พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

ยากอบ / James 3

ยากอบ / James

Return to Index

Chapter 4

1

อะไรเป็นสาเหตุของสงครามและการทะเลาะวิวาทกันในพวกท่าน มิใช่ราคะตัณหาของท่านหรือที่ต่อสู้กันในอวัยวะของท่าน

2

ท่านทั้งหลายอยากไดEแต่ไม่ไดEท่านก็ฆ่ากัน ท่านโลภแต่ไม่ไดEท่านก็ทะเลาะและทำสงครามกัน ที่ท่านไม่มีเพราะท่านไม่ได้ขอ

3

ท่านขอและไม่ได้รับ เพราะท่านขอผิด หวังได้ไปเพื่อสนองราคะตัณหาของท่าน

4

ท่านทั้งหลายผู้ล่วงประเวณีชายหญิงเอE ท่านไม่รู้หรือว่า การเป็นมิตรกับโลกนั้นคือการเป็นศัตรูกับพระเจ้า เหตุฉะนั้นผู้ใดใคร่เป็นมิตรกับโลก ผู้นั้นก็เป็นศัตรูของพระเจ้า

5

ท่านคิดว่าพระคัมภีรEล่าวไว้อย่างเปล่าประโยชนEรือที่ว่า `พระวิญญาณที่สถิตอยู่ในเราทั้งหลายมีความรู้สึกหึงหวง'

6

แต่พระองคEด้ทรงประทานพระคุณเพิ่มขึ้นอีก เหตุฉะนั้นพระองคEึงตรัสว่า `พระเจ้าทรงต่อสู้ผู้ที่หยิ่งจองหอง แต่ทรงประทานพระคุณแก่คนที่ใจถ่อม'

7

เหตุฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงยอมน้อมกายต่อพระเจ้า จงต่อสู้กับพญามาร และมันจะหนีไปจากท่าน

8

จงเข้าใกล้พระเจ้า และพระองคEะสถิตอยู่ใกล้ท่าน คนบาปทั้งหลายเอE จงชำระมือให้สะอาด และคนสองใจเอE จงชำระใจของตนให้บริสุทธิEP>

9

จงเป็นทุกขEศกเศร้าและคร่ำครวญ จงให้การหัวเราะของตนกลับกลายเป็นการคร่ำครวญ และความปีติยินดีของตนกลับกลายเป็นความเศร้าสลด

10

ท่านทั้งหลายจงถ่อมตัวในสายพระเนตรขององคEระผู้เป็นเจ้า และพระองคEะทรงยกชูท่านขึ้น

11

พี่น้องทั้งหลาย อย่าใส่ร้ายซึ่งกันและกัน ผู้ใดที่พูดใส่ร้ายพี่น้องและตัดสินพี่น้องของตน ผู้นั้นก็กล่าวร้ายต่อพระราชบัญญัติ และตัดสินพระราชบัญญัติ แต่ถ้าท่านตัดสินพระราชบัญญัติ ท่านก็ไม่ใช่ผู้ที่ประพฤติตามพระราชบัญญัติ แต่เป็นผู้ตัดสิน

12

มีผู้ทรงตั้งพระราชบัญญัติแต่เพียงองคEดียว คือพระองคEู้ทรงสามารถช่วยให้รอดไดEและทรงสามารถทำลายเสียไดEแต่ท่านเป็นผู้ใดเล่า ท่านจึงตัดสินผู้อื่น

13

ดูเถิด ท่านที่พูดว่า "วันนี้หรือพรุ่งนี้เราจะเข้าไปในเมืองนั้นเมืองนีEและจะอยู่ที่นั่นปีหนึ่ง และจะค้าขายได้กำไร"

14

แต่ว่าท่านทั้งหลายไม่รู้ว่าจะมีเหตุอะไรเกิดขึ้นในวันพรุ่งนีEชีวิตของท่านเป็นอะไรเล่า ก็เป็นเหมือนหมอกที่ปรากฏอยู่แต่ประเดีEวหนึ่งแล้วก็หายไป

15

ท่านทั้งหลายควรจะพูดว่า "ถ้าองคEระผู้เป็นเจ้าทรงโปรด เราจะมีชีวิตอยูEและจะกระทำสิ่งนี้หรือสิ่งนั้น"

16

แต่เดีEวนี้ท่านทั้งหลายยินดีในการโอ้อวดของตน ความยินดีอย่างนี้เป็นความชั่วทั้งสิ้น

17

เหตุฉะนั้น คนใดที่รู้จักกระทำการดี และไม่ได้กระทำ บาปจึงมีแก่คนนั้น

ยากอบ / James 5

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com