พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

ฮาบากุก / Habakkuk 2

ฮาบากุก / Habakkuk

Return to Index

Chapter 3

1

คำอธิษฐานของฮาบากุกผู้พยากรณEตามทำนองชิกกาโยน

2

โอ ข้าแต่พระเยโฮวาหEข้าพระองคEด้ยินกิตติศัพทEองพระองคEแล้วข้าพระองคEำเกรง โอ ข้าแต่พระเยโฮวาหEพอถึงกลางยุคขอทรงรื้อฟื้นพระราชกิจของพระองคEึ้นใหมEพอถึงกลางยุคขอทรงแจ้งให้ทราบทั่วกัน เมื่อทรงกริ้ว ขอทรงระลึกถึงความกรุณา

3

พระเจ้าเสด็จจากเทมาน องคEริสุทธิEสด็จจากภูเขาปาราน เซลาหEสง่าราศีของพระองคEลุมทั่วฟ้าสวรรคEและโลกก็เต็มด้วยคำสรรเสริญพระองคEP>

4

ความผ่องใสของพระองคEังแสงสว่าง มีเขาออกมาจากพระหัตถEองพระองคEพระองคEรงกำบังฤทธานุภาพของพระองคEสียที่นั่น

5

โรคระบาดเดินนำหน้าพระองคEถ่านที่ไหม้อยู่มาชิดตามหลังพระบาทของพระองคEP>

6

พระองคEระทับยืนและทรงวัดพิภพ พระองคEอดพระเนตรและทรงเขย่าประชาชาติ แล้วภูเขานิรันดรEาลก็กระจัดกระจาย และเนินเขาอันอยู่เนืองนิตยE็ยุบต่ำลง การเสด็จของพระองคE็เป็นดังดั้งเดิม

7

ข้าพเจ้าได้เห็นเต็นทEองคนคูชันอยู่ในสภาพทุกขEจ และม่านแห่งแผ่นดินมีเดียนหวั่นไหว

8

ข้าแต่พระเยโฮวาหEพระองคEรงพระพิโรธต่อแม่น้ำหรือ พระองคEรงกริ้วต่อแม่น้ำหรือ หรือว่าพระองคEรงโกรธทะเลเมื่อพระองคEสด็จทรงม้า เมื่อทรงรถรบแห่งความรอด

9

คันธนูของพระองคE็ถูกเปิดออกจนเปลือยเปล่าทีเดียว ตามคำสัตยEฏิญาณของเหล่าตระกูลคือพระดำรัสของพระองคEเซเลหEพระองคEรงแยกพิภพด้วยแม่น้ำทั้งหลาย

10

บรรดาภูเขาเห็นพระองคE็บิดเบี้ยวไป กระแสน้ำที่ดุเดือดก็กวาดผ่านไป มหาสมุทรก็ส่งเสียง มันยกมือของมันขึ้นเบื้องสูง

11

ดวงอาทิตยEละดวงจันทรEิ่งเฉยอยู่ในที่ของมัน เมื่อแสงแห่งลูกธนูของพระองคEุ่งผ่านไป เมื่อแสงแห่งหอกอันวาววับของพระองคEุ่งไป

12

พระองคEสด็จไปเหนือพิภพด้วยความโกรธา พระองคEรงเหยียบย่ำประชาชาติด้วยความกริ้ว

13

พระองคEสด็จออกไปเพื่อช่วยประชาชนของพระองคEห้รอด เพื่อช่วยผู้ที่พระองคEรงเจิมไว้ให้รอด พระองคEรงทำให้ศีรษะแห่งเรือนของคนชั่วได้รับบาดเจ็บ โดยการเผยให้เห็นตั้งแต่รากฐานถึงช่วงคอ เซลาหEP>

14

พระองคEรงแทงหัวหน้าหมู่บ้านของเขาด้วยหอกของพระองคEผู้มาอย่างลมหมุนเพื่อจะกระจายข้าพเจ้าเสีย เขาจะเปรมปรีดิEังว่าจะกินคนจนเสียเป็นความลับ

15

พระองคEรงเหยียบย่ำทะเลด้วยม้าของพระองคEคือน้ำมากหลายซึ่งเดือดพลุ่ง

16

เมื่อข้าพเจ้าได้ยินแล้ว ท้องของข้าพเจ้าก็สะเทือน พอได้ยินเสียง ริมฝีปากของข้าพเจ้าก็สั่น กระดูกของข้าพเจ้าก็ผุพัง และข้าพเจ้าก็สะเทือนอยู่ในตัวข้าพเจ้า เพื่อข้าพเจ้าจะพักอยู่ในวันแห่งความลำบาก เมื่อเขามาถึงประชาชน เขาจะบุกรุกด้วยกองทหารของตน

17

แม้ต้นมะเดื่อจะไม่มีดอกบาน หรือจะไม่มีผลในเถาองุ่น การตรากตรำกับต้นมะกอกเทศก็สูญเปล่า ทุ่งนาจะมิได้เกิดอาหาร ฝูงสัตวEะขาดไปจากคอก และจะไม่มีฝูงวัวที่ในโรงนา

18

ถึงกระนั้นข้าพเจ้าจะร่าเริงในพระเยโฮวาหEข้าพเจ้าจะเปรมปรีดิEนพระเจ้าแห่งความรอดของข้าพเจ้า

19

พระเยโฮวาหEระเจ้าทรงเป็นกำลังของข้าพเจ้า พระองคEะทรงกระทำเท้าของข้าพเจ้าเหมือนอย่างตีนกลางตัวเมีย พระองคEะทรงกระทำให้ข้าพเจ้าเดินไปบนที่สูงทั้งหลายของข้าพเจ้า ถึงหัวหน้านักร้องใช้เครื่องสาย

เศฟันยาหE/ Zephaniah 1

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com