พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

มีคาหE/ Micah 7

นาฮูม / Nahum

Return to Index

Chapter 1

1

ภาระเกี่ยวข้องกับนครนีนะเวหEหนังสือเรื่องนิมิตของนาฮูมชาวเมืองเอลโขช

2

พระเจ้าทรงเป็นพระเยโฮวาหEู้ทรงหวงแหนและทรงแก้แค้น พระเยโฮวาหEรงแก้แค้นและทรงมีพระพิโรธ พระเยโฮวาหEะทรงแก้แค้นศัตรูของพระองคEและทรงเก็บความโกรธไว้ให้ปัจจามิตรของพระองคEP>

3

พระเยโฮวาหEรงกริ้วช้า ทรงฤทธานุภาพใหญ่ยิ่ง พระองคEะไม่ทรงงดโทษคนชั่วเลย พระมรรคาของพระเยโฮวาหEยู่ในลมหมุนและพายุ และเมฆเป็นผงคลีแห่งพระบาทของพระองคEP>

4

พระองคEรงห้ามทะเล ทรงกระทำให้มันแห้ง ทรงให้แม่น้ำทั้งหลายแห้งไป บาชานและคารเมลก็เหี่ยว และดอกไม้ของเลบานอนก็เหือดไป

5

ต่อเบื้องพระพักตรEระองคEภูเขาก็สั่นสะเทือนและเนินเขาก็ละลายไป แผ่นดินก็เริศร้างต่อเบื้องพระพักตรEระองคEเออ ทั้งโลกและสิ่งสารพัดที่อาศัยอยู่ในโลกด้วย

6

ใครจะต้านทานพระพิโรธของพระองคEดEใครจะทนต่อความร้อนแรงแห่งความกริ้วของพระองคEดEพระพิโรธของพระองคEลุ่งออกมาอย่างกับไฟ โดยพระองคEิลาก็ถูกเหวี่ยงลง

7

พระเยโฮวาหEระเสริฐ ทรงเป็นที่กำบังเข้มแข็งในวันยากลำบาก พระองคEรงรู้จักผู้ที่วางใจในพระองคEP>

8

แต่พระองคEะทรงกระทำให้สถานที่แห่งนั้นสิ้นสุดลงด้วยน้ำท่วมที่ไหลท่วมท้น และความมืดจะไล่ตามศัตรูทั้งหลายของพระองคEป

9

เจ้าคิดอุบายอันใดต่อพระเยโฮวาหEพระองคEะทรงกระทำให้สิ้นไปอย่างเด็ดขาด ความทุกขEากจะไม่โผล่ขึ้นเป็นคำรบสอง

10

แม้ว่าเขาทั้งหลายเหมือนหนามไก่ไห้ที่เกี่ยวกันยุ่ง และเมาตามขนาดที่เขาดื่ม เขาจะถูกเผาผลาญสิ้นเหมือนตอข้าวที่แห้งผาก

11

เคยมีผู้หนึ่งมาจากพวกเจ้าที่คิดอุบายชั่วร้ายต่อพระเยโฮวาหEละแนะนำความชั่ว

12

พระเยโฮวาหEรัสดังนี้ว่า "แม้พวกนั้นจะอยู่อย่างสงบและมีจำนวนมากมายด้วย เขาก็จะถูกตัดขาดและสิ้นไปเมื่อเขาผ่านไป แม้ว่าเราให้เจ้าทุกขEจบ้าง แต่เราจะไม่ให้เจ้าทุกขEจอีกต่อไป

13

บัดนี้เราจะหักแอกของเขาเสียจากเจ้า และจะระเบิดเครื่องจำจองของเจ้าให้สลายไป"

14

พระเยโฮวาหEรัสบัญชาด้วยเรื่องเจ้าว่า "เขาจะไม่หว่านชื่อของเจ้าให้แพร่หลายอีกต่อไป เราจะขจัดรูปเคารพที่สลักและรูปเคารพที่หล่อออกเสียจากนิเวศแห่งพระของเจ้า เราจะขุดหลุมศพให้เจ้า เพราะเจ้าชั่วนัก"

15

ดูเถิด เท้าของผู้นำข่าวดีมาที่บนภูเขา ผู้โฆษณาสันติภาพ โอ ยูดาหEอE จงรักษาประเพณีการเลี้ยงตามกำหนดของเจ้าไวEจงทำตามคำปฏิญาณของเจ้าเถิด เพราะว่าคนชั่วจะไม่ผ่านเจ้าไปอีก เขาถูกขจัดเสียสิ้นแล้ว

นาฮูม / Nahum 2

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com