พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

อาโมส / Amos 5

อาโมส / Amos

Return to Index

Chapter 6

1

"วิบัติแก่ผู้ที่เอกเขนกอยู่ในศิโยน และวางใจอยู่ในภูเขาสะมาเรีย คือผู้มีชื่อเสียงแห่งประชาชาติชั้นเอกในบรรดาประชาชาติทั้งหลาย ผู้ซึ่งวงศEานอิสราเอลมาหานั่นน่ะ

2

จงไปยังเมืองคาลเนหEและดูเอาเถอะ จากที่นั่นก็ไปยังฮามัทเมืองใหญEแล้วลงไปยังเมืองกัทของชาวฟีลิสเตีย เมืองเหล่านั้นดีกว่าอาณาจักรเหล่านี้หรือ หรืออาณาเขตเมืองเหล่านั้นใหญ่กว่าอาณาเขตเมืองของเจ้าหรือ

3

เจ้าผู้ที่อยากผลัดวันสนองความร้ายให้เนิ่นไป แต่กลับนำเอาบัลลังกEห่งความทารุณให้เข้ามาใกลEP>

4

วิบัติแก่ผู้ที่นอนบนเตียงงาช้าง และผู้ซึ่งเหยียดตัวอยู่บนเก้าอี้ยาว และกินลูกแกะที่ได้มาจากฝูงแกะ และลูกวัวจากท่ามกลางคอกวัว

5

และร้องเพลงไร้สาระประสานเสียงพิณใหญEกระทำอย่างดาวิดในการประดิษฐEครื่องดนตรีขึ้นใหมEP>

6

ผู้ใช้ชามใส่น้ำองุ่นดื่ม และชโลมตัวด้วยน้ำมันอย่างดี แต่มิได้เป็นทุกขEศกในเรื่องความทุกขEากของโยเซฟ

7

เพราะฉะนั้นบัดนี้เขาจะต้องไปเป็นเชลยกับพวกแรกที่ตกไปเป็นเชลย และเสียงอึงคะนึงของพวกที่นอนเหยียดตัวก็หมดสิ้นไป"

8

องคEระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าได้ทรงปฏิญาณต่อพระองคEองว่า พระเยโฮวาหEระเจ้าจอมโยธาตรัสว่า "เราสะอิดสะเอียนความล้ำเลิศของยาโคบ และเกลียดปราสาททั้งหลายของเขา เราจะมอบเมืองนั้นและบรรดาสิ่งสารพัดที่อยู่ในเมืองนั้นเสีย"

9

ต่อมาถ้าในเรือนเดียวมีคนเหลืออยู่สิบคน เขาจะต้องตายหมด

10

และเมื่อลุงของผู้ใด คือผู้ที่เผาเพื่อเขา จะยกศพขึ้นเพื่อจะนำกระดูกออกนอกเรือน และจะกล่าวกับคนที่อยู่ในห้องชั้นในที่สุดของเรือนนั้นว่า "ยังมีใครอยู่กับเจ้าหรือ" เขาจะตอบว่า "ไม่มี" และเขาจะกล่าวว่า "จุEจุEอย่าให้เราออกพระนามของพระเยโฮวาหE

11

เพราะดูเถิด พระเยโฮวาหEรงบัญชาแล้ว พระองคEะทรงฟาดเรือนใหญ่ให้แตกเป็นชิ้นEและเรือนเล็กก็จะแตกเป็นจุณ

12

ม้าจะวิ่งบนศิลาหรือ มีคนหนึ่งคนใดใช้วัวไถที่นั่นหรือ แต่เจ้าทั้งหลายได้กลับความยุติธรรมให้ขมอย่างดีหมี และเปลี่ยนผลของความชอบธรรมให้ขมอย่างบอระเพ็ด

13

เจ้าทั้งหลายผู้เปรมปรีดิEยู่ในสิ่งอันไร้สาระ ผู้ซึ่งกล่าวว่า "เราได้ยึดเขาสัตวEาเป็นของเราด้วยกำลังของเรามิใช่หรือ"

14

พระเยโฮวาหEระเจ้าจอมโยธาตรัสดังนี้ว่า "เพราะ ดูเถิด โอ วงศEานอิสราเอลเอE เราจะยกประชาชาติหนึ่งให้ขึ้นต่อสู้เจ้า และเขาจะบีบบังคับเจ้าตั้งแต่ทางเข้าเมืองฮามัทถึงแม่น้ำแห่งถิ่นทุรกันดาร"

อาโมส / Amos 7

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com