พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

1 เปโตร / 1 Peter 5

2 เปโตร / 2 Peter

Return to Index

Chapter 1

1

ซีโมนเปโตร ผู้รับใช้และอัครสาวกของพระเยซูคริสตEเรียน ท่านทั้งหลายที่ได้รับความเชื่ออันประเสริฐอย่างเดียวกันกับเรา โดยความชอบธรรมของพระเจ้าและพระเยซูคริสตEระผู้ช่วยให้รอดของเราทั้งหลาย

2

ขอพระคุณและสันติสุขจงเพิ่มพูนแก่ท่านทั้งหลาย โดยรู้จักพระเจ้าและพระเยซูองคEระผู้เป็นเจ้าของเรา

3

ด้วยเห็นแล้วว่าฤทธิEดชอันศักดิEิทธิEองพระองคEได้ให้สิ่งสารพัดแก่เราที่จะให้มีชีวิตและทางที่เป็นอย่างพระเจ้า โดยรู้จักพระองคEู้ได้ทรงเรียกเราให้ถึงสง่าราศีและคุณธรรม

4

ด้วยเหตุเหล่านี้พระองคEึงได้ทรงประทานพระสัญญาอันประเสริฐและใหญ่ยิ่งแก่เรา เพื่อว่าด้วยพระสัญญาเหล่านีEท่านทั้งหลายจะพ้นจากความเสื่อมโทรมที่มีอยู่ในโลกนี้เพราะตัณหา และจะได้รับส่วนในสภาพของพระองคEP>

5

เพราะเหตุนี้เองท่านจงอุตส่าหEนสุดกำลังที่จะเอาคุณธรรมเพิ่มความเชื่อ เอาความรู้เพิ่มคุณธรรม

6

เอาความเหนี่ยวรั้งตนเพิ่มความรูEเอาความอดทนเพิ่มความเหนี่ยวรั้งตน เอาการที่เป็นอย่างพระเจ้าเพิ่มความอดทน

7

เอาความรักฉันพี่น้องเพิ่มการที่เป็นอย่างพระเจ้า และเอาความรักคนทั่วไปเพิ่มความรักฉันพี่น้อง

8

เพราะถ้ามีใจอย่างนั้นอยู่ในท่านทั้งหลายพร้อมบริบูรณEล้ว ก็จะกระทำให้ท่านไม่เกียจคร้านหรือไร้ผลในความรู้แห่งพระเยซูคริสตEงคEระผู้เป็นเจ้าของเรา

9

เพราะว่าผู้ใดที่ขาดสิ่งเหล่านี้ก็เป็นคนตาบอดตาสั้น และลืมไปว่าตนได้รับการชำระจากความผิดบาปเมื่อก่อนนั้นเสียแล้ว

10

เพราะฉะนั้น พี่น้องทั้งหลาย จงยิ่งอุตส่าหEระทำตนให้เป็นไปตามที่พระเจ้าทรงเรียก และทรงเลือกท่านไว้แล้วนั้น เพราะว่าถ้าท่านประพฤติเช่นนั้น ท่านจะไม่สะดุดล้มเลย

11

ด้วยว่าอย่างนั้นท่านทั้งหลายจะมีสิทธิสมบูรณEี่จะเข้าในอาณาจักรนิรันดรEองพระเยซูคริสตEงคEระผู้เป็นเจ้า และพระผู้ช่วยให้รอดของเรา

12

เหตุฉะนั้น ถึงแม้ว่าท่านจะรู้และตั้งมั่นคงอยู่ในความจริงที่ท่านรับแล้วนั้นก็ดี ข้าพเจ้าก็ไม่ละเลยที่จะเตือนสติท่านทั้งหลายเสมอให้ระลึกถึงสิ่งเหล่านีEP>

13

ตราบใดที่ข้าพเจ้ายังอาศัยอยู่ในพลับพลานีEข้าพเจ้าเห็นสมควรที่จะเตือนสติท่านทั้งหลายให้ระลึกถึงข้อความเหล่านีEP>

14

เพราะข้าพเจ้ารู้ว่า อีกไม่ช้าข้าพเจ้าก็จะต้องสละทิ้งพลับพลาของข้าพเจ้าไป ดังที่พระเยซูคริสตEงคEระผู้เป็นเจ้าของเราได้ทรงสำแดงแก่ข้าพเจ้าแล้ว

15

ยิ่งกว่านั้นข้าพเจ้าจะอุตส่าหEระทำให้ท่านทั้งหลายระลึกถึงสิ่งเหล่านี้เสมอเมื่อข้าพเจ้าตายแล้ว

16

เพราะว่าเมื่อเราได้สำแดงให้ท่านทั้งหลายทราบถึงฤทธิEดชของพระเยซูคริสตEงคEระผู้เป็นเจ้าของเรา และการที่พระองคEะเสด็จมานั้น เราไม่ได้คล้อยตามนิยายที่เขาคิดแต่งไว้ด้วยความเฉลียวฉลาด แต่เราได้เห็นอานุภาพของพระองคE้วยตาของเราเอง

17

เพราะว่าคราวเมื่อพระองคEด้ทรงรับเกียรติและสง่าราศีจากพระเจ้าพระบิดา เมื่อพระสุรเสียงจากสง่าราศีอันยิ่งใหญ่ได้มาถึงพระองคEตรัสแก่พระองคE่า "ท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเรา เราชอบใจท่านผู้นี้มาก"

18

และเราก็ได้ยินพระสุรเสียงนี้มาจากสวรรคEในครั้งที่เราได้อยู่กับพระองคEี่ภูเขาอันบริสุทธิEั้น

19

และเรามีคำพยากรณEี่แน่นอนยิ่งกว่านั้นอีก จะเป็นการดีถ้าท่านทั้งหลายจะถือตามคำนั้น เสมือนแสงประทีปที่ส่องสว่างในที่มืด จนกว่าแสงอรุณจะขึ้น และดาวประจำรุ่งจะผุดขึ้นในใจของท่านทั้งหลาย

20

จงรู้ข้อนี้ก่อน คือว่าคำพยากรณEุกคำที่จารึกไว้ในพระคัมภีรEล้ว ไม่มีใครตีความได้ตามลำพังใจของตนเอง

21

ด้วยว่าคำพยากรณEนอดีตนั้นไม่ได้มาจากความประสงคEองมนุษยEแต่พวกผู้บริสุทธิEองพระเจ้าได้กล่าวคำตามที่พระวิญญาณบริสุทธิEด้ทรงดลใจเขา

2 เปโตร / 2 Peter 2

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com