Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Exodus 20

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [38]   [39]   [40]

20:1 Тогава Бог изговори всички тия думи , като каза:

20:2 Аз съм Иеова твоят Бог, Който те изведох из Египетската земя, из дома на робството.

20:3 Да нямаш други богове освен мене.

20:4 Не си прави кумир, или каквото да било подобие на нещо, което е на небето горе, или което е на земята долу, или което е във водата под земята;

20:5 да не им се кланяш нито да им служиш, защото Аз Господ, твоят Бог, съм Бог ревнив, Който въздавам беззаконието на бащите върху чадата до третото и четвъртото поколение на ония, които Ме мразят,

20:6 а показвам милости към хиляда поколения на ония, които Ме любят и пазят Моите заповеди.

20:7 Не изговаряйте напразно Името на Господа твоя Бог; защото Господ няма да счита безгрешен онзи, който изговаря напразно Името Му.

20:8 Помни съботния ден, за да го освещаваш.

20:9 Шест дни да работиш и да вършиш всичките си дела;

20:10 а на седмия ден, който е събота на Господа твоя Бог, да не вършиш никаква работа, ни ти, ни слугата ти, ни слугинята ти, нито добитъкът ти, нито чежденецът, който е отвътре вратите ни;

20:11 защото в шест дни Господ направи небето и земята, морето и всичко що има в тях, а на седмия ден си почина; затова Господ благослови съботния ден и го освети.

20:12 Почитай баща си и майка си , за да се продължават дните ти на земята, която ти дава Господ твоя Бог.

20:13 Не убивай.

20:14 Не прелюбодействувай.

20:15 Не кради.

20:16 Не свидетелствувай лъжливо против ближния си.

20:17 Не пожелавай къщата на ближния си, не пожелавай жената на ближния си, нито вола му, нито осела му, нито какво да е нещо, което е на ближния ти.

20:18 И всичките люде гледаха гърмежите, светкавиците, гласа на тръбата и димящата планина; и, като видяха, людете се оттеглиха и застанаха надалеч.

20:19 И рекоха на Моисея: Ти говори на нас, и ние ще слушаме; а Бог да не ни говори, за да не умрем.

20:20 Но Моисей рече на людете: Не бойте се; Бог дойде да ви опита, и за да има всред вас страх от Него, та да не съгрешавате.

20:21 Така людете стояха надалеч. А Моисей се приближи пре мрака, гдето беше Бог.

20:22 Тогава рече Господ на Моисея: Така да кажеш на израилтяните: Вие сами видяхте, че ви говорих от небето.

20:23 Покрай Мене да не правите и сребърни богове, нито да си правите и златни богове.

20:24 От пръст Ми издигай олтар, и жертвувай на него всеизгарянията си и примирителните си приноси, овците си и говедата си. На всяко място, гдето ще правя да се помни Името Ми, ще дохождам при тебе и ще те благославям.

20:25 Но ако ти Ми издигнеш каменен олтар, да го не съзидаш от дялани камъни; защото ако дигнеш на него сечиво, ще го оскверниш.

20:26 И да се не качваш на олтара Ми по стъпала, за да се не открие голотата ти на него.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase