พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

ดาเนียล / Daniel 5

ดาเนียล / Daniel

Return to Index

Chapter 6

1

ดาริอัสพอพระทัยที่จะทรงแต่งตั้งอุปราชหนึ่งร้อยยี่สิบคนขึ้นเหนือราชอาณาจักร เพื่อจะให้ปกครองอยู่ทั่วราชอาณาจักร

2

และทรงตั้งอภิรัฐมนตรีสามคนอยู่เหนือ มีดาเนียลเป็นอภิรัฐมนตรีคนแรก เพื่อให้อุปราชรายงานติดต่อ เพื่อกษัตริยEะมิได้ทรงขาดประโยชนEP>

3

แล้วดาเนียลคนนี้ก็มีชื่อเสียงกว่าอภิรัฐมนตรีอื่นๆและอุปราช เพราะวิญญาณเลิศสถิตกับท่าน และกษัตริยE็ทรงหมายพระทัยจะทรงแต่งตั้งท่านให้ครอบครองเหนือราชอาณาจักรนั้นทั้งหมด

4

อภิรัฐมนตรีและอุปราชทั้งหลายจึงหามูลเหตุฟ้องดาเนียลในเรื่องเกี่ยวกับราชอาณาจักร แต่ก็หามูลเหตุหรือความผิดไม่ไดEเพราะท่านเป็นคนสัตยEื่อ จะหาความพลั้งพลาดหรือความผิดในท่านมิได้เลย

5

คนเหล่านี้จึงกล่าวว่า "เราจะหามูลเหตุฟ้องดาเนียลไม่ได้เลย นอกจากเราจะหาเรื่องที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติแห่งพระเจ้าของเขา"

6

แล้วอภิรัฐมนตรีและอุปราชเหล่านี้ได้พากันเข้าเฝ้ากษัตริยEูลว่า "ข้าแต่กษัตริยEาริอัส ขอทรงพระเจริญเป็นนิตยEP>

7

บรรดาอภิรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักร ทั้งข้าหลวงภาค และอุปราช มนตรีและผู้ว่าราชการเมืองทั้งหลายทั้งสิ้นได้ตกลงกันว่า กษัตริยEมควรจะได้ทรงตรากฎหมายและออกพระราชกฤษฎีกาว่า ในสามสิบวันนี้ถ้าผู้หนึ่งผู้ใดทูลขอต่อพระเจ้าหรือมนุษยEอกเหนือพระองคEโอ ข้าแต่กษัตริยEก็ให้โยนผู้นั้นลงในถ้ำสิงโตเสีย

8

โอ ข้าแต่กษัตริยEบัดนี้ขอพระองคEอกพระราชกฤษฎีกา และลงพระนามในหนังสือสำคัญเพื่อจะเปลี่ยนแปลงไม่ไดEตามกฎหมายของคนมีเดียและคนเปอรEซีย ซึ่งจะแก้ไขหาได้ไมE

9

เพราะฉะนั้นกษัตริยEาริอัสจึงทรงลงพระนามในหนังสือสำคัญและพระราชกฤษฎีกา

10

เมื่อดาเนียลทราบว่าลงพระนามในหนังสือสำคัญนั้นแล้ว ท่านก็ไปยังเรือนของท่าน ที่มีหน้าต่างห้องชั้นบนของท่านเปิดตรงไปยังกรุงเยรูซาเล็ม และท่านก็คุกเข่าลงวันละสามครั้ง อธิษฐานและโมทนาพระคุณต่อพระพักตรEระเจ้าของท่าน ดังที่ท่านได้เคยกระทำมาแต่ก่อน

11

แล้วคนเหล่านี้ก็ได้พากันมาและได้พบดาเนียลอธิษฐานและวิงวอนอยู่ต่อพระพักตรEระเจ้าของท่าน

12

แล้วเขาทั้งหลายก็เข้าไปใกล้กราบทูลต่อพระพักตรEษัตริยEกี่ยวด้วยพระราชกฤษฎีกาของกษัตริยE่า "ข้าแต่กษัตริยEพระองคEด้ทรงลงพระนามในพระราชกฤษฎีกาฉบับหนึ่งมิใช่หรือว่า ถ้าผู้หนึ่งผู้ใดทูลขอต่อพระเจ้าหรือมนุษยEอกเหนือพระองคEนสามสิบวันนีEโอ ข้าแต่กษัตริยEก็ให้โยนผู้นั้นลงไปในถ้ำสิงโตเสีย" กษัตริยEรัสตอบว่า "เรื่องนั้นยังคงอยู่ตามกฎหมายของคนมีเดียและคนเปอรEซียซึ่งจะแก้ไขหาได้ไมE

13

แล้วเขาจึงกราบทูลต่อพระพักตรEษัตริยE่า "ดาเนียลคนนั้นในพวกที่ถูกกวาดเป็นเชลยมาจากยูดาหEหาได้เชื่อฟังพระองคEมEโอ ข้าแต่กษัตริยEและไม่เชื่อฟังพระราชกฤษฎีกาซึ่งพระองคEรงลงพระนามไวEแต่ได้ทูลขอวันละสามครั้ง"

