พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

เอเฟซัส / Ephesians 5

เอเฟซัส / Ephesians

Return to Index

Chapter 6

1

ฝ่ายบุตรจงนบนอบเชื่อฟังบิดามารดาของตนในองคEระผู้เป็นเจ้า เพราะกระทำอย่างนั้นเป็นการถูก

2

`จงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้า' (นี่เป็นพระบัญญัติข้อแรกที่มีพระสัญญาไว้ด้วย)

3

`เพื่อเจ้าจะอยู่เย็นเป็นสุข และมีอายุยืนนานที่แผ่นดินโลก'

4

ฝ่ายท่านผู้เป็นบิดาอย่ายั่วบุตรของตนให้เกิดโทสะ แต่จงอบรมบุตรด้วยการสั่งสอนและการตักเตือนตามหลักขององคEระผู้เป็นเจ้า

5

ฝ่ายพวกทาสจงเชื่อฟังผู้ที่เป็นนายฝ่ายเนื้อหนังด้วยใจเกรงกลัวจนตัวสั่น ด้วยน้ำใสใจจริงเหมือนกระทำแก่พระคริสตEP>

6

ไม่เหมือนอย่างคนที่ทำแต่ต่อหน้า อย่างคนที่ทำให้ชอบใจคน แต่จงทำเหมือนอย่างทาสของพระคริสตEือกระทำตามชอบพระทัยพระเจ้าด้วยความเต็มใจ

7

จงปรนนิบัตินายด้วยจิตใจชื่นบาน เหมือนกับปรนนิบัติองคEระผู้เป็นเจ้า ไม่ใช่ปรนนิบัติมนุษยEP>

8

เพราะท่านรู้อยู่แล้วว่าผู้ใดกระทำความดีประการใด ผู้นั้นก็จะได้รับบำเหน็จอย่างนั้นจากองคEระผู้เป็นเจ้าอีก ไม่ว่าเขาจะเป็นทาสหรือเป็นไทย

9

ฝ่ายนายจงกระทำต่อทาสในทำนองเดียวกัน คืออย่าขู่เข็ญเขา เพราะท่านก็รู้แล้วว่านายของท่านทรงประทับอยู่ในสวรรคEและพระองคEม่ทรงเลือกหน้าผู้ใดเลย

10

พี่น้องทั้งหลายของข้าพเจ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองคEระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิEดชอันมหันตEองพระองคEP>

11

จงสวมยุทธภัณฑEั้งชุดของพระเจ้าเพื่อจะต่อต้านยุทธอุบายของพญามารไดEP>

12

เพราะว่าเราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังและเลือดแต่ต่อสู้กับเทพผู้ครอง ศักดิเทพ เทพผู้ครองพิภพในโมหะความมืดแห่งโลกนีEต่อสู้กับเหล่าวิญญาณที่ชั่วในสถานฟ้าอากาศ

13

เหตุฉะนั้นจงรับยุทธภัณฑEั้งชุดของพระเจ้าไวEเพื่อท่านจะได้ต่อต้านในวันอันชั่วร้ายนั้นและเมื่อเสร็จแล้วจะยืนมั่นไดEP>

14

เหตุฉะนั้นท่านจงยืนมั่น เอาความจริงคาดเอว เอาความชอบธรรมเป็นทับทรวงเครื่องป้องกันอก

15

และเอาข่าวประเสริฐแห่งสันติสุข ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความพรั่งพร้อมมาสวมเป็นรองเท้า

16

และพร้อมกับสิ่งทั้งหมดนีEจงเอาความเชื่อเป็นโลEด้วยโล่นั้นท่านจะได้ดับลูกศรเพลิงของผู้ชั่วร้ายนั้นเสีย

17

จงเอาความรอดเป็นหมวกเหล็กป้องกันศีรษะและจงถือพระแสงของพระวิญญาณ คือพระวจนะของพระเจ้า

18

จงอธิษฐานวิงวอนทุกอย่างและจงขอโดยพระวิญญาณทุกเวลา ทั้งนี้จงระวังตัวด้วยความเพียรทุกอย่าง จงอธิษฐานเพื่อวิสุทธิชนทุกคน

19

และอธิษฐานเพื่อข้าพเจ้าด้วย เพื่อจะทรงประทานให้ข้าพเจ้ามีคำพูดและเกิดใจกล้าประกาศถึงข้อลึกลับแห่งข่าวประเสริฐไดEP>

20

เพราะข่าวประเสริฐนี้เองทำให้ข้าพเจ้าเป็นทูตผู้ต้องติดโซ่อยูEเพื่อข้าพเจ้าจะเล่าข่าวประเสริฐด้วยใจกล้าตามที่ข้าพเจ้าควรจะกล่าว

21

แต่เพื่อให้ท่านได้รู้เหตุการณEั้งปวงของข้าพเจ้าว่า ข้าพเจ้าเป็นอยู่อย่างไร ทีคิกัส ซึ่งเป็นน้องที่รักและเป็นผู้รับใช้อันสัตยEื่อในองคEระผู้เป็นเจ้า จะได้บอกท่านให้ทราบถึงเหตุการณEั้งปวง

22

ข้าพเจ้าให้ผู้นี้ไปหาท่าน ก็เพราะเหตุนี้เอง คือให้ท่านได้ทราบถึงเหตุการณEั้งปวงของเรา และเพื่อให้เขาหนุนน้ำใจของท่าน

23

ขอให้พวกพี่น้องได้รับสันติสุขและความรักโดยความเชื่อมาจากพระเจ้าพระบิดาและจากพระเยซูคริสตEจ้า

24

ขอพระคุณดำรงอยู่กับบรรดาคนที่รักพระเยซูคริสตEงคEระผู้เป็นเจ้าของเราด้วยความจริงใจ เอเมน [เขียนถึงชาวเอเฟซัสจากกรุงโรม และส่งโดยทีคิกัส]

ฟีลิปปี / Philippians 1

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com