พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

โยเอล / Joel 1

โยเอล / Joel

Return to Index

Chapter 2

1

จงเป่าแตรที่ในศิโยน จงเปล่งเสียงปลุกบนภูเขาบริสุทธิEองข้าพเจ้า ให้ชาวแผ่นดินทั้งสิ้นตัวสั่น เพราะวันแห่งพระเยโฮวาหEำลังมาแล้ว ใกล้เข้ามาแล้ว

2

เป็นวันแห่งความมืดและความมืดครึ้ม เป็นวันที่มีเมฆและความมืดทึบ ดุจแสงสว่างยามเช้าที่แผ่ปกคลุมไปทั่วภูเขาทั้งหลาย ประชาชนจำนวนมากและมีกำลังยิ่ง ตั้งแต่สมัยโบราณก็ไม่เคยมีเหมือนอย่างนีEและตั้งแต่นี้ไปก็จะไม่มีอีกตลอดปีทั้งหลายชั่วอายุ

3

ไฟเผาผลาญอยู่ข้างหน้ามันทั้งหลาย และเปลวไฟไหม้อยู่ข้างหลัง แผ่นดินนั้นเหมือนสวนเอเดนก่อนหน้ามันทั้งหลาย พอให้หลังมันไปแล้วก็เป็นถิ่นทุรกันดารที่รกร้าง ไม่มีอะไรจะรอดพ้นมันเลย

4

ร่างของมันทั้งหลายเหมือนร่างของพวกม้า มันจะวิ่งเหมือนกับม้าสงคราม

5

เหมือนอย่างเสียงรถรบ มันจะเผ่นอยู่บนยอดเขา เหมือนเสียงแตกของเปลวไฟที่ไหม้ตอข้าว เหมือนกองทัพอันเข้มแข็งแปรกระบวนเข้าสงคราม

6

เมื่อชนชาติทั้งหลายเห็นหน้ามันก็จะกระสับกระส่าย ใบหน้าทุกคนก็จะซีดเซียว

7

มันทั้งหลายจะวิ่งเหมือนทหาร และปีนกำแพงเหมือนนักรบ ต่างก็จะเดินไปตามทางของตัว มันจะไม่แตกแถวออกไป

8

มันทั้งหลายจะไม่รวนกันเลย ต่างก็จะเดินอยู่ในทางของตน เมื่อมันตะลุยดาบ มันก็ไม่ได้รับบาดเจ็บ

9

มันจะกระโดดเข้าในเมือง มันจะวิ่งอยู่บนกำแพงเมือง มันจะปีนเข้าไปในบ้านเรือน มันจะเข้าไปทางหน้าต่างเหมือนกับโจร

10

แผ่นดินโลกจะหวั่นไหวต่อหน้ามัน ฟ้าสวรรคEะสั่นสะเทือน ดวงอาทิตยEละดวงจันทรEะมืดไป ดวงดาวจะอับแสง

11

พระเยโฮวาหEะทรงส่งพระสุรเสียงต่อหน้ากองทัพของพระองคEเพราะค่ายของพระองคEหญ่โตยิ่งนัก ผู้ที่กระทำตามพระวจนะของพระองคEั้นมีเดชานุภาพมาก เพราะว่าวันแห่งพระเยโฮวาหEป็นวันใหญ่โตและน่ากลัวยิ่งนัก ผู้ใดเล่าจะทนอยู่ไดEP>

12

พระเยโฮวาหEรัสว่า "ดังนั้น เจ้าทั้งหลายจงกลับมาหาเราเสียเดีEวนี้ด้วยความเต็มใจ ด้วยการอดอาหาร ด้วยการร้องไห้และด้วยการโอดครวญ

13

จงฉีกใจของเจ้า มิใช่ฉีกเสื้อผ้าของเจ้า" จงหันกลับมาหาพระเยโฮวาหEระเจ้าของท่านทั้งหลาย เพราะว่าพระองคEรงกอปรด้วยพระคุณและทรงพระกรุณา ทรงกริ้วช้าและบริบูรณE้วยความเมตตา และทรงกลับพระทัยไม่ลงโทษ

14

ใครจะรู้ไดEพระองคEาจจะทรงกลับและเปลี่ยนพระทัย และทรงอำนวยพระพรไวEคือให้มีธัญญบูชาและเครื่องดื่มบูชาสำหรับถวายแด่พระเยโฮวาหEระเจ้าของท่านแล้ว

15

จงเป่าแตรที่ในศิโยน จงเตรียมตัวถืออดอาหาร จงเรียกประชุมอันศักดิEิทธิEP>

16

จงรวบรวมบรรดาประชาชน จงชำระชุมนุมชนให้บริสุทธิEจงประชุมบรรดาผู้ใหญEจงรวบรวมเด็กEแม้ว่าเด็กที่ยังกินนม จงให้เจ้าบ่าวออกจากเรือนหอ และเจ้าสาวออกจากห้องของตน

