พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

ดาเนียล / Daniel 4

ดาเนียล / Daniel

Return to Index

Chapter 5

1

กษัตริยEบลชัสซารEด้ทรงจัดการเลี้ยงใหญ่แก่เจ้านายหนึ่งพันคน และเสวยเหล้าองุ่นต่อหน้าคนหนึ่งพันนั้น

2

เมื่อเบลชัสซารEรงลิ้มรสเหล้าองุ่นแล้ว จึงมีพระบัญชาให้นำภาชนะทองคำและเงินซึ่งเนบูคัดเนสซารEาชบิดาได้ทรงกวาดมาจากพระวิหารในกรุงเยรูซาเล็ม ออกมาให้กษัตริยEละเจ้านายของพระองคEทั้งพระสนมและนางห้ามจะได้ใช้ใส่เหล้าดื่ม

3

เขาทั้งหลายจึงนำภาชนะทองคำซึ่งได้กวาดมาจากพระวิหาร คือพระนิเวศของพระเจ้าในกรุงเยรูซาเล็ม และกษัตริยEละเจ้านายของพระองคEทั้งพระสนมและนางห้ามก็ได้ดื่มจากภาชนะเหล่านั้น

4

เขาทั้งหลายดื่มเหล้าองุ่นและสรรเสริญพระที่ทำด้วยทองคำ เงิน ทองสัมฤทธิEเหล็ก ไม้และหิน

5

ในทันใดนั้น นิ้วมือคนได้ปรากฏขึ้น และเขียนลงที่ผนังของพระราชวังของกษัตริยEรงข้ามกับคันประทีป และกษัตริยE็ทอดพระเนตรมือที่เขียนนั้น

6

แล้วสีพระพักตรEองกษัตริยE็เปลี่ยนไป พระดำริของพระองคEระทำให้พระองคEกพระทัย พระเพลาก็อ่อนเปลี้ย พระชานุก็กระทบกัน

7

กษัตริยEับสั่งเสียงดัง ให้นำหมอดูและคนเคลเดีย และหมอดูฤกษEามเข้ามาเฝ้า และกษัตริยEรัสกับพวกนักปราชญEรุงบาบิโลนว่า "ผู้ใดที่อ่านข้อเขียนนี้และแปลความให้เราไดEเราจะให้ผู้นั้นสวมเสื้อสีม่วง และสวมสร้อยคอทองคำ และเราจะตั้งให้เป็นอุปราชตรีในราชอาณาจักรของเรา"

8

แล้วพวกนักปราชญEองกษัตริยE็เข้ามาทั้งหมด แต่เขาทั้งหลายอ่านข้อเขียน หรือแปลความหมายให้กษัตริยEรงทราบหาได้ไมEP>

9

แล้วกษัตริยEบลชัสซารE็ตกพระทัยมาก และสีพระพักตรEองพระองคE็เปลี่ยนไป และเจ้านายทั้งหลายของพระองคE็สนเท่หEP>

10

ด้วยเหตุพระวาทะของกษัตริยEละเจ้านายทั้งหลาย พระราชินีก็เสด็จเข้ามาในท้องพระโรงการเลี้ยง และพระราชินีทรงมีพระเสาวนียE่า "โอ ข้าแต่กษัตริยEขอทรงพระเจริญเป็นนิตยEขอพระองคEย่าได้ตกพระทัย หรือให้สีพระพักตรEองพระองคEปลี่ยนไป

11

ในราชอาณาจักรของพระองคEีชายคนหนึ่ง มีวิญญาณของพระผู้บริสุทธิEนตัว ในครั้งรัชกาลของพระชนก ความสว่าง ความเข้าใจ และปัญญา เหมือนปัญญาของพระ ได้มีประจำอยู่ที่ชายคนนีEและกษัตริยEนบูคัดเนสซารEระชนกของพระองคEคือกษัตริยEระชนกของพระองคEได้ทรงแต่งตั้งให้เขาเป็นประธานใหญ่ของพวกโหร หมอดู คนเคลเดีย และหมอดูฤกษEาม

12

เพราะว่าดาเนียล ซึ่งกษัตริยEระทานนามว่า เบลเทชัสซารEมีวิญญาณเลิศ มีความรู้และความเข้าใจที่จะแก้ความฝัน แก้ปริศนาและแก้ปัญหาต่างEบัดนี้ทรงเรียกดาเนียลให้เข้ามาเฝ้า แล้วเขาก็จะแปลความหมายถวายพระองคE

13

เขาจึงนำดาเนียลเข้ามาเฝ้ากษัตริยEกษัตริยEรัสถามดาเนียลว่า "ท่านคือดาเนียลคนนั้นในพวกที่ถูกกวาดเป็นเชลยมาจากประเทศยูดาหEที่กษัตริยEสด็จพ่อของเรานำมาจากยูดาหEรือ

14

เราได้ยินว่าท่านมีวิญญาณของพระในตัว และท่านมีความสว่าง ความเข้าใจและปัญญาเลิศประจำตัว

15

บัดนีEเราให้พวกนักปราชญEพวกหมอดูมาเข้าเฝ้า เพื่อให้อ่านข้อความนีEและแปลความหมายให้เรา แต่เขาแปลความหมายของเรื่องราวนี้ไม่ไดEP>

