พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

เอเสเคียล / Ezekiel 36

เอเสเคียล / Ezekiel

Return to Index

Chapter 37

1

พระหัตถEองพระเยโฮวาหEาอยู่เหนือข้าพเจ้า และพระองคEรงนำข้าพเจ้าออกมาด้วยพระวิญญาณของพระเยโฮวาหEและวางข้าพเจ้าไว้ที่กลางหว่างเขา มีกระดูกเต็มไปหมด

2

พระองคEรงพาข้าพเจ้าไปเที่ยวในหมู่กระดูกเหล่านั้น ดูเถิด มีกระดูกที่หว่างเขานั้นมากมายเหลือเกิน และดูเถิด เป็นกระดูกแห้งทีเดียว

3

และพระองคEรัสกับข้าพเจ้าว่า "บุตรแห่งมนุษยEอE กระดูกเหล่านี้จะมีชีวิตได้ไหม" และข้าพเจ้าทูลตอบว่า "โอ องคEระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าเจ้าข้า พระองคE็ทรงทราบอยู่แล้ว"

4

พระองคEรัสกับข้าพเจ้าอีกว่า "จงพยากรณE่อกระดูกเหล่านีEและกล่าวแก่มันว่า โอ กระดูกแห้งเอE จงฟังพระวจนะของพระเยโฮวาหEP>

5

องคEระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้แก่กระดูกเหล่านี้ว่า ดูเถิด เราจะกระทำให้ลมหายใจเข้าไปในเจ้า และเจ้าจะมีชีวิต

6

เราจะวางเส้นเอ็นไว้บนเจ้าและจะกระทำให้เนื้อมีมาบนเจ้า และเอาหนังคลุมเจ้าและบรรจุลมหายใจในเจ้าและเจ้าจะมีชีวิต และเจ้าจะทราบว่า เราคือพระเยโฮวาหE

7

ข้าพเจ้าก็พยากรณEังที่ข้าพเจ้าได้รับบัญชา เมื่อข้าพเจ้าพยากรณEยู่นั้นก็มีเสียง และดูเถิด เป็นเสียงกรุกกริก กระดูกเหล่านั้นก็เข้ามาหากันตามที่ของมัน

8

และเมื่อข้าพเจ้ามองดู ดูเถิด ก็เห็นมีเอ็นบนมัน และเนื้อก็มาที่กระดูก และหนังก็มาหุ้มกระดูกไวEแต่ไม่มีลมหายใจในนั้น

9

แล้วพระองคEรัสกับข้าพเจ้าว่า "จงพยากรณEก่ลมหายใจ บุตรแห่งมนุษยEอE จงพยากรณEถิด จงกล่าวแก่ลมหายใจว่า องคEระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ว่า โอ ลมหายใจเอE จงมาจากลมทั้งสี่มาหายใจเข้าไปในคนที่ถูกฆ่าเหล่านี้เพื่อให้เขามีชีวิต"

10

ข้าพเจ้าก็พยากรณEังที่ทรงบัญชาแก่ข้าพเจ้า และลมหายใจก็เข้ามาในกระดูกและกระดูกก็มีชีวิต แล้วก็ยืนขึ้น เป็นกองทัพใหญ่โตจริงEP>

11

แล้วพระองคEรัสกับข้าพเจ้าว่า "บุตรแห่งมนุษยEอE กระดูกเหล่านี้คือวงศEานอิสราเอลทั้งสิ้น ดูเถิด เขาทั้งหลายกล่าวว่า `กระดูกของเราแห้ง และความหวังของเราก็สิ้นไป เราได้ถูกตัดส่วนของเราออกเสีย'

12

เพราะฉะนั้น จงพยากรณEละกล่าวแก่เขาว่า องคEระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ว่า ดูเถิด โอ ประชาชนของเราเอE เราจะเปิดหลุมฝังศพของเจ้า และยกเจ้าออกมาจากหลุมฝังศพของเจ้า และจะนำเจ้ากลับมายังแผ่นดินอิสราเอล

13

โอ ประชาชนของเราเอE เจ้าจะทราบว่า เราคือพระเยโฮวาหEในเมื่อเราเปิดหลุมศพของเจ้า และยกเจ้าออกมาจากหลุมศพของเจ้า

14

และเราจะบรรจุวิญญาณของเราไว้ในเจ้า และเจ้าจะมีชีวิต และเราจะวางเจ้าไว้ในแผ่นดินของเจ้า แล้วเจ้าจะทราบว่าเราคือพระเยโฮวาหEด้ลั่นวาจาแล้ว และเราได้กระทำ พระเยโฮวาหEรัสดังนี้แหละ"

