พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

โยเอล / Joel 2

โยเอล / Joel

Return to Index

Chapter 3

1

"เพราะ ดูเถิด ในวันเหล่านั้นและในเวลานั้น เมื่อเราให้ยูดาหEละเยรูซาเล็มกลับสู่สภาพเดิม

2

เราจะรวบรวมบรรดาประชาชาติทั้งสิ้น และนำเขาลงมาที่หุบเขาเยโฮชาฟัท และเราจะเข้าสู่การพิพากษากับเขาที่นั่นด้วยเรื่องประชาชนของเรา คืออิสราเอลมรดกของเรา เพราะว่าเขาได้กระจายชนชาติของเราไปท่ามกลางประชาชาติ และได้แบ่งแผ่นดินของเรา

3

และได้จับสลากเอาประชาชนของเรา และให้เด็กผู้ชายเป็นข้าของหญิงโสเภณี และขายเด็กผู้หญิงไปซื้อเหล้าองุ่น และดื่ม

4

โอ ไทระและไซดอน และประเทศฟีลิสเตียทุกแคว้นเอE เจ้าจะเอาอะไรกับเรา เจ้าจะแก้แค้นเราหรือ ถ้าเจ้าสนองเราอยูEเราจะตอบสนองการกระทำของเจ้าเหนือศีรษะของเจ้าอย่างฉับพลันและอย่างรวดเร็ว

5

เพราะเจ้าได้เอาเงินของเราและทองคำของเราไป และเอาทรัพยEมบัติมั่งคั่งของเราไปยังบรรดาวิหารของเจ้า

6

เจ้าได้ขายประชาชนยูดาหEละเยรูซาเล็มให้แก่พวกกรีก ถอนเขาไปไกลจากแดนเมืองของเขา

7

ดูเถิด เราจะกระตุ้นเขาจากสถานที่ซึ่งเจ้าขายเขาไปนั้น เราจะตอบสนองการกระทำของเจ้าบนศีรษะของเจ้าเอง

8

เราจะขายบุตรชายและบุตรสาวของเจ้าไว้ในมือของคนยูดาหEและเขาทั้งหลายจะขายต่อไปยังคนเสบา แก่ประชาชาติหนึ่งที่อยู่ห่างไกลออกไป เพราะว่าพระเยโฮวาหEั่นพระวาจาแล้ว"

9

จงประกาศข้อความต่อไปนี้ให้นานาประชาชาติทราบว่า จงเตรียมทำการรบ จงปลุกใจชายฉกรรจEั้งหลาย ให้พลรบทั้งสิ้นเข้ามาใกลEให้เขาขึ้นมาเถิด

10

จงตีผาลไถนาของเจ้าให้เป็นดาบ และตีขอลิดของเจ้าให้เป็นทวน ให้คนอ่อนแอพูดว่า "ฉันเป็นนักรบ"

11

บรรดาประชาชาติทั้งสิ้นเอE จงรวมกันอยู่ล้อมรอบ จงรีบมาเถิด จงเรียกประชุมกันที่นั่น โอ ข้าแต่พระเยโฮวาหEขอทรงนำนักรบของพระองคEงมา

12

ให้บรรดาประชาชาติตื่นตัวและขึ้นมายังหุบเขาเยโฮชาฟัท เพราะที่นั่นเราจะนั่งพิพากษาบรรดาประชาชาติทั้งสิ้นที่อยู่ล้อมรอบ

13

จงเอาเคียวเกี่ยวเถิด เพราะถึงฤดูเกี่ยวแล้ว เข้าไปซิ ย่ำเลย เพราะบ่อย่ำองุ่นกำลังเต็ม บ่อเก็บน้ำองุ่นล้นแล้ว เพราะว่าความชั่วของเขาทั้งหลายมากมายนัก

14

มวลชน มวลชนในหุบเขาแห่งการตัดสิน เพราะวันแห่งพระเยโฮวาหEกล้เข้ามาแล้วในหุบเขาแห่งการตัดสิน

15

ดวงอาทิตยEละดวงจันทรEะมืดไป ดวงดาวจะอับแสง

16

พระเยโฮวาหEะทรงเปล่งพระสิงหนาทจากศิโยน ทรงเปล่งพระสุรเสียงของพระองคEากเยรูซาเล็ม และฟ้าสวรรคEับพิภพก็จะหวั่นไหว แต่พระเยโฮวาหEะทรงเป็นความหวังแห่งประชาชนของพระองคEเป็นที่กำบังเข้มแข็งของคนอิสราเอล

17

"ดังนั้นเจ้าทั้งหลายจะได้รู้ว่า เราคือพระเยโฮวาหEระเจ้าของเจ้า ผู้ประทับในศิโยน ภูเขาบริสุทธิEองเรา แล้วเยรูซาเล็มจะเป็นเมืองบริสุทธิEจะไม่มีคนต่างด้าวผ่านเมืองนั้นไปอีกเลย

18

และอยู่มาในวันนั้นจะมีน้ำองุ่นใหม่หยดจากภูเขา และมีน้ำนมไหลมาจากเนินเขา และห้วยทั้งสิ้นของยูดาหEะมีน้ำไหล และน้ำพุจะมาจากพระนิเวศของพระเยโฮวาหEและรดหุบเขาชิทธิม

19

อียิปตEะกลายเป็นที่รกร้าง และเอโดมจะกลายเป็นถิ่นทุรกันดารร้าง เพราะเหตุความรุนแรงที่กระทำต่อชนชาติยูดาหEเพราะว่าเขากระทำให้โลหิตที่ปราศจากความผิดตกในแผ่นดินของเขา

20

แต่ยูดาหEะมีคนอาศัยอยู่เป็นนิตยEและเยรูซาเล็มจะมีผู้อาศัยอยู่ทุกชั่วอายุ

21

เราจะชำระเลือดของเขาซึ่งยังมิได้รับการชำระ เพราะพระเยโฮวาหEรงสถิตในศิโยน"

อาโมส / Amos 1

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com