14

เมื่อกษัตริยEรงสดับถ้อยคำเหล่านี้แล้ว ก็ทรงโทมนัสยิ่งนัก และทรงตั้งพระทัยหาทางช่วยดาเนียลให้พ้น ทรงหาหนทางช่วยดาเนียลให้รอดพ้นจนถึงเวลาดวงอาทิตยEก

15

แล้วคนเหล่านั้นก็พากันมาเข้าเฝ้ากษัตริยEละกราบทูลกษัตริยE่า "โอ ข้าแต่กษัตริยEขอพระองคEึงทราบว่า กฎหมายของคนมีเดียและคนเปอรEซียว่า พระราชกฤษฎีกาก็ดีหรือกฎหมายก็ดีซึ่งกษัตริยEรงประทับตราแล้วย่อมเปลี่ยนแปลงไม่ไดE

16

แล้วกษัตริยEึงทรงบัญชา เขาก็นำดาเนียลมาทิ้งในถ้ำสิงโต กษัตริยEรัสแก่ดาเนียลว่า "พระเจ้าของท่าน ผู้ซึ่งท่านปรนนิบัติอยู่เนืองนิตยEั้น พระองคEะทรงช่วยท่านให้รอดพ้น"

17

แล้วเขานำศิลาก้อนหนึ่งมาปิดปากถ้ำไวEกษัตริยE็ได้ทรงประทับตราของพระองคEละตราของเจ้านายของพระองคEเพื่อว่าจะไม่มีสิ่งใดอันเกี่ยวกับดาเนียลเปลี่ยนแปลงไป

18

แล้วกษัตริยE็เสด็จกลับพระราชวัง ทรงอดพระกระยาหารตลอดคืนนั้น ไม่ให้นำเครื่องดนตรีอันใดมาหน้าพระทีEและบรรทมไม่หลับ

19

พอเช้าตรูEกษัตริยE็ลุกขึ้นรีบเสด็จไปยังถ้ำสิงโต

20

เมื่อพระองคEสด็จมาใกล้ถ้ำนั้น พระองคE็ตรัสเรียกดาเนียลด้วยเสียงโทมนัส กษัตริยEรัสกับดาเนียลว่า "โอ ดาเนียล ผู้รับใช้ของพระเจ้าผู้ทรงพระชนมEยูEพระเจ้าของท่านซึ่งท่านปรนนิบัติอยู่เนืองนิตยEั้น ทรงสามารถที่จะช่วยท่านให้พ้นจากสิงโตได้แล้วหรือ"

21

แล้วดาเนียลกราบทูลกษัตริยE่า "โอ ข้าแต่กษัตริยEขอทรงพระเจริญเป็นนิตยEP>

22

พระเจ้าของข้าพระองคEรงใช้ทูตสวรรคEองพระองคEาปิดปากสิงโตไวEมันมิได้ทำอันตรายแก่ข้าพระองคEเพราะพระองคEรงเห็นว่าข้าพระองคEร้ความผิดต่อพระพักตรEระองคEโอ ข้าแต่กษัตริยEข้าพระองคEิได้กระทำผิดประการใดต่อพระพักตรEระองคE้วย"

23

ฝ่ายกษัตริยE็โสมนัสในพระทัยเป็นล้นพ้น และทรงบัญชาให้นำดาเนียลขึ้นมาจากถ้ำ เขาจึงเอาดาเนียลขึ้นมาจากถ้ำ ไม่ปรากฏว่ามีอันตรายอย่างไรบนตัวท่านเลย เพราะท่านได้เชื่อในพระเจ้าของท่าน

24

แล้วกษัตริยEรงบัญชาให้นำคนเหล่านั้นที่ฟ้องดาเนียลมาโยนทิ้งในถ้ำสิงโต ทั้งตัวเขา บุตรทั้งหลายของเขา และภรรยาของเขาทั้งหลายด้วย และก่อนที่เขาตกลงไปถึงพื้นถ้ำ สิงโตก็ได้ฟัดเขาอยู่เสียแล้ว และหักกระดูกของเขาทั้งหลายเป็นชิ้นๆไป

25

แล้วกษัตริยEาริอัสทรงมีพระราชสารไปถึงบรรดาชนชาติ ประชาชาติทั้งปวง และภาษาทั้งหลายที่อาศัยอยู่ในพิภพทั้งสิ้นว่า "สันติสุขจงมีแก่ท่านทั้งหลายอย่างทวีคูณ

26

เราออกกฤษฎีกาว่า ให้คนทั้งหลายสั่นสะท้านและยำเกรงต่อพระพักตรEระเจ้าของดาเนียลในราชอาณาจักรของเราทั้งหมด เพราะพระองคEรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนมEยูEทรงดำรงอยู่เป็นนิตยEอาณาจักรของพระองคEะไม่ถูกทำลาย และราชอาณาจักรของพระองคEะดำรงจนถึงที่สุด

27

พระองคEรงช่วยให้พ้นและช่วยให้พ้นภัย พระองคEรงกระทำหมายสำคัญและการมหัศจรรยEนฟ้าสวรรคEละบนพื้นพิภพ พระองคEือพระผู้ช่วยดาเนียลให้พ้นจากฤทธิEองสิงโต"

28

ดังนั้น ดาเนียลผู้นี้จึงได้เจริญขึ้นในรัชสมัยของดาริอัส และในรัชสมัยของไซรัสคนเปอรEซีย

ดาเนียล / Daniel 7

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com