พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

กาลาเทีย / Galatians 6

เอเฟซัส / Ephesians

Return to Index

Chapter 1

1

เปาโล ผู้เป็นอัครสาวกของพระเยซูคริสตEามน้ำพระทัยของพระเจ้า เรียน วิสุทธิชนซึ่งอยู่ที่เมืองเอเฟซัส และผู้สัตยEื่อในพระเยซูคริสตEP>

2

ขอให้พระคุณและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสตEจ้า ดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายด้วยเถิด

3

จงถวายสรรเสริญแด่พระเจ้า พระบิดาแห่งพระเยซูคริสตEงคEระผู้เป็นเจ้าของเรา ผู้ทรงโปรดประทานพระพรฝ่ายวิญญาณแก่เรานานาประการในสวรรคสถานโดยพระคริสตEP>

4

ในพระเยซูคริสตEั้นพระองคEด้ทรงเลือกเราไวEตั้งแต่ก่อนที่จะทรงเริ่มสร้างโลก เพื่อเราจะบริสุทธิEละปราศจากตำหนิต่อพระพักตรEองพระองคE้วยความรัก

5

พระองคEรงกำหนดเราไว้ก่อนตามที่ชอบพระทัยพระองคEห้เป็นบุตรโดยพระเยซูคริสตEP>

6

เพื่อจะให้เป็นที่สรรเสริญสง่าราศีแห่งพระคุณของพระองคEซึ่งโดยพระคุณนั้นพระองคEรงบันดาลให้เราเป็นที่ชอบพระทัย ในผู้ทรงเป็นที่รักของพระองคEP>

7

ในพระเยซูนั้น เราได้รับการไถ่โดยพระโลหิตของพระองคEคือได้รับการอภัยโทษบาปของเรา โดยพระคุณอันอุดมของพระองคEP>

8

ซึ่งได้ทรงประทานแก่เราอย่างเหลือล้น ให้มีปัญญาสุขุมและมีความรู้รอบคอบ

9

พระองคEด้ทรงโปรดให้เรารู้ความลึกลับในพระทัยของพระองคEตามพระเจตนารมณEองพระองคEึ่งพระองคEรงดำริไว้ในพระองคEอง

10

ประสงคE่าเมื่อเวลากำหนดครบบริบูรณEล้ว พระองคEะทรงรวบรวมทุกสิ่งทั้งที่อยู่ในสวรรคEละในแผ่นดินโลกไว้ในพระคริสตEP>

11

และในพระองคEั้นเราได้รับมรดกที่ทรงดำริไว้ตามพระประสงคEองพระองคEผู้ทรงกระทำทุกสิ่งตามที่ได้ทรงตริตรองไว้สมกับพระทัยของพระองคEP>

12

เพื่อเราทั้งหลายผู้ได้วางใจในพระคริสตE่อนจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่สรรเสริญแก่สง่าราศีของพระองคEP>

13

และในพระองคEั้นท่านทั้งหลายก็ได้วางใจเช่นเดียวกัน เมื่อท่านได้ฟังพระวจนะแห่งความจริงคือข่าวประเสริฐเรื่องความรอดของท่าน และได้เชื่อในพระองคEล้วด้วย ท่านก็ได้รับการผนึกตราไว้ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิEห่งพระสัญญา

14

ผู้ทรงเป็นมัดจำแห่งมรดกของเรา จนกว่าเราจะได้รับการที่พระองคEรงไถ่ไว้แล้วนั้น มาเป็นกรรมสิทธิEป็นที่ถวายสรรเสริญแด่สง่าราศีของพระองคEP>

15

เหตุฉะนั้นเช่นกันครั้นข้าพเจ้าได้ยินถึงความเชื่อของท่านในพระเยซูเจ้า และความรักใคร่ต่อวิสุทธิชนทั้งปวง

16

ข้าพเจ้าจึงได้ขอบพระคุณเพราะท่านทั้งหลายไม่หยุดเลย คือเอ่ยถึงท่านในคำอธิษฐานของข้าพเจ้า

17

เพื่อพระเจ้าแห่งพระเยซูคริสตEงคEระผู้เป็นเจ้าของเรา คือพระบิดาผู้ทรงสง่าราศี จะทรงโปรดประทานให้ท่านทั้งหลายมีจิตใจอันประกอบด้วยสติปัญญา และความประจักษEจ้งในเรื่องความรู้ถึงพระองคEP>

18

และขอให้ตาใจของท่านสว่างขึ้นเพื่อท่านจะได้รู้ว่า ในการที่พระองคEรงเรียกท่านนั้น พระองคEด้ประทานความหวังอะไรแก่ท่าน และรู้ว่ามรดกของพระองคEำหรับวิสุทธิชนมีสง่าราศีอันอุดมบริบูรณEพียงไร

19

และรู้ว่าฤทธานุภาพอันใหญ่ของพระองคEีมากยิ่งเพียงไรสำหรับเราทั้งหลายที่เชื่อ ตามการกระทำแห่งฤทธานุภาพอันใหญ่ยิ่งของพระองคEP>

20

ซึ่งพระองคEด้ทรงกระทำในพระคริสตEเมื่อทรงบันดาลให้พระองคEป็นขึ้นมาจากความตาย และให้สถิตเบื้องขวาพระหัตถEองพระองคEองในสวรรคสถาน

21

สูงยิ่งเหนือบรรดาเทพผู้ครอง เหนือศักดิเทพ เหนืออิทธิเทพ เหนือเทพอาณาจักร และเหนือนามทั้งปวงที่เขาเอ่ยขึ้น มิใช่ในยุคนี้เท่านั้นแต่ในยุคที่จะมาถึงด้วย

22

พระเจ้าได้ทรงปราบสิ่งสารพัดลงไว้ใต้พระบาทของพระคริสตEและได้ทรงตั้งพระองคEว้เป็นประมุขเหนือสิ่งสารพัดแห่งคริสตจักร

23

ซึ่งเป็นพระกายของพระองคEคือซึ่งเต็มบริบูรณE้วยพระองคEผู้ทรงอยู่เต็มทุกอย่างทุกแห่งหน

เอเฟซัส / Ephesians 2

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com