พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

ยากอบ / James 5

1 เปโตร / 1 Peter

Return to Index

Chapter 1

1

เปโตร อัครสาวกของพระเยซูคริสตEเรียน พวกที่กระจัดกระจายไปอยู่ในแคว้นปอนทัส แคว้นกาลาเทีย แคว้นคัปปาโดเซีย แคว้นเอเชีย และแคว้นบิธีเนีย

2

ซึ่งทรงเลือกไว้แล้วตามที่พระเจ้าพระบิดาได้ทรงล่วงรู้ไว้ก่อน โดยพระวิญญาณได้ทรงชำระ ให้บังเกิดความนบนอบเชื่อฟัง และให้รับการประพรมด้วยพระโลหิตของพระเยซูคริสตEขอให้พระคุณและสันติสุขบังเกิดทวีคูณแก่ท่านทั้งหลายเถิด

3

จงถวายสรรเสริญแด่พระเจ้าพระบิดาแห่งพระเยซูคริสตEงคEระผู้เป็นเจ้าของเรา ผู้ได้ทรงพระมหากรุณาแก่เรา ทรงโปรดให้เราบังเกิดใหมEเข้าสู่ความหวังใจอันมีชีวิตอยูEโดยการคืนพระชนมEากความตายของพระเยซูคริสตEP>

4

และเพื่อให้ได้รับมรดกซึ่งไม่รู้เปื่อยเน่า ปราศจากมลทินและไม่ร่วงโรย ซึ่งได้รักษาไว้ในสวรรคEพื่อท่านทั้งหลาย

5

ซึ่งเป็นผู้ที่ฤทธิEดชของพระเจ้าได้ทรงคุ้มครองไว้ด้วยความเชื่อให้ถึงความรอด ซึ่งพร้อมแล้วที่จะปรากฏในวาระสุดท้าย

6

ในความรอดนั้นท่านทั้งหลายชื่นชมยินดีเป็นอย่างยิ่ง ถึงแม้ว่าเดีEวนี้จำเป็นที่ท่านจะต้องเป็นทุกขEจชั่วขณะหนึ่ง ด้วยการถูกทดลองต่างEP>

7

เพื่อการลองดูความเชื่อของท่าน อันประเสริฐยิ่งกว่าทองคำซึ่งพินาศไปไดEถึงแม้ว่าความเชื่อนั้นถูกลองด้วยไฟ จะได้เป็นเหตุให้เกิดความสรรเสริญ เกิดเกียรติและสง่าราศี ในเวลาที่พระเยซูคริสตEะเสด็จมาปรากฏ

8

พระองคEู้ที่ท่านทั้งหลายยังไม่ได้เห็น แต่ท่านยังรักพระองคEยูEแม้ว่าขณะนี้ท่านไม่เห็นพระองคEแต่ท่านยังเชื่อและชื่นชม ด้วยความปีติยินดีเป็นล้นพ้นเหลือที่จะกล่าวไดEและเต็มเปี่ยมด้วยสง่าราศี

9

แล้วจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายจึงได้รับความรอดเป็นผลสุดท้ายแห่งความเชื่อ

10

พวกศาสดาพยากรณE็ได้อุตส่าหEืบค้นหาในความรอดนั้น และได้พยากรณEึงพระคุณซึ่งจะบังเกิดแก่ท่านทั้งหลาย

11

เขาได้สืบค้นหาสิ่งใดหรือลักษณะแห่งเวลาซึ่งพระวิญญาณของพระคริสตEผู้ทรงสถิตอยู่ในตัวเขา ได้ทรงบ่งไวEเมื่อพระวิญญาณนั้นได้พยากรณE่วงหน้าถึงความทุกขEรมานของพระคริสตEและถึงสง่าราศีที่จะมาภายหลัง

12

ก็ทรงโปรดเผยให้พวกศาสดาพยากรณEหล่านั้นทราบว่า ที่เขาเหล่านั้นได้ปรนนิบัติในเหตุการณEั้งปวงนั้น ไม่ใช่สำหรับเขาเอง แต่สำหรับเราทั้งหลาย บัดนี้คนเหล่านั้นที่ประกาศข่าวประเสริฐแก่ท่านทั้งหลาย ก็ได้กล่าวสิ่งเหล่านั้นแก่ท่านแล้วโดยพระวิญญาณบริสุทธิEที่ทรงโปรดประทานจากสวรรคEเป็นสิ่งซึ่งพวกทูตสวรรคEรารถนาจะได้ดู

