พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

ดาเนียล / Daniel 2

ดาเนียล / Daniel

Return to Index

Chapter 3

1

กษัตริยEนบูคัดเนสซารEด้สร้างปฏิมากรรูปหนึ่งด้วยทองคำ สูงหกสิบศอก กว้างหกศอก ทรงตั้งไวEณ ที่ราบดูรา ในเมืองบาบิโลน

2

แล้วกษัตริยEนบูคัดเนสซารEับสั่งให้ประชุมอุปราช ข้าหลวงภาค ผู้ว่าราชการเมือง ผู้พิพากษา นายคลัง มนตรี ตุลาการ และบรรดาเจ้าหน้าที่ทั้งหลายของหัวเมือง ให้เข้ามาในงานฉลองปฏิมากรซึ่งกษัตริยEนบูคัดเนสซารEด้ทรงตั้งขึ้น

3

แล้วอุปราช ข้าหลวงภาค ผู้ว่าราชการเมือง ผู้พิพากษา นายคลัง มนตรี ตุลาการและบรรดาเจ้าหน้าที่ทั้งหลายของหัวเมืองได้เข้ามาประชุมเพื่องานฉลองปฏิมากร ซึ่งกษัตริยEนบูคัดเนสซารEด้ทรงตั้งขึ้น และเขาทั้งหลายก็มายืนอยู่หน้าปฏิมากรซึ่งกษัตริยEนบูคัดเนสซารEด้ทรงตั้งขึ้น

4

และโฆษกก็ประกาศเสียงดังว่า "โอ บรรดาชนชาติ ประชาชาติทั้งปวงและภาษาทั้งหลาย มีพระบัญชาแก่ท่านทั้งหลายว่า

5

เมื่อท่านได้ยินเสียงแตรทองเหลืองขนาดเล็ก ปีEพิณเขาคูEพิณสี่สาย พิณใหญEปี่ถุง และเครื่องดนตรีทุกชนิด ให้ท่านทั้งหลายกราบลงนมัสการปฏิมากรทองคำ ซึ่งกษัตริยEนบูคัดเนสซารEด้ทรงตั้งไวEP>

6

ผู้ใดที่มิได้กราบลงนมัสการก็ให้โยนผู้นั้นทันทีเข้าไปในเตาที่ไฟลุกอยูE

7

เพราะฉะนั้นพอประชาชนได้ยินเสียงแตรทองเหลืองขนาดเล็ก ปีEพิณเขาคูEพิณสี่สาย พิณใหญ่และเครื่องดนตรีทุกชนิด บรรดาชนชาติ ประชาชาติทั้งปวงและภาษาทั้งหลาย ก็กราบลงนมัสการปฏิมากรทองคำซึ่งกษัตริยEนบูคัดเนสซารEด้ทรงตั้งไวEP>

8

เพราะฉะนั้น ในครั้งนั้นพวกเคลเดียบางคนมาเข้าเฝ้า และฟ้องพวกยิวด้วยใจคิดร้าย

9

เขาทั้งหลายกราบทูลกษัตริยEนบูคัดเนสซารE่า "โอ ข้าแต่กษัตริยEขอทรงพระเจริญเป็นนิตยEP>

10

โอ ข้าแต่กษัตริยEพระองคEรงออกกฤษฎีกาแล้วว่า ทุกคนผู้ได้ยินเสียงแตรทองเหลืองขนาดเล็ก ปีEพิณเขาคูEพิณสี่สาย พิณใหญEปี่ถุง และเครื่องดนตรีทุกชนิด ก็ให้กราบลงนมัสการปฏิมากรทองคำ

11

และผู้ใดที่ไม่กราบลงนมัสการก็ให้โยนเข้าไปในเตาที่ไฟลุกอยูEP>

12

มียิวบางคนที่พระองคEด้แต่งตั้งให้จัดราชการในเมืองบาบิโลน คือชัดรัค เมชาค และเอเบดเนโก โอ ข้าแต่กษัตริยEคนเหล่านี้ไม่เชื่อฟังพระองคEเขามิได้ปฏิบัติพระของพระองคEหรือนมัสการปฏิมากรทองคำซึ่งพระองคEด้ทรงตั้งไวE

13

แล้วเนบูคัดเนสซารE็ทรงกริ้วจัดและเดือดพล่าน มีรับสั่งให้นำตัวชัดรัค เมชาค และเอเบดเนโกเข้ามา แล้วเขาก็นำคนเหล่านี้เข้ามาเฝ้ากษัตริยEP>

14

เนบูคัดเนสซารEรงกล่าวแก่เขาว่า "โอ ชัดรัค เมชาค และเอเบดเนโกเอE เป็นความจริงหรือไม่ที่เจ้ามิได้ปรนนิบัติพระของเรา หรือนมัสการปฏิมากรทองคำซึ่งเราได้ตั้งไวEP>

15

บัดนี้ถ้าเจ้าพร้อมใจแล้ว พอเจ้าได้ยินเสียงแตรทองเหลืองขนาดเล็ก ปีEพิณเขาคูEพิณสี่สาย พิณใหญEปี่ถุง และเครื่องดนตรีทุกชนิด เจ้าจงกราบลงนมัสการปฏิมากรซึ่งเราได้สร้างไวEแต่ถ้าเจ้าไม่นมัสการ จะต้องโยนเจ้าทันทีเข้าไปในเตาที่ไฟลุกอยูEและผู้ใดเล่าจะเป็นพระเจ้าที่จะช่วยให้เจ้าพ้นจากมือของเราไดE

