พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

2 ทิโมธี / 2 Timothy 4

ทิตัส / Titus

Return to Index

Chapter 1

1

เปาโล ผู้รับใช้ของพระเจ้า และอัครสาวกของพระเยซูคริสตEเนื่องด้วยความเชื่อของผู้ที่พระเจ้าได้ทรงเลือกสรรไวEและให้รู้จักความจริงตามทางของพระเจ้า

2

ด้วยหวังว่าจะได้ชีวิตนิรันดรEซึ่งพระเจ้าผู้ไม่สามารถตรัสมุสา ได้ทรงสัญญาไว้ตั้งแต่ก่อนสร้างโลก

3

แต่ในเวลาที่พระเจ้าทรงกำหนดไวEก็ได้ทรงโปรดให้พระวจนะของพระองคEรากฏด้วยการเทศนา ซึ่งข้าพเจ้าได้รับมอบไวEตามพระบัญญัติของพระเจ้าผู้ทรงช่วยเราทั้งหลายให้รอด

4

ถึง ทิตัส ผู้เป็นบุตรแท้ของข้าพเจ้าในความเชื่อเดียวกัน ขอพระคุณ พระเมตตา และสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดา และพระเยซูคริสตEจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของเรา จงดำรงอยู่กับท่านเถิด

5

เพราะเหตุนี้เองข้าพเจ้าจึงละท่านไว้ที่เกาะครีต ก็เพื่อท่านจะได้แก้ไขสิ่งที่ยังบกพร่องให้เรียบร้อย และตั้งผู้ปกครองไว้ทุกเมืองตามที่ข้าพเจ้าได้กำชับท่านแล้ว

6

คือถ้ามีใครไม่มีข้อตำหนิ เป็นสามีของหญิงคนเดียว มีบุตรสัตยEื่อ และไม่มีใครกล่าวหาว่าบุตรนั้นเป็นนักเลงหรือเป็นคนดื้อกระด้าง

7

เพราะว่าศิษยาภิบาลนั้น ในฐานะที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากพระเจ้า ต้องเป็นคนที่ไม่มีข้อตำหนิ ไม่เป็นคนเย่อหยิ่ง ไม่เป็นคนเลือดร้อน ไม่เป็นนักเลงสุรา ไม่เป็นนักเลงหัวไมEและไม่เป็นคนโลภมักไดEP>

8

แต่เป็นคนมีอัชฌาสัยรับแขกดี เป็นผู้รักคนดี เป็นคนมีสติสัมปชัญญะ เป็นคนชอบธรรม เป็นคนบริสุทธิEรู้จักบังคับใจตนเอง

9

และเป็นคนยึดมั่นในหลักคำสอนอันสัตยEื่อตามที่ได้เรียนมาแล้ว เพื่อเขาจะสามารถเตือนสติด้วยคำสอนอันถูกต้อง และชี้แจงแก่ผู้ที่คัดค้านคำสอนนั้น

10

เพราะว่ามีคนเป็นอันมากที่ดื้อกระด้าง พูดมากไม่เป็นสาระ และหลอกลวง โดยเฉพาะบรรดาผู้ที่เข้าสุหนัต

11

จำเป็นต้องให้เขาสงบปากเสีย ด้วยเขาพลิกบ้านคว่ำทั้งครัวเรือนให้เสียไป โดยสอนสิ่งที่ไม่ควรจะสอนเลย เพราะเห็นแก่เล็กแก่น้อย

12

ในพวกเขาเองมีคนหนึ่งเป็นผู้พยากรณEด้กล่าวว่า "ชาวครีตเป็นคนพูดปดเสมอ เป็นเหมือนอย่างสัตวE้าย เป็นคนเกียจคร้านกินเติบ"

13

คำที่เขาอ้างนี้เป็นความจริง เหตุฉะนั้นท่านจงต่อว่าเขาให้แรงๆเพื่อเขาจะได้มีความเชื่ออันถูกต้อง

14

และจะมิได้สนใจในนิยายของพวกยิว และในบทบัญญัติของมนุษยEึ่งให้หันไปเสียจากความจริง

15

สำหรับคนบริสุทธิEั้น ทุกสิ่งก็บริสุทธิEแต่สำหรับคนชั่วช้า และคนที่ไม่เชื่อนั้น ก็ไม่มีสิ่งใดบริสุทธิEลย แต่จิตใจและจิตสำนึกผิดชอบของเขาก็ชั่วมลทินไป

16

เขาออกปากยอมรับว่าเขารู้จักพระเจ้า แต่ว่าในการกระทำของเขา เขาก็ปฏิเสธพระองคEโดยการประพฤติตัวน่ารังเกียจ และไม่เชื่อฟัง และไม่เหมาะที่จะกระทำการดีใดๆเลย

ทิตัส / Titus 2

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com