พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

เอเสเคียล / Ezekiel 48

ดาเนียล / Daniel

Return to Index

Chapter 1

1

ในปีที่สามของรัชกาลเยโฮยาคิมกษัตริยEองยูดาหEเนบูคัดเนสซารEษัตริยEองบาบิโลนเสด็จมายังกรุงเยรูซาเล็ม และทรงล้อมเมืองไวEP>

2

และองคEระผู้เป็นเจ้าทรงมอบเยโฮยาคิมกษัตริยEองยูดาหEว้ในหัตถEองพระองคE่าน พร้อมทั้งเครื่องใช้บางชิ้นแห่งพระนิเวศของพระเจ้า และพระองคE่านก็นำของเหล่านั้นมายังแผ่นดินชินารEายังนิเวศแห่งพระของพระองคE่าน และทรงบรรจุเครื่องใช้เหล่านั้นไว้ในคลังของพระของพระองคE่าน

3

แล้วกษัตริยEั้นก็ทรงบัญชาให้อัชเปนัสหัวหน้าขันทีของพระองคE่าน ให้นำคนอิสราเอลบางคน ทั้งเชื้อพระวงศEละเชื้อสายของเจ้านาย

4

พวกหนุ่มๆที่ปราศจากตำหนิ มีรูปร่างงามและเชี่ยวชาญในสรรพปัญญา กอปรด้วยความรู้และเข้าใจในสรรพวิทยา กับสามารถที่จะรับราชการในพระราชวังและทรงให้สอนวิชาและภาษาของคนเคลเดียให้เขาทั้งหลาย

5

กษัตริยEรงให้นำอาหารสูงซึ่งกษัตริยEสวย และเหล้าองุ่นซึ่งพระองคE่านดื่มให้แก่เขาเหล่านั้นตามกำหนดทุกวัน ทรงให้เขาทั้งหลายรับการเลี้ยงดูอยู่สามปี เมื่อครบกำหนดเวลานั้นแล้วทรงให้เขารับใช้ต่อพระพักตรEษัตริยEP>

6

ในบรรดาคนยูดาหEั้นมีดาเนียล ฮานันยาหEมิชาเอล และอาซาริยาหEP>

7

และท่านหัวหน้าขันทีจึงตั้งชื่อให้ใหมEดาเนียลนั้นให้เรียกว่าเบลเทชัสซารEฮานันยาหEรียกว่าชัดรัค มิชาเอลเรียกว่าเมชาค และอาซาริยาหEรียกว่าเอเบดเนโก

8

แต่ดาเนียลตั้งใจไว้ว่าจะไม่กระทำตัวให้เป็นมลทินด้วยอาหารสูงของกษัตริยEหรือด้วยเหล้าองุ่นซึ่งพระองคEื่ม เพราะฉะนั้นเขาจึงขอหัวหน้าขันทีให้ยอมเขาที่ไม่กระทำตัวให้เป็นมลทิน

9

และพระเจ้าทรงให้หัวหน้าขันทีชอบและสมเพชดาเนียล

10

และหัวหน้าขันทีจึงกล่าวแก่ดาเนียลว่า "ข้าเกรงว่ากษัตริยEจ้านายของข้าผู้ทรงกำหนดอาหารและเครื่องดื่มของเจ้า ทอดพระเนตรเห็นว่า พวกเจ้ามีหน้าซูบซีดกว่าบรรดาคนหนุ่มๆอายุรุ่นราวคราวเดียวกัน เจ้าก็จะกระทำให้ศีรษะของข้าเข้าสู่อันตรายเพราะกษัตริยE

11

แล้วดาเนียลจึงกล่าวแก่มหาดเล็กผู้ที่หัวหน้าขันทีกำหนดให้ดูแลดาเนียล ฮานันยาหEมิชาเอล และอาซาริยาหEว่า

12

"ขอท่านจงทดลองผู้รับใช้ของท่านสักสิบวัน ขอให้เขานำผักมาให้เรากินและน้ำมาให้เราดื่ม

13

แล้วให้ท่านตรวจดูหน้าตาของเราทั้งหลายเบื้องหน้าท่านและตรวจดูหน้าตาของบรรดาอนุชนผู้รับประทานอาหารสูงของกษัตริยEและเมื่อท่านเห็นอย่างไรแล้วจงกระทำแก่ผู้รับใช้ของท่านอย่างนั้นเถิด"

14

เขาก็ยอมทำตามคนเหล่านั้นในเรื่องนี้และทดลองเขาอยู่สิบวัน

15

เมื่อครบสิบวันแล้วหน้าตาของคนเหล่านั้นดีกว่า และเนื้อหนังก็อ้วนท้วนสมบูรณEว่าบรรดาอนุชนที่รับประทานอาหารสูงของกษัตริยEP>

16

ดังนั้นมหาดเล็กจึงนำอาหารสูงส่วนของเขาทั้งหลายและเหล้าองุ่นซึ่งเขาทั้งหลายควรจะได้ดื่มนั้นไปเสีย และให้ผักแก่เขา

17

ฝ่ายอนุชนทั้งสี่คนนีEพระเจ้าทรงประทานสรรพวิทยา และความชำนาญในเรื่องวิชาทั้งปวงและปัญญา และดาเนียลเข้าใจในนิมิตและความฝันทุกประการ

18

พอสิ้นกำหนดเวลาที่กษัตริยEรงบัญชาให้นำเขาทั้งหลายเข้าเฝ้า หัวหน้าขันทีจึงนำเขาทั้งหลายเข้ามาเฝ้าเนบูคัดเนสซารEP>

19

และกษัตริยE็ทรงสัมภาษณEขา ในบรรดาอนุชนเหล่านั้นไม่พบสักคนหนึ่งที่เหมือนดาเนียล ฮานันยาหEมิชาเอลและอาซาริยาหEเพราะฉะนั้นเขาจึงได้รับใช้ต่อพระพักตรEษัตริยEP>

20

ในบรรดาเรื่องราวอันเกี่ยวกับปัญญาและความเข้าใจ ซึ่งกษัตริยEรัสถามเขาทั้งหลาย ทรงเห็นว่าเขาทั้งหลายดีกว่าพวกโหร และพวกหมอดู ซึ่งอยู่ในอาณาจักรทั้งสิ้นของพระองคEิบเท่า

21

และดาเนียลก็ได้รับราชการเรื่อยมาจนปีแรกแห่งรัชกาลกษัตริยEซรัส

ดาเนียล / Daniel 2

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com