พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

โรม / Romans 5

โรม / Romans

Return to Index

Chapter 6

1

ถ้าเช่นนั้นแล้วเราจะว่าอย่างไร ควรเราจะอยู่ในบาปต่อไปเพื่อให้พระคุณมีมากยิ่งขึ้นหรือ

2

ขอพระเจ้าอย่ายอมให้เป็นเช่นนั้นเลย พวกเราที่ตายต่อบาปแล้ว จะมีชีวิตในบาปต่อไปอย่างไรไดEP>

3

ท่านไม่รู้หรือว่า เราทั้งหลายที่ได้รับบัพติศมาเข้าในพระเยซูคริสตEก็ได้รับบัพติศมานั้นเข้าในความตายของพระองคEP>

4

เหตุฉะนั้นเราจึงถูกฝังไว้กับพระองคEล้วโดยการรับบัพติศมาเข้าส่วนในความตายนั้น เหมือนกับที่พระคริสตEด้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตาย โดยเดชพระรัศมีของพระบิดาอย่างไร เราก็จะได้ดำเนินตามชีวิตใหม่ด้วยอย่างนั้น

5

เพราะว่าถ้าเราเข้าสนิทกับพระองคEล้วในการตายอย่างพระองคEเราก็จะเป็นขึ้นมาอย่างพระองคEด้ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายด้วย

6

เราทั้งหลายรู้แล้วว่า มนุษยEก่าของเรานั้นได้ถูกตรึงไว้กับพระองคEล้ว เพื่อตัวที่บาปนั้นจะถูกทำลายให้สิ้นไป เพื่อเราจะไม่เป็นทาสของบาปอีกต่อไป

7

เพราะว่าผู้ที่ตายแล้วก็พ้นจากบาป

8

แต่ถ้าเราตายแล้วกับพระคริสตEเราเชื่อว่าเราจะมีชีวิตอยู่กับพระองคE้วย

9

เราทั้งหลายรู้อยู่ว่า พระคริสตEี่ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากตายแล้วนั้นจะหาตายอีกไมEความตายหาครอบงำพระองคE่อไปไมEP>

10

ด้วยว่าซึ่งพระองคEด้ทรงตายนั้น พระองคEด้ทรงตายต่อบาปหนเดียว แต่ซึ่งพระองคEรงมีชีวิตอยู่นั้น พระองคEรงมีชีวิตเพื่อพระเจ้า

11

เหมือนกันเช่นนั้นแหละ ท่านทั้งหลายจงถือว่า ท่านได้ตายต่อบาปและมีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้า ในพระเยซูคริสตEงคEระผู้เป็นเจ้าของเรา

12

เหตุฉะนั้นอย่าให้บาปครอบงำกายที่ต้องตายของท่าน ซึ่งทำให้ต้องเชื่อฟังตัณหาของกายนั้น

13

อย่ายกอวัยวะของท่านให้แก่บาป ให้เป็นเครื่องใช้ในการอธรรม แต่จงถวายตัวของท่านแด่พระเจ้า เหมือนหนึ่งคนที่เป็นขึ้นมาจากความตายแล้ว และจงให้อวัยวะของท่านเป็นเครื่องใช้ในการชอบธรรมถวายแด่พระเจ้า

14

เพราะว่าบาปจะมีอำนาจเหนือท่านทั้งหลายต่อไปก็หามิไดEเพราะว่าท่านทั้งหลายมิได้อยู่ใต้พระราชบัญญัติ แต่อยู่ใต้พระคุณ

15

ถ้าเช่นนั้นจะเป็นอย่างไรต่อไป เราจะทำบาปเพราะมิได้อยู่ใต้พระราชบัญญัติแต่อยู่ใต้พระคุณกระนั้นหรือ ขอพระเจ้าอย่ายอมให้เป็นเช่นนั้นเลย

16

ท่านทั้งหลายไม่รู้หรือว่า ท่านจะยอมตัวรับใช้เชื่อฟังคำของผู้ใด ท่านก็เป็นทาสของผู้ที่ท่านเชื่อฟังนั้น คือเป็นทาสของบาปซึ่งนำไปสู่ความตาย หรือเป็นทาสของการเชื่อฟังซึ่งนำไปสู่ความชอบธรรม

17

แต่จงขอบพระคุณพระเจ้าเพราะว่าเมื่อก่อนนั้นท่านเป็นทาสของบาป แต่บัดนี้ท่านมีใจเชื่อฟังหลักคำสอนนั้นซึ่งทรงมอบไว้แก่ท่าน

18

เมื่อท่านพ้นจากบาปแล้ว ท่านก็ได้กลายเป็นทาสของความชอบธรรม

19

ข้าพเจ้ายกเอาตัวอย่างมนุษยEาพูด เพราะเหตุเนื้อหนังของท่านอ่อนกำลัง เพราะท่านเคยให้อวัยวะของท่านเป็นทาสของการโสโครกและของความชั่วช้าซ้อนชั่วช้าฉันใด บัดนี้ท่านจงให้อวัยวะของท่านเป็นทาสของความชอบธรรม เพื่อให้ถึงความบริสุทธิEันนั้น

20

เพราะเมื่อท่านทั้งหลายเป็นทาสของบาป ความชอบธรรมก็ไม่ได้ครอบครองท่าน

21

ขณะนั้นท่านได้ผลประโยชนEะไรในการเหล่านั้น ซึ่งบัดนี้ท่านทั้งหลายก็ละอาย ด้วยว่าที่สุดท้ายของการเหล่านั้นก็คือความตาย

22

แต่เดีEวนี้ท่านทั้งหลายพ้นจากการเป็นทาสของบาป และกลับมาเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าแล้ว ผลที่ท่านได้รับก็คือความบริสุทธิEและผลสุดท้ายคือชีวิตนิรันดรEP>

23

เพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตาย แต่ของประทานของพระเจ้าคือชีวิตนิรันดรEนพระเยซูคริสตEงคEระผู้เป็นเจ้าของเรา

โรม / Romans 7

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com