พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

เอเสเคียล / Ezekiel 10

เอเสเคียล / Ezekiel

Return to Index

Chapter 11

1

พระวิญญาณได้ยกข้าพเจ้าขึ้น และนำข้าพเจ้ามายังประตูด้านตะวันออกของพระนิเวศแห่งพระเยโฮวาหEึ่งหันหน้าไปทิศตะวันออก ดูเถิด ที่ทางเข้าประตูมีผู้ชายอยู่ยี่สิบห้าคน และท่ามกลางนั้นข้าพเจ้าเห็นยาอาซันยาหEุตรชายอัสซูรEและเป-ลาทียาหEุตรชายเบไนยาหEเจ้านายแห่งประชาชน

2

และพระองคEรัสกับข้าพเจ้าว่า "บุตรแห่งมนุษยEอE คนเหล่านี้คือผู้ที่ออกอุบายทำความบาปผิด และเป็นผู้ให้คำปรึกษาที่ชั่วร้ายในนครนีEP>

3

ผู้กล่าวว่า `เวลายังไม่มาใกล้เลย ให้เราปลูกบ้านเถิด นครนี้เป็นหม้อขนาดใหญ่และเราเป็นเนื้อ'

4

โอ บุตรแห่งมนุษยEอE เพราะฉะนั้นจงพยากรณEล่าวโทษเขา จงพยากรณEถิด"

5

พระวิญญาณของพระเยโฮวาหEงมาประทับบนข้าพเจ้า และพระองคEรัสกับข้าพเจ้าว่า "จงกล่าวเถิดว่า พระเยโฮวาหEรัสดังนี้ว่า โอ วงศEานอิสราเอลเอE เจ้าคิดดังนั้น และเรารู้สิ่งทั้งหลายที่เข้ามาในใจของเจ้า

6

เจ้าได้ทวีคนที่เจ้าได้ฆ่าในนครนีEและทิ้งคนที่ถูกฆ่าเต็มตามถนนหนทางไปหมด

7

เพราะฉะนั้นองคEระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าจึงตรัสดังนี้ว่า คนทั้งหลายที่เจ้าได้ฆ่าซึ่งเจ้าได้ทิ้งไว้ท่ามกลางนครนีEเขาทั้งหลายเป็นเนื้อ และนครนี้เป็นหม้อขนาดใหญEแต่เราจะนำเจ้าออกมาจากท่ามกลางนั้น

8

องคEระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสว่า เจ้ากลัวดาบ และเราจะนำดาบมาเหนือเจ้า

9

เราจะนำเจ้าออกมาจากท่ามกลางนั้น และมอบเจ้าไว้ในมือของคนต่างด้าว และจะทำการพิพากษาลงโทษเจ้า

10

เจ้าจะถูกดาบล้มลง เราจะลงโทษเจ้าที่พรมแดนอิสราเอล และเจ้าจะได้ทราบว่าเราคือพระเยโฮวาหEP>

11

นครนี้จะไม่ใช่หม้อขนาดใหญ่ของเจ้า ที่เจ้าจะเป็นเนื้อในท่ามกลางนั้น เราจะพิพากษาเจ้าที่พรมแดนอิสราเอล

12

และเจ้าจะทราบว่าเราคือพระเยโฮวาหEเพราะเจ้ามิได้ดำเนินตามกฎเกณฑEองเรา หรือปฏิบัติตามคำตัดสินของเรา แต่ได้ประพฤติตามลักษณะท่าทางของประชาชาติทั้งหลายที่อยู่รอบเจ้า"

13

อยู่มาเมื่อข้าพเจ้ากำลังพยากรณEยูEเป-ลาทียาหEุตรชายเบไนยาหE็สิ้นชีวิต แล้วข้าพเจ้าก็ซบหน้าลงถึงดินร้องเสียงดังว่า "องคEระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า เจ้าข้า พระองคEะทรงกระทำให้คนอิสราเอลที่เหลืออยู่นั้นสิ้นสุดเลยทีเดียวหรือ พระเจ้าข้า"

14

พระวจนะของพระเยโฮวาหEายังข้าพเจ้าอีกว่า

15

"บุตรแห่งมนุษยEอE พี่น้องของเจ้า คือพี่น้องของเจ้าเอง คือญาติที่มีสิทธิEถ่คืน สิ้นทั้งวงศEานอิสราเอลหมดด้วยกัน คือบุคคลที่ชาวเยรูซาเล็มได้กล่าวว่า `เจ้าทั้งหลายจงเหินห่างไปจากพระเยโฮวาหEแผ่นดินนี้ทรงมอบไว้แก่เราเป็นกรรมสิทธิE

16

เพราะฉะนั้นจงกล่าวว่า `องคEระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ว่า แม้เราได้ย้ายเขาให้ห่างออกไปอยู่ท่ามกลางประชาชาติทั้งหลาย แม้เราได้กระจายเขาไปอยู่ท่ามกลางประเทศทั้งปวง เราก็จะเป็นสถานบริสุทธิEันเล็กสำหรับเขาในประเทศที่เขาจะได้ไปอยูE

17

เพราะฉะนั้นจงกล่าวว่า `องคEระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ว่า เราจะรวบรวมเจ้ามาจากชนชาติทั้งหลาย และชุมนุมเจ้าจากประเทศที่เจ้ากระจัดกระจายไปอยู่นั้น และเราจะมอบแผ่นดินอิสราเอลให้แก่เจ้า'

18

และเขาจะมาที่นั่น เขาจะเอาสิ่งที่น่ารังเกียจทั้งสิ้นของเมืองนั้น และสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนทั้งสิ้นของเมืองนั้นออกไปเสียจากที่นั่น

19

และเราจะให้จิตใจเดียวแก่เขา และเราจะบรรจุจิตวิญญาณใหม่ไว้ในเจ้า เราจะนำใจหินออกไปเสียจากเนื้อของเขา และจะให้ใจเนื้อแก่เขา

20

เพื่อเขาจะดำเนินตามกฎเกณฑEองเรา และรักษากฎของเราและกระทำตาม เขาทั้งหลายจะเป็นประชาชนของเรา และเราจะเป็นพระเจ้าของเขาทั้งหลาย

21

แต่คนเหล่านั้นที่ใจของเขาดำเนินตามจิตใจแห่งสิ่งที่น่ารังเกียจของเขาและสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนของเขา เราจะตอบสนองต่อวิถีทางของเขาเหนือศีรษะของเขาเอง องคEระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้แหละ"

22

แล้วเหล่าเครูบก็กางปีกออก วงล้อก็อยู่ข้างEและสง่าราศีของพระเจ้าของอิสราเอลก็อยู่เหนือสิ่งเหล่านั้น

23

สง่าราศีของพระเยโฮวาหEึ้นไปจากกลางนคร ไปสถิตอยู่บนภูเขาซึ่งอยู่ทางด้านตะวันออกของนครนั้น

24

ต่อมาพระวิญญาณได้ยกข้าพเจ้าขึ้น และนำข้าพเจ้ามาด้วยนิมิตโดยพระวิญญาณของพระเจ้าถึงเมืองเคลเดีย มาสู่พวกที่ถูกกวาดไปเป็นเชลย แล้วนิมิตที่ข้าพเจ้าได้เห็นนั้นก็ขึ้นไปจากข้าพเจ้า

25

ข้าพเจ้าจึงได้บอกถึงบรรดาสิ่งต่างๆซึ่งพระเยโฮวาหEรงสำแดงแก่ข้าพเจ้าให้พวกที่ถูกกวาดไปเป็นเชลยทราบ

เอเสเคียล / Ezekiel 12

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com