พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

อาโมส / Amos 1

อาโมส / Amos

Return to Index

Chapter 2

1

พระเยโฮวาหEรัสดังนี้ว่า "เพราะเหตุการละเมิดของเมืองโมอับ สามครั้งและสี่ครั้ง เราจะไม่ยอมกลับการลงทัณฑEเพราะเขาได้เผากระดูกของกษัตริยEอโดมให้เป็นปูน

2

แตEเราจะส่งไฟมาบนโมอับ และไฟนั้นจะเผาผลาญปราสาททั้งหลายของเคริโอทเสีย และโมอับจะตายท่ามกลางเสียงสับสนอลหม่าน ท่ามกลางเสียงโห่ร้องและเสียงแตร

3

เราจะตัดผู้วินิจฉัยออกเสียจากท่ามกลางเมืองนั้น และจะประหารเจ้านายทั้งหลายของเมืองนั้นเสียพร้อมกับผู้วินิจฉัย" พระเยโฮวาหEรัสดังนี้แหละ

4

พระเยโฮวาหEรัสดังนี้ว่า "เพราะเหตุการละเมิดของยูดาหEสามครั้งและสี่ครั้ง เราจะไม่ยอมกลับการลงทัณฑEเพราะว่าเขาปฏิเสธไม่รับพระราชบัญญัติของพระเยโฮวาหEและมิได้รักษาพระบัญญัติของพระองคEและการมุสาของเขาได้พาให้เขาหลงเจิ่นไป ตามเยี่ยงที่บิดาของเขาได้ดำเนินมาแล้ว

5

แตEเราจะส่งไฟมาบนยูดาหEและไฟนั้นจะเผาผลาญปราสาททั้งหลายของเยรูซาเล็มเสีย"

6

พระเยโฮวาหEรัสดังนี้ว่า "เพราะเหตุการละเมิดของอิสราเอล สามครั้งและสี่ครั้ง เราจะไม่ยอมกลับการลงทัณฑEเพราะเขาได้ขายคนชอบธรรมเอาเงิน และขายคนขัดสนเอารองเท้าคู่เดียว

7

ซึ่งกระหายหาฝุ่นละอองแห่งแผ่นดินโลกบนศีรษะของคนจน และผลักคนที่ถ่อมใจออกเสียจากหนทางของเขา บุตรชายและบิดาของเขาเข้าหาหญิงคนเดียวกัน เพื่อลบหลู่นามบริสุทธิEองเรา

8

ตัวเขาเองนอนอยู่ข้างแท่นบูชาทุกแท่น อยู่บนเสื้อผ้าที่เขายึดมาเป็นประกัน และในนิเวศแห่งพระของเขา เขาทั้งหลายดื่มเหล้าองุ่นสำหรับผู้ที่ถูกปรับโทษ

9

เรายังได้ล้างผลาญคนอาโมไรตEรงหน้าเขา ซึ่งส่วนสูงของเขาเหมือนอย่างความสูงของต้นสนสีดารEและเป็นผู้ที่แข็งแรงอย่างกับต้นโอ๊ก เราทำลายผลข้างบนของเขาเสีย และทำลายรากข้างล่างของเขาเสีย

10

เรานำเจ้าขึ้นมาจากแผ่นดินอียิปตEและได้นำเจ้าถึงสี่สิบปีในถิ่นทุรกันดาร เพื่อจะได้กรรมสิทธิEี่ดินของคนอาโมไรตEP>

11

เราได้ตั้งบุตรชายบางคนของเจ้าให้เป็นผู้พยากรณEและได้ตั้งชายหนุ่มบางคนของเจ้าให้เป็นพวกนาศีรEโอ คนอิสราเอลเอE ไม่เป็นความจริงดังนี้หรือ" พระเยโฮวาหEรัสดังนี้แหละ

12

"แต่เจ้าทั้งหลายได้กระทำให้พวกนาศีรEื่มเหล้าองุ่น และบัญชาพวกผู้พยากรณEั่งว่า `เจ้าอย่าพยากรณEลย'

13

ดูเถิด เจ้ากดเราลง เหมือนเกวียนที่เต็มด้วยฟ่อนข้าวกดยัดลง

14

ฉะนั้นการหนีจะประลาตไปจากผู้มีฝีเท้ารวดเร็ว คนที่แข็งแรงจะไม่สามารถเสริมกำลังของเขา คนที่มีกำลังมากจะช่วยชีวิตของตนก็ไม่ไดEP>

15

ผู้ที่ถือคันธนูจะไม่ยืนยงอยู่ไดEผู้มีฝีเท้าเร็วก็ช่วยตัวเองให้รอดพ้นไม่ไดEหรือผู้ที่ขี่ม้าก็ช่วยตัวเองให้รอดพ้นไม่ได้เหมือนกัน

16

และผู้ที่มีใจกล้าหาญท่ามกลางผู้มีกำลังเข้มแข็งเหล่านั้นจะหนีไปอย่างเปลือยเปล่าในวันนั้น" พระเยโฮวาหEรัสดังนี้แหละ

อาโมส / Amos 3

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com