13

เหตุฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงเตรียมตัวเตรียมใจของท่านไว้ให้ดี และจงข่มใจ ตั้งความหวังให้เต็มเปี่ยมในพระคุณซึ่งจะทรงโปรดประทานแก่ท่านเมื่อพระเยซูคริสตEะทรงสำแดงพระองคEP>

14

ดุจดังเป็นบุตรที่เชื่อฟัง ขออย่าได้ประพฤติตามราคะตัณหาอย่างที่เกิดจากความโง่เขลาของท่านในกาลก่อน

15

แต่พระองคEู้ได้ทรงเรียกท่านทั้งหลายนั้นบริสุทธิEันใด ท่านทั้งหลายจงเป็นคนบริสุทธิEนบรรดาการประพฤติทุกอย่างด้วยฉันนั้น

16

ดังที่มีคำเขียนไว้แล้วว่า `ท่านทั้งหลายจงเป็นคนบริสุทธิEเพราะเราเป็นผู้บริสุทธิE

17

และถ้าท่านอธิษฐานขอต่อพระบิดา ผู้ทรงพิพากษาทุกคนตามการประพฤติของเขาโดยไม่เห็นแก่หน้าคนใดเลย จงประพฤติตนด้วยความยำเกรงตลอดเวลาที่ท่านอยู่ในโลกนีEP>

18

ท่านรู้ว่า พระองคEด้ทรงไถ่ท่านทั้งหลายออกจากการประพฤติอันหาสาระมิไดEซึ่งท่านได้รับเป็นประเพณีต่อจากบรรพบุรุษของท่าน มิได้ไถ่ไว้ด้วยสิ่งที่เสื่อมสลายไดEเช่นเงินและทอง

19

แต่ทรงไถ่ด้วยพระโลหิตอันมีราคามากของพระคริสตEดังเลือดลูกแกะที่ปราศจากตำหนิหรือจุดด่างพร้อย

20

แท้จริงพระเจ้าได้ทรงดำริพระคริสตEั้นไว้ก่อนทรงสร้างโลก แต่ทรงให้พระคริสตEรากฏพระองคEนวาระสุดท้ายนีEเพื่อท่านทั้งหลาย

21

เพราะพระคริสตE่านจึงเชื่อในพระเจ้า ผู้ทรงบันดาลพระคริสตEห้ฟื้นจากความตาย และทรงประทานสง่าราศีแก่พระองคEเพื่อให้ความเชื่อและความหวังใจของท่านดำรงอยู่ในพระเจ้า

22

ที่ท่านทั้งหลายได้ชำระจิตใจของท่านให้บริสุทธิEล้ว ด้วยการเชื่อฟังความจริงโดยพระวิญญาณ จนมีใจรักพวกพี่น้องอย่างจริงใจ ท่านทั้งหลายจงรักกันให้มากด้วยน้ำใสใจจริง

23

ด้วยว่าท่านทั้งหลายได้บังเกิดใหมEไม่ใช่จากพืชที่จะเปื่อยเน่าเสีย แต่จากพืชอันไม่รู้เปื่อยเน่า คือด้วยพระวจนะของพระเจ้าอันทรงชีวิตและดำรงอยู่เป็นนิตยEP>

24

เพราะว่า `บรรดาเนื้อหนังก็เป็นเสมือนต้นหญ้า และบรรดาสง่าราศีของมนุษยE็เป็นเสมือนดอกหญ้า ต้นหญ้าเหี่ยวแห้งไป และดอกก็ร่วงโรยไป

25

แต่พระวจนะขององคEระผู้เป็นเจ้ายั่งยืนอยู่เป็นนิตยE พระวจนะนั้นคือข่าวประเสริฐที่ได้ประกาศให้ท่านทั้งหลายทราบแล้ว

1 เปโตร / 1 Peter 2

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com