พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

ฟีลิปปี / Philippians 1

ฟีลิปปี / Philippians

Return to Index

Chapter 2

1

เหตุฉะนั้นถ้าได้รับการเร้าใจประการใดในพระคริสตEถ้ามีการหนุนใจประการใดในความรัก ถ้ามีส่วนประการใดกับพระวิญญาณ ถ้ามีการรักใคร่เอ็นดูและเห็นอกเห็นใจประการใด

2

ก็ขอให้ท่านทำให้ความยินดีของข้าพเจ้าเต็มเปี่ยม ด้วยการมีความคิดอย่างเดียวกัน มีความรักอย่างเดียวกัน มีใจรู้สึกและคิดพร้อมเพรียงกัน

3

อย่าทำสิ่งใดในทางทุ่มเถียงกันหรืออวดดี แต่จงมีใจถ่อมถือว่าคนอื่นดีกว่าตัว

4

อย่าให้ต่างคนต่างเห็นแก่ประโยชนEองตนฝ่ายเดียว แต่จงเห็นแก่ประโยชนEองคนอื่นๆด้วย

5

ท่านจงมีน้ำใจอย่างนีEเหมือนอย่างที่พระเยซูคริสตEรงมีด้วย

6

พระองคEู้ทรงอยู่ในสภาพพระเจ้ามิได้ทรงเห็นว่าการเท่าเทียมกับพระเจ้านั้นเป็นการแย่งชิงเอาไปเสีย

7

แต่ได้ทรงกระทำพระองคEองให้ไม่มีชื่อเสียงใดEและทรงรับสภาพอย่างผู้รับใชEทรงถือกำเนิดในลักษณะของมนุษยEP>

8

และเมื่อทรงปรากฏพระองคEนสภาพมนุษยEล้ว พระองคE็ทรงถ่อมพระองคEง ยอมเชื่อฟังจนถึงความมรณา กระทั่งความมรณาที่กางเขน

9

เหตุฉะนั้นพระเจ้าจึงได้ทรงยกพระองคEึ้นอย่างสูงที่สุดด้วย และได้ทรงประทานพระนามเหนือนามทั้งปวงให้แก่พระองคEP>

10

เพื่อ `หัวเข่าทุกหัวเข่า' ในสวรรคE็ดี ที่แผ่นดินโลกก็ดี ใต้พื้นแผ่นดินโลกก็ดี `จะต้องคุกกราบลง' นมัสการในพระนามแห่งพระเยซูนั้น

11

และเพื่อ `ลิ้นทุกลิ้นจะยอมรับ' ว่าพระเยซูคริสตEรงเป็นองคEระผู้เป็นเจ้า อันเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าพระบิดา

12

เหตุฉะนี้พวกที่รักของข้าพเจ้า เหมือนท่านทั้งหลายได้ยอมเชื่อฟังทุกเวลา และไม่ใช่เมื่อข้าพเจ้าอยู่ด้วยเท่านั้น แต่เดีEวนี้เมื่อข้าพเจ้าไม่อยู่ด้วย ท่านทั้งหลายจงให้ความรอดของตนเกิดผลด้วยความเกรงกลัวตัวสั่น

13

เพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ทรงกระทำกิจอยู่ภายในท่าน ทั้งให้ท่านมีใจปรารถนาและให้ประพฤติตามชอบพระทัยของพระองคEP>

14

จงกระทำสิ่งสารพัดโดยปราศจากการบ่นและการทุ่มเถียงกัน

15

เพื่อท่านทั้งหลายจะปราศจากตำหนิและไม่มีความผิด เป็น `บุตรที่ปราศจากตำหนิของพระเจ้า' ในท่ามกลาง `ยุคที่คดโกงและวิปลาส' ท่านปรากฏในหมู่พวกเขาดุจดวงสว่างต่างๆในโลก