17

ให้ปุโรหิต คือผู้ปรนนิบัติพระเยโฮวาหEร่ำครวญอยู่ระหว่างเฉลียงและแท่นบูชา ให้ทูลว่า "โอ ข้าแต่พระเยโฮวาหEขอทรงเวทนาประชาชนของพระองคEขออย่าทรงกระทำให้มรดกของพระองคEป็นที่ประณามกัน เพื่อให้ประชาชาติครอบครองเหนือพวกเขา ควรหรือที่เขาจะกล่าวท่ามกลางชนชาติทั้งหลายว่า `พระเจ้าของเขาอยู่ที่ไหน'"

18

แล้วพระเยโฮวาหEะทรงหวงแหนแผ่นดินของพระองคEและทรงสงสารประชาชนของพระองคEP>

19

พระเยโฮวาหEะทรงตอบประชาชนของพระองคE่า "ดูเถิด เราจะส่งข้าว น้ำองุ่นและน้ำมันให้แก่เจ้า เจ้าทั้งหลายจะได้อิ่มหนำสำราญ เราจะไม่กระทำให้เจ้าเป็นที่เขาประณามกันท่ามกลางประชาชาติต่อไปอีก

20

แต่เราจะถอนกองทัพทางทิศเหนือไปให้ห่างไกลจากเจ้า และขับไล่มันเข้าไปในแผ่นดินที่แห้งแล้งและรกร้าง กองหน้าของมันจะหันไปทางทะเลด้านตะวันออก และกองหลังของมันจะหันไปทางทะเลที่อยู่ไกลออกไป กลิ่นเหม็นคลุ้งของมันจะลอยขึ้นมา และกลิ่นเหม็นเน่าของมันจะลอยขึ้นมา เพราะมันทำการใหญ่หลายอย่าง

21

โอ แผ่นดินเอE อย่ากลัวเลย จงยินดีและเปรมปรีดิEถิด เพราะพระเยโฮวาหEะทรงทำการใหญ่โตมาก

22

เจ้าที่เป็นสัตวE่าเอE อย่ากลัวเลย เพราะว่าทุ่งหญ้าในถิ่นทุรกันดารนั้นเขียวสด ต้นไม้เกิดผล ต้นมะเดื่อและเถาองุ่นออกผลอย่างบริบูรณEP>

23

บุตรทั้งหลายของศิโยนเอE จงยินดีเถิด จงเปรมปรีดิEนพระเยโฮวาหEระเจ้าของเจ้า เพราะว่าพระองคEรงประทานฝนต้นฤดูอย่างพอสมควร พระองคEะทรงเทฝนลงมาให้เจ้า คือฝนต้นฤดูและฝนชุกปลายฤดูในเดือนแรก

24

ลานนวดข้าวจะมีข้าวอยู่เต็ม จะมีน้ำองุ่นและน้ำมันอยู่เต็มล้นบ่อเก็บ

25

เราจะให้บรรดาปีของเจ้าคืนสู่สภาพเดิม คือที่ตั๊กแตนวัยบินได้กินเสีย ที่ตั๊กแตนวัยกระโดด ตั๊กแตนวัยคลาน และตั๊กแตนวัยเดินได้กิน คือกองทัพใหญ่ของเราที่เราส่งมาท่ามกลางเจ้านั้น

26

เจ้าทั้งหลายจะรับประทานอย่างบริบูรณEละอิ่มหนำและสรรเสริญพระนามพระเยโฮวาหEระเจ้าของเจ้า ผู้ทรงกระทำแก่เจ้าอย่างมหัศจรรยEประชาชนของเราจะไม่ต้องขายหน้าอีก

27

เจ้าจะรู้ว่าเราอยู่ท่ามกลางอิสราเอล และเรานี่แหละคือพระเยโฮวาหEป็นพระเจ้าของเจ้าไม่มีอื่นใดอีก ประชาชนของเราจะไม่ต้องขายหน้าอีก

28

ต่อมาภายหลังจะเป็นอย่างนีEคือเราจะเทพระวิญญาณของเรามาเหนือเนื้อหนังทั้งปวง บุตรชายบุตรสาวของเจ้าทั้งหลายจะพยากรณEคนชราของเจ้าจะฝันและคนหนุ่มของเจ้าจะเห็นนิมิต

29

ในกาลครั้งนั้นเราจะเทพระวิญญาณของเรามาเหนือกระทั่งคนใช้ชายหญิง

30

เราจะสำแดงลางมหัศจรรยEนท้องฟ้าและบนดิน เป็นเลือดและไฟและเสาควัน

31

ดวงอาทิตยEะกลายเป็นความมืด ดวงจันทรEป็นเลือดก่อนวันใหญ่ยิ่งและน่าสยดสยองแห่งพระเยโฮวาหEะมาถึง

32

และอยู่มาจะเป็นอย่างนีEคือผู้ใดที่จะร้องออกพระนามของพระเยโฮวาหEะรอดพ้น เพราะจะมีคนรอดพ้นในภูเขาศิโยนและในเยรูซาเล็มตามที่พระเยโฮวาหEรัสไวEและในพวกคนที่รอดนั้นจะมีบรรดาบุคคลที่พระเยโฮวาหEรงเรียกด้วย"

โยเอล / Joel 3

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com