พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

ฟีเลโมน / Philemon 1

ฮีบรู / Hebrews

Return to Index

Chapter 1

1

ในโบราณกาลพระเจ้าได้ตรัสด้วยวิธีต่างๆมากมายแก่บรรพบุรุษทางพวกศาสดาพยากรณEP>

2

แต่ในวันสุดท้ายเหล่านี้พระองคEด้ตรัสแก่เราทั้งหลายทางพระบุตร ผู้ซึ่งพระองคEด้ทรงตั้งให้เป็นผู้รับสรรพสิ่งทั้งปวงเป็นมรดก พระองคEด้ทรงสร้างกัลปจักรวาลโดยพระบุตร

3

พระบุตรทรงเป็นแสงสะท้อนสง่าราศีของพระเจ้า และทรงมีสภาวะเป็นพิมพEดียวกันกับพระองคEและทรงผดุงสรรพสิ่งไว้โดยพระดำรัสอันทรงฤทธิEองพระองคEเมื่อพระบุตรได้ทรงชำระบาปของเราด้วยพระองคEองแล้ว ก็ได้ทรงประทับนั่ง ณ เบื้องขวาพระหัตถEองผู้ทรงเดชานุภาพเบื้องบน

4

พระองคEรงเป็นผู้เยี่ยมกว่าเหล่าทูตสวรรคEากนัก ด้วยว่าพระองคEรงรับพระนามที่ประเสริฐกว่านามของทูตสวรรคEั้นเป็นมรดก

5

เพราะว่ามีผู้ใดบ้างในบรรดาทูตสวรรคEี่พระองคEด้ตรัสแก่เขาในเวลาใดว่า `ท่านเป็นบุตรของเรา วันนี้เราได้ให้กำเนิดแก่ท่านแล้ว' และยังตรัสอีกว่า `เราจะเป็นบิดาของเขา และเขาจะเป็นบุตรของเรา'

6

และอีกครั้งหนึ่งเมื่อพระองคEรงนำพระบุตรหัวปีองคEี่ได้บังเกิดนั้นให้เสด็จเข้ามาในโลก พระองคE็ตรัสว่า `ให้บรรดาพวกทูตสวรรคEั้งสิ้นของพระเจ้านมัสการท่าน'

7

ส่วนพวกทูตสวรรคEั้น พระองคEรัสว่า `พระองคEรงบันดาลพวกทูตสวรรคEองพระองคEห้เป็นดุจวิญญาณ และทรงบันดาลผู้รับใช้ของพระองคEห้เป็นดุจเปลวเพลิง'

8

แต่ส่วนพระบุตรนั้น พระองคEรัสว่า `โอ พระเจ้าข้า พระที่นั่งของพระองคEำรงเป็นนิตยEละเป็นนิตยEธารพระกรแห่งอาณาจักรของพระองคE็เป็นธารพระกรเที่ยงธรรม

9

พระองคEรงรักความชอบธรรม และทรงเกลียดชังความชั่วช้า ฉะนั้นพระเจ้า คือ พระเจ้าของพระองคEได้ทรงเจิมพระองคEว้ด้วยน้ำมันแห่งความยินดียิ่งกว่าพระสหายทั้งปวงของพระองคE

10

และ `องคEระผู้เป็นเจ้าเจ้าข้า เมื่อเดิมพระองคEรงวางรากฐานของแผ่นดินโลก และฟ้าสวรรคEป็นพระหัตถกิจของพระองคEP>

11

สิ่งเหล่านี้จะพินาศไป แต่พระองคEรงดำรงอยูEสิ่งเหล่านี้จะเก่าไปเหมือนเครื่องนุ่งห่ม

12

พระองคEะทรงม้วนสิ่งเหล่านี้ไว้ดุจเสื้อคลุม และสิ่งเหล่านั้นก็จะเปลี่ยนแปลงไป แต่พระองคEังทรงเป็นอย่างเดิม และปีเดือนของพระองคEะไม่สิ้นสุด'

13

แต่แก่ทูตสวรรคEงคEดเล่าที่พระองคEด้ตรัสในเวลาใดว่า `จงนั่งที่ขวามือของเรา จนกว่าเราจะกระทำให้ศัตรูของท่านเป็นแท่นรองเท้าของท่าน'

14

ทูตสวรรคEั้งปวงเป็นแต่เพียงวิญญาณผู้ปรนนิบัติ ที่พระองคEรงส่งไปช่วยเหลือบรรดาผู้ที่จะได้รับความรอดเป็นมรดกมิใช่หรือ

ฮีบรู / Hebrews 2

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com