พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

ฮีบรู / Hebrews 1

ฮีบรู / Hebrews

Return to Index

Chapter 2

1

เหตุฉะนั้นเราควรจะสนใจในข้อความเหล่านั้นที่เราได้ยินได้ฟังให้มากขึ้นอีก เพราะมิฉะนั้นในเวลาหนึ่งเวลาใดเราจะห่างไกลไปจากข้อความเหล่านั้น

2

ด้วยว่าถ้าถ้อยคำซึ่งทูตสวรรคEด้กล่าวไว้นั้นมั่นคง และการละเมิดกับการไม่เชื่อฟังทุกอย่างได้รับผลตอบสนองตามความยุติธรรมแล้ว

3

ดังนั้นถ้าเราละเลยความรอดอันยิ่งใหญ่แล้ว เราจะรอดพ้นไปอย่างไรไดEความรอดนั้นได้เริ่มขึ้นโดยการประกาศขององคEระผู้เป็นเจ้าเอง และบรรดาผู้ที่ได้ยินพระองคEก็ได้รับรองแก่เราว่าเป็นความจริง

4

ทั้งนี้พระเจ้าก็ทรงเป็นพยานด้วย โดยทรงแสดงหมายสำคัญและการมหัศจรรยEและโดยการอัศจรรยE่างEและโดยของประทานจากพระวิญญาณบริสุทธิEซึ่งทรงประทานตามพระประสงคEองพระองคEP>

5

เพราะว่าพระองคEม่ได้ทรงมอบโลกใหม่ซึ่งเรากล่าวถึงนั้นให้อยู่ใต้บังคับของเหล่าทูตสวรรคEP>

6

แต่มีอยู่แห่งหนึ่งที่คนเป็นพยานถึงเรื่องนี้ว่า `มนุษยEป็นผู้ใดเล่าซึ่งพระองคEรงระลึกถึงเขา และบุตรมนุษยEป็นผู้ใดซึ่งพระองคEรงเยี่ยมเยียนเขา

7

พระองคEรงทำให้เขาต่ำกว่าพวกทูตสวรรคEต่หน่อยเดียว และพระองคEรงประทานสง่าราศีกับเกียรติเป็นมงกุฎให้แก่เขา และได้ทรงตั้งเขาไว้ให้อยู่เหนือบรรดาพระหัตถกิจของพระองคEP>

8

พระองคEรงมอบสิ่งทั้งปวงให้อยู่ภายใต้เท้าของเขา' ในการซึ่งพระองคEรงมอบสิ่งทั้งปวงให้อยู่ใต้อำนาจของเขานั้น ไม่มีสิ่งใดเลยที่ไม่อยู่ใต้อำนาจของเขา แต่ขณะนีEเรายังไม่เห็นว่าทุกสิ่งอยู่ใต้อำนาจของเขา

9

แต่เราก็เห็นพระเยซู ผู้ซึ่งพระองคEรงทำให้ต่ำกว่าทูตสวรรคEต่หน่อยเดียวนั้น ทรงได้รับสง่าราศีและพระเกียรติเป็นมงกุฎ เพราะที่พระองคEรงสิ้นพระชนมE้วยความทุกขEรมาน ทั้งนี้โดยพระคุณของพระเจ้า พระองคEะได้ทรงชิมความตายเพื่อมนุษยEุกคน

10

ด้วยว่าในการที่พระเจ้าจะทรงพาบุตรเป็นอันมากถึงสง่าราศีนั้น ก็สมอยู่แล้วที่พระองคEู้เป็นเจ้าของสิ่งสารพัด และผู้ทรงบันดาลให้สิ่งสารพัดบังเกิดขึ้น จะให้ผู้ที่เป็นนายแห่งความรอดของเขานั้นได้ถึงที่สำเร็จโดยการทนทุกขEรมาน

11

เพื่อว่าทั้งพระองคEู้ชำระคนทั้งหลายให้บริสุทธิEและคนเหล่านั้นที่ได้รับการชำระ ก็มาจากแหล่งเดียวกัน เพราะเหตุนั้นพระองคEึงไม่ทรงละอายที่จะทรงเรียกเขาเหล่านั้นว่า เป็นพี่น้องกัน

12

ดังที่พระองคEรัสว่า `เราจะประกาศพระนามของพระองคEก่พี่น้องของเรา เราจะร้องเพลงสรรเสริญพระองคEนท่ามกลางที่ชุมนุมชน'

13

และตรัสอีกว่า `เราจะไว้วางใจในพระองคE ทั้งตรัสอีกว่า `ดูเถิด ตัวเรากับบุตรซึ่งพระเจ้าทรงประทานแก่เรา'

14

เหตุฉะนั้นครั้นบุตรทั้งหลายมีส่วนในเนื้อและเลือดอยู่แล้ว พระองคE็ได้ทรงรับเนื้อและเลือดเหมือนกัน เพื่อโดยความตายพระองคEะได้ทรงทำลายผู้นั้นที่มีอำนาจแห่งความตาย คือพญามาร

15

และจะได้ทรงช่วยเขาเหล่านั้นให้พ้นจากการเป็นทาสชั่วชีวิต เพราะเหตุกลัวความตาย

16

ความจริง พระองคEิได้ทรงรับสภาพของทูตสวรรคEแต่ทรงรับสภาพของเชื้อสายของอับราฮัม

17

เหตุฉะนั้นพระองคEึงทรงต้องเป็นเหมือนกับพี่น้องทุกอย่าง เพื่อว่าพระองคEะได้ทรงเป็นมหาปุโรหิต ผู้กอปรด้วยพระเมตตาและความสัตยEื่อในการทุกอย่างซึ่งเกี่ยวกับพระเจ้า เพื่อลบล้างบาปทั้งหลายของประชาชน

18

เพราะเหตุที่พระองคEด้ทรงทนทุกขEรมานโดยถูกทดลองนั้น พระองคEึงทรงสามารถช่วยผู้ที่ถูกทดลองนั้นไดEP>

ฮีบรู / Hebrews 3

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com