พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

ฮีบรู / Hebrews 4

ฮีบรู / Hebrews

Return to Index

Chapter 5

1

ฝ่ายมหาปุโรหิตทุกคนที่เลือกมาจากมนุษยEด้แต่งตั้งไว้ให้สำหรับมนุษยEนบรรดาการซึ่งเกี่ยวกับพระเจ้า เพื่อท่านจะได้นำเครื่องบรรณาการและเครื่องบูชามาถวายเพราะความบาป

2

ท่านนั้นมีใจเมตตากรุณาคนโง่และคนหลงผิดไดEเพราะท่านเองก็มีความอ่อนกำลังอยู่รอบตัวด้วย

3

เหตุฉะนั้นท่านต้องถวายเครื่องบูชาเพราะความบาปเพื่อคนทั้งปวงฉันใด ท่านจึงต้องถวายเพื่อตัวเองด้วยฉันนั้น

4

และไม่มีผู้ใดตั้งตนเองสำหรับเกียรตินี้ไดEเว้นแต่พระเจ้าทรงเรียกเหมือนอย่างทรงเรียกอาโรน

5

ในทำนองเดียวกัน พระคริสตE็ไม่ได้ทรงยกย่องพระองคEองขึ้นเป็นมหาปุโรหิต แต่เป็นโดยพระเจ้า ผู้ได้ตรัสกับพระองคE่า `ท่านเป็นบุตรของเรา วันนี้เราได้ให้กำเนิดแก่ท่านแล้ว'

6

เหมือนพระองคEด้ตรัสอีกแห่งหนึ่งว่า `ท่านเป็นปุโรหิตเป็นนิตยEามอย่างของเมลคีเซเดค'

7

ฝ่ายพระเยซู ขณะเมื่อพระองคEำรงอยู่ในเนื้อหนังนั้น พระองคEด้ถวายคำอธิษฐาน และทูลวิงวอนด้วยทรงกันแสงมากมายและน้ำพระเนตรไหล ต่อพระเจ้าผู้ทรงสามารถช่วยพระองคEห้พ้นจากความตายไดEและพระเจ้าได้ทรงสดับเพราะพระองคEั้นได้ยำเกรง

8

ถึงแม้ว่าพระองคEรงเป็นพระบุตร พระองคE็ทรงเรียนรู้ที่จะนอบน้อมยอมเชื่อฟัง โดยความทุกขEำบากที่พระองคEด้ทรงทนเอา

9

และเมื่อทรงถูกทำให้เพียบพร้อมทุกประการแล้ว พระองคE็เลยทรงเป็นผู้จัดความรอดนิรันดรEำหรับคนทั้งปวงที่เชื่อฟังพระองคEP>

10

โดยพระเจ้าได้ทรงตั้งพระองคEห้เป็นมหาปุโรหิตตามอย่างของเมลคีเซเดค

11

เรื่องเกี่ยวกับพระองคEั้นมีมากและยากที่จะอธิบายให้เข้าใจไดEเพราะว่าท่านทั้งหลายกลายเป็นคนหูตึงเสียแล้ว

12

ถึงแม้ว่าขณะนี้ท่านทั้งหลายควรจะเป็นครูได้แล้ว แต่ท่านก็ต้องให้คนอื่นสอนท่านอีกในเรื่องหลักเบื้องต้นแห่งพระวจนะของพระเจ้า และท่านทั้งหลายกลายเป็นคนที่ยังต้องกินน้ำนม ไม่ใช่อาหารแข็ง

13

เพราะว่าทุกคนที่ยังกินน้ำนมนั้นก็ยังไม่ชำนาญในพระวจนะแห่งความชอบธรรม เพราะเขายังเป็นทารกอยูEP>

14

แต่อาหารแข็งนั้นเป็นอาหารสำหรับผู้ใหญEคือผู้ที่เคยฝึกหัดความคิดของเขาจนสังเกตได้ว่าไหนดีไหนชั่ว

ฮีบรู / Hebrews 6

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com