พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

ฟีลิปปี / Philippians 2

ฟีลิปปี / Philippians

Return to Index

Chapter 3

1

สุดท้ายนีEพวกพี่น้องของข้าพเจ้า จงชื่นชมยินดีในองคEระผู้เป็นเจ้า การที่ข้าพเจ้าเขียนข้อความเหล่านี้ถึงท่านซ้ำอีก ก็หาเป็นการลำบากแก่ข้าพเจ้าไมEแต่เป็นการปลอดภัยสำหรับท่านทั้งหลาย

2

จงระวังพวกสุนัข จงระวังบรรดาคนที่ทำชั่ว จงระวังพวกถือการเชือดเนื้อเถือหนัง

3

เพราะว่าเราทั้งหลายเป็นพวกถือพิธีเข้าสุหนัต คือเป็นผู้นมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณ และชื่นชมยินดีในพระเยซูคริสตEและไม่ได้ไว้ใจในเนื้อหนัง

4

ถึงแม้ว่าข้าพเจ้าเองมีเหตุที่จะไว้ใจในเนื้อหนัง ถ้าผู้อื่นคิดว่าเขามีเหตุผลที่จะไว้ใจในเนื้อหนัง ข้าพเจ้าก็มีมากกว่าเขาเสียอีก

5

คือเมื่อข้าพเจ้าเกิดมาได้แปดวันก็ได้เข้าสุหนัต ข้าพเจ้าเป็นชนชาติอิสราเอล ตระกูลเบนยามิน เป็นชาติฮีบรูเกิดจากชาวฮีบรู ในด้านพระราชบัญญัติก็อยู่ในคณะฟาริสี

6

ในด้านความกระตือรือร้นก็ได้ข่มเหงคริสตจักร ในด้านความชอบธรรมซึ่งมีอยู่โดยพระราชบัญญัติ ข้าพเจ้าก็ไม่มีที่ติไดEP>

7

แต่ว่าสิ่งใดที่เคยเป็นคุณประโยชนEก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าถือว่าสิ่งนั้นไร้ประโยชนEล้วเพื่อเห็นแก่พระคริสตEP>

8

ที่จริงข้าพเจ้าถือว่าสิ่งสารพัดไร้ประโยชนEพราะเห็นแก่ความประเสริฐแห่งความรู้ถึงพระเยซูคริสตEงคEระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า เพราะเหตุพระองคEข้าพเจ้าจึงได้ยอมสละสิ่งสารพัด และถือว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเหมือนหยากเหยื่อ เพื่อข้าพเจ้าจะได้พระคริสตEP>

9

และจะได้ปรากฏอยู่ในพระองคEไม่มีความชอบธรรมของข้าพเจ้าเองซึ่งได้มาโดยพระราชบัญญัติ แต่มีมาโดยความเชื่อในพระคริสตEเป็นความชอบธรรมซึ่งมาจากพระเจ้าโดยความเชื่อ

10

เพื่อข้าพเจ้าจะได้รู้จักพระองคEและฤทธิEดชแห่งการฟื้นคืนพระชนมEองพระองคEและร่วมทุกขEับพระองคEคือยอมตั้งอารมณEายเหมือนพระองคEP>

11

ถ้าโดยวิธีหนึ่งวิธีใดข้าพเจ้าก็จะได้เป็นขึ้นมาจากความตายด้วย

12

มิใช่ว่าข้าพเจ้าได้แล้ว หรือสำเร็จแล้ว แต่ข้าพเจ้ากำลังบากบั่นมุ่งไป เพื่อข้าพเจ้าจะได้ฉวยเอาตามอย่างที่พระเยซูคริสตEด้ทรงฉวยข้าพเจ้าไว้เป็นของพระองคEล้ว

13

พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าไม่ถือว่าข้าพเจ้าได้ฉวยไว้ได้แล้ว แต่ข้าพเจ้าทำอย่างหนึ่ง คือลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วเสีย และโน้มตัวออกไปหาสิ่งที่อยู่ข้างหน้า

14

ข้าพเจ้ากำลังบากบั่นมุ่งไปสู่หลักชัย เพื่อจะได้รับรางวัลซึ่งพระเจ้าได้ทรงเรียกจากเบื้องบนให้เราไปรับในพระเยซูคริสตEP>

15

เหตุฉะนั้นให้เราซึ่งเป็นผู้ใหญ่แล้วมีใจคิดอย่างนั้น และถ้าท่านคิดอย่างอื่น พระเจ้าก็จะทรงโปรดสำแดงสิ่งนี้ให้แก่ท่านด้วย

16

แต่เราได้แค่ไหนแล้ว ก็ให้เราดำเนินตรงตามนั้นต่อไป คือให้เราคิดเห็นอย่างเดียวกัน

17

พี่น้องทั้งหลาย ท่านจงประพฤติตามแบบข้าพเจ้า และคอยดูคนทั้งหลายเหล่านั้นที่ประพฤติตามแบบเดียวกัน เหมือนท่านทั้งหลายได้พวกเราเป็นตัวอย่าง

18

(เพราะว่ามีคนหลายคนที่ประพฤติตัวเป็นศัตรูต่อกางเขนของพระคริสตEซึ่งข้าพเจ้าได้บอกท่านถึงเรื่องของเขาหลายครั้งแล้ว และบัดนี้ยังบอกท่านอีกด้วยน้ำตาไหล

19

ปลายทางของคนเหล่านั้นคือความพินาศ พระของเขาคือกระเพาะ เขายกความที่น่าอับอายของเขาขึ้นมาโอ้อวด เขาสนใจในวัตถุทางโลก)

20

ฝ่ายเราเป็นชาวแผ่นดินสวรรคEเรารอคอยพระผู้ช่วยให้รอดซึ่งจะเสด็จมาจากสวรรคEคือพระเยซูคริสตEจ้า

21

พระองคEะทรงเปลี่ยนแปลงกายอันต่ำต้อยของเรา ให้เหมือนพระกายอันทรงสง่าราศีของพระองคEด้วยฤทธานุภาพซึ่งพระองคEรงสามารถปราบสิ่งสารพัดลงใต้อำนาจของพระองคEP>

ฟีลิปปี / Philippians 4

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com