พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

นาฮูม / Nahum 3

ฮาบากุก / Habakkuk

Return to Index

Chapter 1

1

ภาระที่ฮาบากุกผู้พยากรณEด้เห็นมา

2

โอ ข้าแต่พระเยโฮวาหEข้าพระองคEะร้องทุกขEานสักเท่าใด และพระองคEะมิได้ทรงฟังหรือ ข้าพระองคEะร้องทูลต่อพระองคEรื่องความทารุณ และพระองคE็จะไม่ทรงช่วยให้รอด

3

ไฉนพระองคEรงให้ข้าพระองคEห็นความชั่วช้า และให้มองเห็นความยากลำบาก ทั้งการทำลายและความทารุณก็อยู่ตรงหน้าข้าพระองคEการวิวาทและการทุ่มเถียงกันก็เกิดขึ้น

4

ดังนั้น พระราชบัญญัติจึงหย่อนยานและความยุติธรรมก็มิได้ปรากฏเสียเลย เพราะว่าคนชั่วล้อมรอบคนชอบธรรมไวEความยุติธรรมจึงปรากฏอย่างวิปลาส

5

จงมองทั่วประชาชาติต่างๆและดูให้ดี จงประหลาดและแปลกใจ ด้วยว่าเราจะกระทำการในกาลสมัยของเจ้า ถึงจะบอก เจ้าก็จะไม่เชื่อ

6

เพราะดูเถิด เรากำลังเร้าคนเคลเดีย ประชาชาติที่ขมขื่นและรีบร้อนนั้น ผู้กรีธาทัพไปทั่วแผ่นดิน เพื่อยึดเอาบ้านเรือนที่มิใช่ของตน

7

เขาเป็นที่น่าครั่นคร้ามและสยดสยอง ความยุติธรรมและความโอ่อ่าของเขาจะออกมาจากพวกเขาเอง

8

ม้าทั้งหลายของเขาก็เร็วกว่าเสือดาว และดุร้ายยิ่งกว่าหมาป่ายามเย็น พลม้าของเขาจะรุดหน้าเรื่อยไปอย่างผยอง เออ พลม้าของเขาจะมาจากถิ่นที่ไกล มันจะบินไปอย่างนกอินทรีคอยกินเร็วนัก

9

เขาทั้งหลายจะพากันมาเพื่อความทารุณ หน้าเขาทั้งหลายจะสะสมเหมือนกับลมจากทิศตะวันออก เขาจะรวบรวมเชลยไว้มากมายเหมือนทราย

10

เขาจะดูหมิ่นบรรดากษัตริยEและเขาจะเหยียดหยามเจ้านายทั้งหลาย เขาจะหัวเราะเยาะป้อมปราการทุกแห่ง เพราะเขาจะพูนดินขึ้นและยึดป้อมนั้นเสีย

11

แล้วใจของเขาก็จะเปลี่ยนไป เขาจะผ่านไปและกระทำผิด เขาจะให้อำนาจของเขานี้แก่พระของเขา

12

โอ ข้าแต่พระเยโฮวาหEพระเจ้าของข้าพระองคEองคEู้บริสุทธิEองข้าพระองคEพระองคEิได้ดำรงมาแต่นิรันดรEอกหรือ ข้าพระองคEั้งหลายจะไม่ตาย โอ ข้าแต่พระเยโฮวาหEพระองคEรงสถาปนาเขาไว้เพื่อแก่การพิพากษา โอ พระเจ้าผู้ทรงเดชานุภาพ พระองคEรงตั้งเขาไว้เพื่อแก่การตีสอน

13

พระเนตรของพระองคEริสุทธิEกินที่จะทอดพระเนตรการชั่ว จะทรงมองดูความชั่วช้าก็ไม่ไดEไฉนพระองคEอดพระเนตรคนทรยศ และทรงเงียบอยู่เมื่อคนชั่วกลืนคนที่ชอบธรรมเกินกว่าตัวเขาเสีย

14

เพราะว่าพระองคEรงให้มนุษยEป็นดังปลาในทะเล เป็นดังสิ่งเลื้อยคลาน ที่ไม่มีหัวหน้า

15

เขาจับคนทั้งหลายมาด้วยเบ็ด เขาลากคนมาด้วยแห เขารวบคนมาด้วยอวนของเขา เขาจึงเปรมปรีดิEละเริงโลด

16

เพราะฉะนั้น เขาจึงถวายสัตวบูชาแก่แหของเขา และเผาเครื่องหอมให้แก่อวนของเขา เพราะโดยสิ่งเหล่านีEเขาจึงดำรงชีพอยู่อย่างฟุ่มเฟือย อาหารของเขาก็สมบูรณEP>

17

แล้วเขาจะเททิ้งแหของเขา และฆ่าประชาชาติทั้งหลายอย่างไม่ละเว้นตลอดไปเป็นนิตยEรือ

ฮาบากุก / Habakkuk 2

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com