Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Exodus 24

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [38]   [39]   [40]

24:1 Рече още на Моисея: Възкачете се към Господа, ти и Аарон, Надав и Авиуд, и седемдесет от Израилевите старейшини, и поклонете се от далеч;

24:2 само Моисей ще се приближи при Господа, а те не ще се приближат, нито ще се възкачат людете с него.

24:3 Тогава Моисей дойде та каза та каза на людете всичките думи на Господа и всичките му съдби; и всичките люде едногласно отговориха казвайки: Всичко, което е казал Господ, ще вършим.

24:4 И Моисей написа всичките Господни думи; и на утринта, като стана рано, гдето изправи и дванадесет стълба, според дванадесетте Израилеви племена.

24:5 И изпрати момци от израилтяните, та принесоха всеизгаряния и пожертвуваха Господу телци за примирителни жертви.

24:6 А Моисей взе половината от кръвта и тури я в паници, а с другата половина половина от кръвта поръси върху олтара.

24:7 После взе книгата за завета и я прочете, като слушаха людете; и те рекоха: Всичко, каквото е казал Господ, ще вършим, и ще бъдем послушни.

24:8 Тогава Моисей взе кръвта и поръси с нея върху людете, като казваше: Ето кръвта на завета, който Господ направи с вас според всички тия условия.

24:9 И тъй Моисей и Аарон, Надав и Авиуд и седемдесет от Израилевите старейшини се възкачиха горе.

24:10 И видяха Израилевия Бог: под нозете Му имаше като настилка от сапфир, чиято бистрота беше също като небе.

24:11 Но Той не тури ръка на благородните от израилтяните. И те видяха Бога, и там ядоха и пиха.

24:12 Тогава рече Господ на Моисея: Ела горе при мене на планината и стой там; и ще ти дам каменните плочи, закона и заповедите, които съм написал, за да ги поучаваш.

24:13 И тъй Моисей стана със слугата си Исуса, и Моисей се изкачи на Божията планина.

24:14 А рече на старейшините: Чакайте ни тук догде се завърнем при вас; и, ето, Аарон и Ор са при вас; който има тъжба, нека иде при тях.

24:15 Тогава Моисей се изкачи на планината; и облакът покриваше планината.

24:16 И Господната слава застана на Синайската планина, и облакът я покриваше шест дена, а на седмия ден Господ извика към Моисея всред облака.

24:17 И видът на Господната слава по върха на планината се виждаше на израилтяните като огън пояждащ.

24:18 И тъй Моисей влезе всред облака и се възкачи на планината. И Моисей стоя на планината четиридесет дена и четиридесет нощи.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase