พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

เอเสเคียล / Ezekiel 1

เอเสเคียล / Ezekiel

Return to Index

Chapter 2

1

พระองคEรัสกับข้าพเจ้าว่า "บุตรแห่งมนุษยEอE ยืนขึ้น เราจะพูดกับเจ้า"

2

และเมื่อพระองคEรัสกับข้าพเจ้าพระวิญญาณได้เข้าไปในข้าพเจ้าและตั้งข้าพเจ้าให้ยืนขึ้น และข้าพเจ้าได้ยินพระองคEั้นผู้ตรัสกับข้าพเจ้า

3

และพระองคEรัสสั่งข้าพเจ้าว่า "บุตรแห่งมนุษยEอE เราส่งเจ้าไปยังคนอิสราเอล ถึงประชาชาติที่มักกบฏ ผู้ซึ่งได้กบฏต่อเรา ทั้งตัวเขาและบรรพบุรุษของเขาได้ละเมิดต่อเราจนกระทั่งวันนีEP>

4

ประชาชนก็หน้าด้านและดื้อดึงด้วย เราใช้เจ้าไปหาเขา และเจ้าจะพูดกับเขาว่า `องคEระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ว่า'

5

เขาจะฟังหรือปฏิเสธไม่ฟังก็ตาม (เพราะว่าเขาเป็นวงศEานที่มักกบฏ) เขาก็จะทราบว่า ได้มีผู้พยากรณEนหนึ่งในหมู่พวกเขาแล้ว

6

เจ้า บุตรแห่งมนุษยEอE เจ้าอย่ากลัวเขา หรืออย่าเกรงคำพูดของเขา ถึงแม้ว่าหนามย่อยหนามใหญ่อยู่กับเจ้า และเจ้าอยู่ท่ามกลางแมลงป่อง อย่าเกรงคำพูดของเขาเลย อย่าท้อถอยเมื่อเห็นหน้าเขา เพราะเขาเป็นวงศEานที่มักกบฏ

7

และเจ้าจะกล่าวถ้อยคำของเราให้เขาฟัง เขาจะฟังหรือปฏิเสธไม่ฟังก็ตามเถอะ เพราะเขาเป็นผู้ที่มักกบฏ

8

บุตรแห่งมนุษยEอE ฝ่ายเจ้าจงฟังสิ่งที่เรากล่าวแก่เจ้า อย่าเป็นคนมักกบฏอย่างวงศEานที่มักกบฏนั้น จงอ้าปากขึ้นและกินสิ่งที่เราให้เจ้า"

9

ดูเถิด เมื่อข้าพเจ้ามองดูก็เห็นพระหัตถE้างหนึ่งเหยียดออกมายังข้าพเจ้า และดูเถิด ในพระหัตถEั้นมีหนังสืออยู่ม้วนหนึ่ง

10

พระองคEรงคลี่หนังสือม้วนนั้นออกต่อหน้าข้าพเจ้า และมีตัวหนังสือเขียนอยู่ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง มีบทคร่ำครวญ คำไว้ทุกขEละคำวิบัติเขียนอยู่บนนั้น

เอเสเคียล / Ezekiel 3

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com