พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

โรม / Romans 15

โรม / Romans

Return to Index

Chapter 16

1

ข้าพเจ้าขอฝากน้องสาวของเราไว้กับท่าน คือเฟบีผู้เป็นผู้รับใช้ในคริสตจักรที่อยู่เมืองเคนเครีย

2

ขอท่านรับนางไว้ในองคEระผู้เป็นเจ้าตามสมควรแก่วิสุทธิชน และขอให้ท่านช่วยนางในทุกสิ่งที่นางต้องการ เพราะนางได้ช่วยสงเคราะหEนหลายคนรวมทั้งข้าพเจ้าด้วย

3

ขอฝากความคิดถึงมายังปริสสิลลาและอาควิลลา ผู้ร่วมงานกับข้าพเจ้าในพระเยซูคริสตEP>

4

ผู้ซึ่งได้ยอมพลีชีวิตของเขาเพื่อป้องกันชีวิตของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอขอบคุณเขาทั้งสองและมิใช่ข้าพเจ้าคนเดียว แต่คริสตจักรทุกแห่งของพวกต่างชาติก็ขอบคุณเขาด้วย

5

และขอฝากความคิดถึงมายังคริสตจักรที่อยู่ในบ้านเขาด้วย ขอฝากความคิดถึงมายังเอเปเนทัสที่รักของข้าพเจ้า ผู้เป็นคนแรกที่เข้ามาเชื่อในพระคริสตEนแคว้นอาคายา

6

ขอฝากความคิดถึงมายังมารียEู้ได้ตรากตรำทำงานหนักเพื่อเราทั้งหลาย

7

ขอฝากความคิดถึงมายังอันโดรนิคัสกับยูนีอัสผู้เป็นญาติของข้าพเจ้า และได้ถูกจำจองร่วมกับข้าพเจ้า เขาเป็นคนมีชื่อเสียงดีในหมู่อัครสาวก ทั้งได้อยู่ในพระคริสตE่อนข้าพเจ้าด้วย

8

ขอฝากความคิดถึงมายังอัมพลีอัสที่รักของข้าพเจ้าในองคEระผู้เป็นเจ้า

9

ขอฝากความคิดถึงมายังอูรบานัสผู้ร่วมงานกับเราในพระคริสตEและมายังสทาคิสที่รักของข้าพเจ้า

10

ขอฝากความคิดถึงมายังอาเป็ลเลสผู้เป็นที่พอพระทัยของพระคริสตEขอฝากความคิดถึงมายังคนในครัวเรือนของอาริสโทบูลัส

11

ขอฝากความคิดถึงมายังเฮโรดิโอนญาติของข้าพเจ้า ขอฝากความคิดถึงมายังคนในครัวเรือนนารซิสสัสที่อยู่ในองคEระผู้เป็นเจ้า

12

ขอฝากความคิดถึงมายังตรีเฟนาและตรีโฟสาผู้ปฏิบัติงานในฝ่ายองคEระผู้เป็นเจ้า ขอฝากความคิดถึงมายังเปอรEิสที่รักผู้ได้ปฏิบัติงานมากมายฝ่ายองคEระผู้เป็นเจ้า

13

ขอฝากความคิดถึงมายังรูฟัสผู้ที่ทรงเลือกไว้ในฝ่ายองคEระผู้เป็นเจ้า และมารดาของเขาและมารดาข้าพเจ้าด้วย

14

ขอฝากความคิดถึงมายังอาสินครีทัส ฟเลโกน เฮอรEมส ปัทโรบัส เฮอรEาส และบรรดาพี่น้องที่อยู่กับเขาเหล่านั้น

15

ขอฝากความคิดถึงมายังฟีโลโลกัส ยูเลีย และเนเรอัสกับน้องสาวของเขาและโอลิมปัสกับบรรดาวิสุทธิชนที่อยู่กับคนเหล่านั้น

