พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

เอเสเคียล / Ezekiel 7

เอเสเคียล / Ezekiel

Return to Index

Chapter 8

1

ต่อมาเมื่อวันที่ห้า เดือนที่หก ในปีที่หก ขณะที่ข้าพเจ้านั่งอยู่ในเรือนของข้าพเจ้า และพวกผู้ใหญ่ของพวกยูดาหEั่งอยู่หน้าข้าพเจ้า พระหัตถEององคEระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าลงมาบนข้าพเจ้า ณ ที่นั้น

2

แล้วข้าพเจ้าก็มองดู และดูเถิด มีสัณฐานอย่างไฟ เบื้องล่างของส่วนที่มองเห็นเป็นเอวนั้นเป็นไฟ เหนือเอวขึ้นไปเหมือนความสุกปลั่งประหนึ่งทองสัมฤทธิEี่แวบวาบ

3

ท่านยื่นส่วนที่มีสัณฐานเป็นมือนั้นออกมาจับผมของข้าพเจ้าปอยหนึ่ง และพระวิญญาณได้ยกข้าพเจ้าขึ้นระหว่างพิภพและสวรรคEและนำข้าพเจ้ามาถึงเยรูซาเล็มในนิมิตของพระเจ้า มายังทางเข้าประตูด้านเหนือของลานชั้นใน ซึ่งเป็นที่ตั้งรูปของความหวงแหน ซึ่งกระทำให้บังเกิดความหวงแหน

4

ดูเถิด สง่าราศีของพระเจ้าของอิสราเอลก็อยู่ที่นั่น เหมือนอย่างนิมิตที่ข้าพเจ้าได้เห็นในที่ราบ

5

แล้วพระองคEรัสกับข้าพเจ้าว่า "บุตรแห่งมนุษยEอE บัดนี้จงเงยหน้าขึ้นไปดูทางทิศเหนือ" ข้าพเจ้าจึงเงยหน้าขึ้นมองไปดูทางทิศเหนือ และดูเถิด ทางทิศเหนือของประตูแท่นบูชาในทางเข้า รูปความหวงแหนนี้อยู่ที่นั่น

6

และพระองคEรัสกับข้าพเจ้ายิ่งกว่านั้นอีกว่า "บุตรแห่งมนุษยEอE เจ้าไม่เห็นหรือว่าเขาทำอะไร คือการกระทำอันน่าสะอิดสะเอียนที่ยิ่งใหญ่ซึ่งวงศEานอิสราเอลกระทำกันอยู่ที่นีEซึ่งจะทำให้เราออกไปให้ไกลจากสถานบริสุทธิEองเรา แต่เจ้าจงหันกลับมาอีกแล้วจะได้เห็นสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนที่ยิ่งใหญ่กว่านี้อีก"

7

และพระองคEรงนำข้าพเจ้ามาถึงประตูลาน และเมื่อข้าพเจ้ามองดู ดูเถิด ก็เห็นช่องหนึ่งอยู่ในกำแพง

8

แล้วพระองคEรัสกับข้าพเจ้าว่า "บุตรแห่งมนุษยEอE จงเจาะเข้าไปในกำแพง" และเมื่อข้าพเจ้าได้เจาะเข้าไปในกำแพงแล้ว ดูเถิด มีประตูอยู่ประตูหนึ่ง

9

และพระองคEรัสกับข้าพเจ้าว่า "จงเข้าไปดูสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนอันชั่วร้ายซึ่งเขากระทำกันที่นีE

10

ดังนั้นข้าพเจ้าจึงเข้าไปและได้เห็น ดูเถิด มีภาพสัตวEลื้อยคลานในทุกรูปแบบ และสัตวEี่พึงรังเกียจและรูปเคารพทั้งสิ้นของวงศEานอิสราเอลปรากฏอยู่บนผนังโดยรอบ

11

และมีพวกผู้ใหญ่แห่งวงศEานอิสราเอลเจ็ดสิบคนยืนอยู่ข้างหน้ารูปเหล่านั้น และมียาอาซันยาหEบุตรชายชาฟานยืนอยู่ในหมู่พวกเขาทั้งหลาย ต่างก็มีกระถางไฟอยู่ในมือ และควันหนาทึบแห่งเครื่องบูชาก็ขึ้นไปข้างบน

12

แล้วพระองคEรัสกับข้าพเจ้าว่า "บุตรแห่งมนุษยEอE เจ้าได้เห็นแล้วมิใช่หรือว่าพวกผู้ใหญ่ของวงศEานอิสราเอลกระทำอะไรอยู่ในที่มืด ทุกคนต่างก็อยู่ในห้องรูปภาพของตนเพราะเขาทั้งหลายพูดว่า `พระเยโฮวาหEม่ทอดพระเนตรเห็นเรา พระเยโฮวาหEรงทอดทิ้งแผ่นดินนี้เสียแล้ว'"

13

พระองคEรัสกับข้าพเจ้าด้วยว่า "เจ้าจงหันกลับมาอีกแล้วเจ้าจะเห็นสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนซึ่งเขากระทำยิ่งกว่านี้อีก"

14

แล้วพระองคEรงนำข้าพเจ้ามาถึงทางเข้าประตูพระนิเวศของพระเยโฮวาหE้านเหนือ และดูเถิด ที่นั่นมีผู้หญิงหลายคนนั่งร้องไห้อาลัยเจ้าพ่อทัมมุส

15

แล้วพระองคEรัสกับข้าพเจ้าว่า "โอ บุตรแห่งมนุษยEอE เจ้าได้เห็นแล้วใช่ไหม เจ้าจงหันกลับมาอีกแล้วจะเห็นสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนยิ่งกว่าสิ่งเหล่านี้อีก"

16

แล้วพระองคEรงนำข้าพเจ้าเข้ามาในลานชั้นในแห่งพระนิเวศของพระเยโฮวาหEดูเถิด ตรงประตูพระวิหารของพระเยโฮวาหEระหว่างมุขและแท่นบูชา มีชายประมาณยี่สิบห้าคนหันหลังให้พระวิหารแห่งพระเยโฮวาหEหน้าของเขาหันไปทางทิศตะวันออก กำลังนมัสการพระอาทิตยEรงทิศตะวันออกนั้น

17

แล้วพระองคEรัสกับข้าพเจ้าว่า "โอ บุตรแห่งมนุษยEอE เจ้าได้เห็นแล้วใช่ไหม ที่วงศEานยูดาหEระทำสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนซึ่งเขากระทำอยู่ที่นีEเป็นสิ่งเล็กน้อยหรือ ด้วยว่าเขากระทำให้แผ่นดินเต็มไปด้วยความรุนแรง และกลับมายั่วยุให้เราโกรธแล้ว ดูเถิด เขาทั้งหลายเอากิ่งไม้มาแตะจมูกของเขา

18

เพราะฉะนั้น เราจะกระทำด้วยความพิโรธ นัยนEาของเราจะไม่ปรานี และเราจะไม่สงสาร แม้ว่าเขาจะร้องด้วยเสียงอันดังใส่หูของเรา เราจะไม่ฟังเขา"

เอเสเคียล / Ezekiel 9

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com