พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

เพลงซาโลมอน / Song of Solomon 5

เพลงซาโลมอน / Song of Solomon

Return to Index

Chapter 6

1

โอ แม่สาวงามล้ำเลิศในท่ามกลางสาวอื่นEคู่รักของเธอไปไหนเสีย คู่รักของเธอกลับไปไหนเสียแล้วเล่า เพื่อพวกเราจะไปสืบหากับเธอ

2

ที่รักของดิฉันลงไปยังสวนของเขาเพื่อจะไปที่ลานปลูกไม้สีเสียด และเพื่อจะไปเลี้ยงฝูงสัตวEนสวนกับเพื่อจะเก็บดอกบัว

3

ตัวดิฉันเป็นกรรมสิทธิEองที่รักของดิฉัน และที่รักก็เป็นของดิฉัน เขาเลี้ยงฝูงสัตวEยู่ท่ามกลางหมู่ดอกบัว

4

โอ ที่รักของฉันเอE แม่ช่างสวยงามประหนึ่งเมืองทีรซาหEละงามเย็นตาดังเยรูซาเล็ม แม่เป็นสง่าน่าคร้ามเกรงดังกองทัพมีธงประจำ

5

ขอเบือนเนตรไปจากฉันเถอะ เพราะว่าฉันแพ้นัยนEาของเธอแล้ว ผมของน้องดุจฝูงแพะที่เคลื่อนมาตามเนินลาดภูเขากิเลอาด

6

ซี่ฟันของเธอดังฝูงแกะตัวเมียเพิ่งขึ้นมาจากการชำระล้าง มีลูกแฝดติดมาทุกตัว และหามีตัวใดเป็นหมันไมEP>

7

ขมับของเธอเหมือนผลทับทิมผ่าซีกอยู่ในผ้าคลุม

8

มีมเหสีหกสิบองคEและนางห้ามแปดสิบคน พวกหญิงพรหมจารีอีกมากเหลือจะคณนา

9

แม่นกเขาของฉัน แม่คนงามหมดจดของฉัน เป็นคนเดียว เธอเป็นคนเดียวของมารดา เป็นหัวรักหัวใคร่ของผู้ให้กำเนิด สาวๆทั้งหลายเห็นเธอ และเรียกเธอว่า ผาสุก ทั้งเหล่ามเหสีและเหล่านางห้ามก็สรรเสริญเยินยอเธอว่า

10

"แม่สาวคนนี้เป็นผู้ใดหนอ เมื่อมองลงก็ดังอรุโณทัย แจ่มจรัสดังดวงจันทรEกระจ่างจ้าดังดวงสุริยัน สง่าน่าเกรงขามดังกองทัพมีธงประจำ"

11

ดิฉันลงไปในสวนผลนัท เพื่อจะดูหมู่ไม้เขียวตามหุบเขาว่าเถาองุ่นมีดอกตูมออกหรือเปล่า และเพื่อจะดูว่าผลทับทิมมีดอกแล้วหรือยัง

12

เมื่อดิฉันยังไม่ทันรู้ตัว จิตใจของดิฉันได้กระทำให้ดิฉันเหมือนรถม้าแห่งอามินาดิบ

13

กลับมาเถอะ กลับมาเถิด โอ แม่ชาวชูเลมจE กลับมาเถิด กลับมาเถอะจE เพื่อพวกดิฉันจะได้เธอไว้ชมเชย นี่กระไรนะ เธอทั้งหลายจงมองตัวแม่ชาวชูเลม ดังกองทัพสองพวก

เพลงซาโลมอน / Song of Solomon 7

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com