16

จงยึดมั่นในพระวาทะแห่งชีวิต เพื่อข้าพเจ้าจะได้ชื่นชมยินดีในวันของพระคริสตE่า ข้าพเจ้าไม่ได้วิ่งเปล่าEและไม่ได้ทำงานโดยเปล่าประโยชนEP>

17

แท้จริงถ้าแม้ข้าพเจ้าต้องถวายตัวเป็นเครื่องบูชา และเป็นการปรนนิบัติเพราะความเชื่อของท่านทั้งหลาย ข้าพเจ้ายังจะมีความชื่นชมยินดีด้วยกันกับท่านทั้งหลาย

18

ซึ่งท่านก็ควรจะยินดีและชื่นชมด้วยกันกับข้าพเจ้าด้วยเช่นเดียวกัน

19

แต่ข้าพเจ้าหวังใจในพระเยซูเจ้าว่า ในไม่ช้าข้าพเจ้าจะให้ทิโมธีไปหาพวกท่าน เพื่อข้าพเจ้าจะได้รับความชูใจเช่นกันเมื่อได้รับข่าวของท่าน

20

เพราะว่าข้าพเจ้าไม่มีผู้ใดที่มีน้ำใจเหมือนทิโมธี ซึ่งจะเอาใจใส่ในทุกขEุขของท่านอย่างแท้จริง

21

เพราะว่าคนทั้งหลายย่อมแสวงหาประโยชนEองตนเอง ไม่ได้แสวงหาประโยชนEองพระเยซูคริสตEP>

22

แต่ท่านก็รู้ถึงคุณค่าของทิโมธีแล้วว่า เขาได้รับใช้ร่วมกับข้าพเจ้าในการประกาศข่าวประเสริฐ เสมือนบุตรรับใช้บิดา

23

เหตุฉะนั้นข้าพเจ้าหวังใจว่า พอจะเห็นได้ว่าจะเกิดการอย่างไรแก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะใช้เขาไปโดยเร็ว

24

แต่ข้าพเจ้าไว้วางใจในองคEระผู้เป็นเจ้าว่า ในไม่ช้าข้าพเจ้าเองจะมาหาท่านด้วย

25

ข้าพเจ้าคิดแล้วว่า จะต้องให้เอปาโฟรดิทัสน้องชายของข้าพเจ้า ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานและเพื่อนทหารของข้าพเจ้า และเป็นผู้นำข่าวของพวกท่าน และได้ปรนนิบัติข้าพเจ้าในยามขัดสน มาหาท่านทั้งหลาย

26

เพราะว่าเขาคิดถึงท่านทุกคน และเป็นทุกขEากเพราะท่านได้ข่าวว่าเขาป่วย

27

เขาป่วยจริงEป่วยจนเกือบจะตาย แต่พระเจ้าทรงพระกรุณาโปรดเขา และไม่ใช่ทรงโปรดเขาคนเดียว แต่ทรงโปรดข้าพเจ้าด้วย เพื่อไม่ให้ข้าพเจ้ามีความทุกขE้อนทุกขEP>

28

เหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงรีบร้อนใช้เขาไป หวังว่าเมื่อท่านทั้งหลายได้เห็นเขาอีก ท่านจะได้ชื่นชมยินดี และความทุกขEองข้าพเจ้าจะเบาบางไปสักหน่อย

29

เหตุฉะนั้นท่านจงต้อนรับเขาไว้ในองคEระผู้เป็นเจ้าด้วยความยินดีทุกอย่าง และจงนับถือคนอย่างนีEP>

30

ด้วยว่าเขาเกือบจะตายเสียแล้วเพราะเห็นแก่การของพระคริสตEคือได้เสี่ยงชีวิตของตน เพื่อการปรนนิบัติของท่านทั้งหลายที่บกพร่องต่อข้าพเจ้าอยู่นั้นจะได้เต็มบริบูรณEP>

ฟีลิปปี / Philippians 3

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com