16

แต่เราได้ยินว่าท่านให้คำแปลและแก้ปัญหาไดEบัดนี้ถ้าท่านอ่านข้อความและแปลความหมายให้ไดEจะให้ท่านสวมเสื้อสีม่วง และสวมสร้อยคอทองคำ และจะตั้งท่านให้เป็นอุปราชตรีในราชอาณาจักร"

17

แล้วดาเนียลกราบทูลต่อพระพักตรEษัตริยE่า "ขอทรงเก็บของพระราชทานไว้กับพระองคEถิด และขอทรงพระราชทานรางวัลแก่ผู้อื่น ฝ่ายข้าพระองคEะขออ่านข้อเขียนถวายกษัตริยEและถวายคำแปลความหมายให้พระองคEรงทราบ

18

โอ ข้าแต่กษัตริยEพระเจ้าสูงสุดได้ทรงประทานพระราชอาณาจักร ความยิ่งใหญ่และสง่าราศี และเกียรติยศแด่เนบูคัดเนสซารEาชบิดาของพระองคEP>

19

และเพราะความยิ่งใหญ่ซึ่งพระองคEระทานแก่เนบูคัดเนสซารEบรรดาชนชาติ ประชาชาติทั้งปวง และภาษาทั้งหลายจึงได้สั่นสะท้านและเกรงขามต่อพระพักตรEระราชบิดา พระองคEะทรงประหารผู้ใดก็ทรงประหารเสีย หรือทรงให้ผู้ใดดำรงชีวิตอยู่ก็ทรงให้ดำรงชีวิต พระองคEะทรงแต่งตั้งผู้ใดก็ทรงแต่งตั้ง พระองคEะทรงกระทำให้ผู้ใดด้อยลงพระองคE็ทรงกระทำ

20

แต่เมื่อพระทัยของพระบิดาผยองขึ้น ฝ่ายจิตวิญญาณของพระองคE็แข็งกระด้างไป จึงทรงประกอบกิจด้วยความเห่อเหิม พระเจ้าทรงถอดพระองคEากราชบัลลังกEและทรงริบสง่าราศีของพระองคEปเสีย

21

พระเจ้าทรงขับไล่เนบูคัดเนสซารEปจากบุตรทั้งหลายของมนุษยEและทรงกระทำให้พระทัยของพระองคE่านเป็นเหมือนใจสัตวE่า และทรงให้อยู่กับลาป่า ทรงให้หญ้าเสวยเหมือนวัว และพระกายของพระองคE่านก็เปียกน้ำค้างจากฟ้าสวรรคEจนกว่าพระองคEู้ว่าพระเจ้าสูงสุดทรงปกครองราชอาณาจักรของมนุษยEและทรงแต่งตั้งผู้ที่พระองคEะทรงปรารถนาให้ปกครอง

22

โอ ข้าแต่เบลชัสซารEพระองคEป็นราชโอรส แม้พระองคEรงทราบเช่นนี้ทั้งสิ้นแล้วก็มิได้ถ่อมพระทัย

23

แต่ทรงยกองคEระองคEึ้นสู้กับองคEระผู้เป็นเจ้าแห่งสวรรคEและทรงให้นำภาชนะแห่งพระนิเวศของพระองคEาต่อพระพักตรEระองคEแล้วพระองคEพวกเจ้านายของพระองคEพระสนม และนางห้ามของพระองคE็ดื่มเหล้าองุ่นจากภาชนะเหล่านั้น และพระองคEรงสรรเสริญพระที่ทำด้วยเงิน ทองคำ ทองสัมฤทธิEเหล็ก ไมEและหิน ซึ่งจะดูหรือฟัง หรือรู้เรื่องก็ไม่ไดEแต่พระองคEิได้ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าซึ่งลมปราณของพระองคEยู่ในพระหัตถEองพระองคEและทางทั้งสิ้นของพระองคE็ขึ้นอยู่กับพระองคEP>

24

จึงมีมือซึ่งรับใช้มาจากพระพักตรEด้จารึกข้อเขียนนี้ลงไวEP>

25

ต่อไปนี้เป็นข้อเขียนที่จารึกไวEคือ เมเน เมเน เทเคล และ ฟารสิน

26

ต่อไปนี้เป็นคำไขเรื่องราวนั้น เมเน พระเจ้าได้ทรงคำนวณวาระแห่งราชอาณาจักรของพระองคEว้แล้ว และทรงนำราชอาณาจักรนั้นมาถึงสิ้นสุด

27

เทเคล พระองคEด้ถูกชั่งในตราชู ทรงเห็นว่ายังขาดอยูEP>

28

เปเรส ราชอาณาจักรของพระองคEูกแบ่งออกให้แก่คนมีเดีย และคนเปอรEซีย"

29

แล้วเบลชัสซารE็ทรงบัญชาและเขาได้ให้ดาเนียลสวมเสื้อสีม่วง และให้สวมสร้อยคอทองคำ และทรงให้ประกาศเกี่ยวกับเรื่องของท่านว่า ท่านได้เป็นอุปราชตรีในราชอาณาจักร

30

ในคืนวันนั้นเอง เบลชัสซารEษัตริยEนเคลเดียก็ทรงถูกประหาร

31

และดาริอัสคนมีเดียก็ทรงรับราชอาณาจักร มีพระชนมายุหกสิบสองพรรษา

ดาเนียล / Daniel 6

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com