16

จงต้อนรับกันด้วยธรรมเนียมจุบอันบริสุทธิEบรรดาคริสตจักรของพระคริสตEอฝากความคิดถึงมายังท่านทั้งหลายด้วย

17

พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าจึงขอวิงวอนท่าน ให้สังเกตดูคนเหล่านั้นที่ก่อเหตุทะเลาะวิวาทกันและทำให้คนอื่นหลงไป ซึ่งเป็นการผิดคำสอนที่ท่านทั้งหลายได้เรียนมา จงเมินหน้าจากคนเหล่านั้น

18

เพราะว่าคนเหล่านั้นไม่ได้ปรนนิบัติพระเยซูคริสตEงคEระผู้เป็นเจ้าของเรา แต่ได้ปรนนิบัติท้องของตัวเอง และได้ล่อลวงคนซื่อให้หลงด้วยคำดีคำอ่อนหวาน

19

การซึ่งท่านทั้งหลายได้เชื่อฟังก็เลื่องลือไปถึงคนทั้งปวงแล้ว ข้าพเจ้าจึงมีความยินดีเพราะท่านทั้งหลาย แต่ข้าพเจ้าใคร่ให้ท่านทั้งหลายเป็นคนฉลาดฝ่ายการดี และให้เป็นคนโง่ฝ่ายการชั่ว

20

ไม่ช้าพระเจ้าแห่งสันติสุขจะทรงปราบซาตานให้ยับเยินลงใต้ฝ่าเท้าของท่านทั้งหลาย ขอพระคุณของพระเยซูคริสตEงคEระผู้เป็นเจ้าของเราจงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิด เอเมน

21

ทิโมธีผู้ร่วมงานกับข้าพเจ้า ลูสิอัส ยาโสน และโสสิปาเทอรEบรรดาญาติของข้าพเจ้า ฝากความคิดถึงมายังท่านทั้งหลาย

22

ข้าพเจ้าเทอรEีอัส ผู้เขียนจดหมายฉบับนีEขอฝากความคิดถึงมายังท่านทั้งหลายในองคEระผู้เป็นเจ้า

23

กายอัสเจ้าของบ้านผู้เลี้ยงดูข้าพเจ้า และเป็นผู้บำรุงคริสตจักรทั้งหมดฝากความคิดถึงมายังท่าน เอรัสทัสสมุหบัญชีของเมือง และควารทัสซึ่งเป็นพี่น้องฝากความคิดถึงมายังท่านทั้งหลาย

24

ขอพระคุณแห่งพระเยซูคริสตEงคEระผู้เป็นเจ้าของเรา จงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิด เอเมน

25

บัดนี้จงถวายพระเกียรติแด่พระองคEู้ทรงฤทธิEามารถให้ท่านทั้งหลายตั้งมั่นคง ตามข่าวประเสริฐซึ่งข้าพเจ้าได้ประกาศนั้น และตามที่ได้ประกาศเรื่องพระเยซูคริสตEตามการเปิดเผยข้อความอันลึกลับซึ่งได้ปิดบังไว้ตั้งแต่สร้างโลก

26

แต่มาบัดนี้ได้เปิดเผยให้ปรากฏแล้ว และโดยพระคัมภีรEองพวกศาสดาพยากรณEตามซึ่งพระเจ้าผู้ทรงดำรงถาวรได้ทรงบัญญัติไวEได้เปิดเผยออกให้พลประเทศทั้งปวงเห็นแจ้งเพื่อเขาจะได้เชื่อ

27

โดยพระเยซูคริสตEขอสง่าราศีมีแด่พระเจ้าผู้ทรงสัพพัญญูแต่องคEดียว สืบๆไปเป็นนิตยEเอเมน [เขียนถึงชาวโรมจากเมืองโครินธEและส่งโดยเฟบี ผู้เป็นผู้รับใช้ในคริสตจักรที่อยู่เมืองเคนเครีย]

1 โครินธE/ 1 Corinthians 1

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com