15

พระวจนะของพระเยโฮวาหEายังข้าพเจ้าอีกว่า

16

"เจ้า บุตรแห่งมนุษยEอE จงเอาไม้มาอันหนึ่งเขียนลงว่า `สำหรับยูดาหEและสำหรับชนอิสราเอลที่สังคมกับยูดาหE จงเอาไม้มาอีกอันหนึ่งเขียนลงว่า `สำหรับโยเซฟ ไม้ของเอฟราอิม และวงศEานอิสราเอลทั้งสิ้นที่สังคมกับโยเซฟ'

17

เอาไม้ทั้งสองมารวมกันเข้าเป็นอันเดียว เพื่อเป็นไม้อันเดียวในมือของเจ้า

18

และเมื่อชนชาติของเจ้ากล่าวแก่เจ้าว่า `ท่านจะไม่สำแดงให้เราทราบหรือว่า ไม้นี้หมายความว่ากระไร'

19

จงกล่าวแก่เขาว่า องคEระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ว่า ดูเถิด เราจะเอาไม้ของโยเซฟ ซึ่งอยู่ในมือของเอฟราอิม และตระกูลอิสราเอลที่สังคมกับเขา และเราจะเอาไม้ของยูดาหEารวมเข้าด้วย และกระทำให้เป็นไม้อันเดียวกัน เพื่อให้เป็นไม้อันเดียวในมือของเรา

20

และไม้ซึ่งเจ้าเขียนไว้นั้นจะอยู่ในมือของเจ้าต่อหน้าต่อตาเขา

21

แล้วจงกล่าวแก่เขาว่า องคEระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ว่า ดูเถิด เราจะนำคนอิสราเอลมาจากท่ามกลางประชาชาติ ซึ่งเขาได้เข้าไปอยู่ด้วยนั้น และจะรวบรวมเขามาจากทุกด้านและนำเขามายังแผ่นดินของเขาเอง

22

และเราจะกระทำให้เขาเป็นประชาชาติเดียวในแผ่นดินนั้นที่บนภูเขาทั้งหลายแห่งอิสราเอล และจะมีกษัตริยEต่พระองคEดียวปกครองอยู่เหนือเขาทั้งสิ้น เขาจะไม่เป็นสองประชาชาติอีกต่อไป และจะไม่แยกเป็นสองราชอาณาจักรอีกต่อไป

23

เขาจะไม่กระทำตัวให้เป็นมลทินด้วยรูปเคารพและสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนของเขา หรือด้วยการละเมิดใดๆของเขาต่อไปอีก แต่เราจะช่วยเขาให้พ้นจากบรรดาที่อาศัยซึ่งเขากระทำบาปนั้น และจะชำระเขา และเขาจะเป็นประชาชนของเรา และเราจะเป็นพระเจ้าของเขา

24

ดาวิดผู้รับใช้ของเราจะเป็นกษัตริยEหนือเขาทั้งหลาย และเขาทุกคนจะมีผู้เลี้ยงผู้เดียว เขาทั้งหลายจะดำเนินตามคำตัดสินของเรา และรักษากฎเกณฑEองเรา และกระทำตาม

25

เขาทั้งหลายจะอาศัยอยู่ในแผ่นดินซึ่งบรรพบุรุษของเจ้าอาศัยอยูEซึ่งเราได้ให้แก่ยาโคบผู้รับใช้ของเรา ตัวเขาและลูกหลานของเขาจะอาศัยอยู่ที่นั่นเป็นนิตยEและดาวิดผู้รับใช้ของเราจะเป็นเจ้าของเขาเป็นนิตยEP>

26

เราจะกระทำพันธสัญญาสันติภาพกับเขา จะเป็นพันธสัญญานิรันดรEก่เขา และเราจะตั้งเขาไว้และให้เขาทวีขึ้น และเราจะวางสถานบริสุทธิEองเราไว้ท่ามกลางเขาเป็นนิตยEP>

27

พลับพลาของเราจะอยู่กับเขา เออ เราจะเป็นพระเจ้าของเขาและเขาจะเป็นประชาชนของเรา

28

แล้วประชาชาติทั้งหลายจะทราบว่าเราคือพระเยโฮวาหEระทำให้อิสราเอลเป็นสุทธิพิเศษชาติ ในเมื่อสถานบริสุทธิEองเราอยู่ท่ามกลางเขาเป็นนิตยE

เอเสเคียล / Ezekiel 38

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com