16

ชัดรัค เมชาค และเอเบดเนโกกราบทูลกษัตริยE่า "โอ ข้าแต่เนบูคัดเนสซารEข้าพระองคEั้งหลายไม่จำเป็นจะต้องตอบพระองคEนเรื่องนีEP>

17

ถ้าพระเจ้าของพวกข้าพระองคEู้ซึ่งพวกข้าพระองคEรนนิบัติ สามารถช่วยพวกข้าพระองคEห้พ้นจากเตาที่ไฟลุกอยูEโอ ข้าแต่กษัตริยEพระองคE็จะทรงช่วยพวกข้าพระองคEห้พ้นพระหัตถEองพระองคEP>

18

แต่ถ้าไม่เป็นเช่นนั้น โอ ข้าแต่กษัตริยEขอพระองคEรงทราบว่า พวกข้าพระองคEะไม่ปรนนิบัติพระของพระองคEหรือนมัสการปฏิมากรทองคำซึ่งพระองคEด้ทรงตั้งขึ้น"

19

แล้วเนบูคัดเนสซารEรงเกรี้ยวกราดยิ่งนัก พระพักตรEองพระองคE็เปลี่ยนไปไม่พอพระทัยชัดรัค เมชาค และเอเบดเนโก พระองคEึงรับสั่งให้ทำเตาไฟให้ร้อนกว่าที่เคยอีกเจ็ดเท่า

20

และพระองคEับสั่งให้บางคนที่มีกำลังมากที่สุดในกองทัพมามัดชัดรัค เมชาค และเอเบดเนโก และให้โยนเขาเข้าไปในเตาที่ไฟลุกอยูEP>

21

แล้วคนเหล่านี้ก็ถูกมัดไว้ทั้งเสื้อ กางเกง หมวก และเครื่องแต่งกายอื่นEและเขาก็ถูกโยนเข้าไปในเตาที่ไฟลุกอยูEP>

22

ฉะนั้นเพราะว่าคำรับสั่งของกษัตริยEั้นเข้มงวดมากและเตาไฟก็ร้อนจัด เปลวไฟจึงได้ฆ่าคนที่โยนชัดรัค เมชาค และเอเบดเนโก

23

และชายทั้งสามนีEคือชัดรัค เมชาค และเอเบดเนโกก็ตกลงไปกลางเตาไฟที่ลุกอยู่ทั้งยังมัดอยูEP>

24

ขณะนั้นกษัตริยEนบูคัดเนสซารEระหลาดพระทัยทรงลุกขึ้นโดยฉับพลัน พระองคEรัสกับองคมนตรีของพระองคE่า "เรามัดสามคนโยนเข้าไปกลางไฟมิใช่หรือ" เขาทูลตอบกษัตริยE่า "โอ ข้าแต่กษัตริยEจริงพระเจ้าข้า"

25

พระองคEรัสตอบว่า "ดูเถิด เราเห็นสี่คนปล่อยหลุด กำลังเดินอยู่กลางไฟ และเขาทั้งหลายก็ไม่เป็นอันตราย รูปร่างของคนที่สี่นั้นคล้ายคลึงกับพระบุตรของพระเจ้า"

26

แล้วเนบูคัดเนสซารEสด็จมาใกล้ประตูเตาที่ไฟลุกอยู่นั้น ทรงกล่าวว่า "ชัดรัค เมชาค และเอเบดเนโก ผู้รับใช้ของพระเจ้าสูงสุด จงออกมาเถิด จงมาที่นีE แล้วชัดรัค เมชาค และเอเบดเนโกก็เดินออกมาจากกลางไฟ

27

ฝ่ายอุปราช ข้าหลวงภาค ผู้ว่าราชการเมือง และองคมนตรีของกษัตริยE็ห้อมล้อมเข้ามา เห็นว่าไฟไม่มีอำนาจอะไรเหนือร่างกายของคนเหล่านีEผมที่ศีรษะของเขาก็ไม่งอ เสื้อก็มิได้เป็นอันตราย ไม่มีกลิ่นไฟที่ตัวเขาทั้งหลายเลย

28

เนบูคัดเนสซารEรัสว่า "สาธุการแด่พระเจ้าของชัดรัค เมชาค และเอเบดเนโก ผู้ได้ส่งทูตสวรรคEองพระองคEาช่วยผู้รับใช้ของพระองคEห้พ้น ผู้วางใจในพระองคEกระทำให้พระบัญชาของกษัตริยEหลวไป และยอมพลีร่างกายของเขาเสียดีกว่าที่จะปรนนิบัติและนมัสการพระอื่น นอกจากพระเจ้าของเขาเอง

29

เพราะฉะนั้นเราจึงออกกฤษฎีกาว่า ชนชาติ ประชาชาติ หรือภาษาใดๆที่กล่าวมิดีมิร้ายต่อพระเจ้าของชัดรัค เมชาค และเอเบดเนโก จะถูกหั่นเป็นชิ้นEและบ้านเรือนของเขาจะต้องเป็นกองขยะ เพราะว่าไม่มีพระเจ้าอื่นที่จะสามารถช่วยให้พ้นในทางนี้ไดE

30

แล้วกษัตริยEด้ทรงเลื่อนยศให้ชัดรัค เมชาค และเอเบดเนโกสูงขึ้นอีกในเมืองบาบิโลน

ดาเนียล / Daniel 4

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com