният между тридесетте, и над тридесетте; и в неговия отред беше син му Амизавад.

27:7 Четвъртият военачалник , за четвъртия месец, бе Иоавовият брат Асаил, и с него син му Зевадия; и в неговия отряд имаше двадесет и четири хиляди души.

27:8 Петият военачалник за петия месец бе езраецът Самот; и в неговия отряд имаше двадесет и четири хиляди души.

27:9 Шестият военачалник за шестия месец, бе Ирас, син на текоеца Екис; и в неговия отряд имаше двадесет и четири хиляди души.

27:10 Седмият военачалник , за седмия месец бе фелонецът Хелис, от ефремците; и в неговия отряд имаше двадесет и четири хиляди души.

27:11 Осмият военачалник , за осмия месец, бе хусатецът Сивехай, от Заровците; и в неговия отред имаше двадесет и четири хиляди души.

27:12 Деветият военачалник , за деветия месец, бе анатотецът Авиезер, от вениаминците; и в неговия отред имаше двадесет и четири хиляди души.

27:13 Десетият военачалник , за десетия месец, бе нетофатеца Маарай, от Заровците; и в неговия отред имаше двадесет и четири хиляди души.

27:14 Единадесетият военачалник , за единадесетия месец, бе пиратонецът, Ванаия от ефремците; и в неговия отряд имаше двадесет и четири хиляди души.

27:15 Дванадесетият военачалник , за дванадесетия месец, бе нетофатецът Хелдай, от Готониила; и неговият отряд имаше двадесет и четири хиляди души.

27:16 После, над Израилевите племена; първенец на Рувимците бе Елиезер, Зехриевият син; на Симеонците, Сафатия, Мааховият син;

27:17 на левийците, Асавия, Кемуиловият син; на Аароновците, Садок;

27:18 на Юда, Елиу, от Давидовите братя; на Исахара, Амрий, Михаиловият син;

27:19 на Завулона, Исмая Авдиевият син; на Нефталима, Еримот Азрииловият син;

27:20 на ефремците, Осия Азазиевият син; на половината Манасиево племе, Иоил Федаиевият син;

27:21 на другата половина на Манасиевото племе в Галгал, Идо Захариевият син; на Вениамина, Ясиил Авенировият син;

27:22 на Дана, Азареил Ероамовият син. Тия бяха първенци на Израилевите племена.

27:23 Но между тях Давид не преброи ония, които бяха на двадесет годишна възраст и по-долу; защото Господ беше казал, че ще умножава Израиля както небесните звезди.

27:24 Иоав, Саруиният син, почна да брои, но не свърши; и поради това преброяване падна гняв на Израиля, и броят не се вписа между работниците записани в летописите на цар Давида.

27:25 А над царските съкровища бе Азмавет, Адииловият син; над съкровищата на полетата, на градовете, на селата и на крепостите, Ионатан Озиевият син;

27:26 над полските работници, които обработваха земята, Езрий Хелувовият син;

27:27 над лозята, раматецът Семей; над плода от лозята влаган във винените влагалища, Завдий Сифамиевият син;

27:28 над маслините и черниците, които бяха на полето, гедерецът Вааланан; над влагалищата за дървено масло, Иоас;

27:29 над говедата, които пасяха в Сарон, саронецът Ситрай; над говедата, които бяха в долините, Сафат Адлаиевият син;

27:30 над камилите, исмаилецът Овил; над ослите, меронотецът Ядаия;

27:31 а над овцете, агарецът Язиз. Всички тия бяха надзиратели на цар Давидовия имот.

27:32 А Давидовият стрика Ионатан, човек разумен и книжник, беше съветник; Ехиил Ахмониевият син, беше с царските синове;

27:33 Ахитофел, царски съветник; архиецът Хусай, царски приятел;

27:34 а съветниците след Ахитофела, Иодай, Ванаиевият син и Авиатар; а началник на царската войска, Иоав.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase