พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

ปัญญาจารยE/ Ecclesiastes 12

เพลงซาโลมอน / Song of Solomon

Return to Index

Chapter 1

1

บทเพลงแห่งบทเพลงทั้งหลายซึ่งเป็นของซาโลมอน

2

ขอเขาจุบดิฉันด้วยจุบจากปากของเขา เพราะว่าความรักของเธอดีกว่าน้ำองุ่น

3

เพราะน้ำมันเจิมของเธอนั้นหอมฟุ้ง นามของเธอจึงหอมเหมือนน้ำมันที่เทออกแล้ว เพราะฉะนั้นพวกหญิงพรหมจารีจึงรักเธอ

4

ขอพาดิฉันไป พวกเราจะวิ่งตามเธอไป กษัตริยEด้นำดิฉันไปในห้องโถงของพระองคEเราจะเต้นโลดและเปรมปรีดิEนตัวเธอ เราจะพรรณนาถึงความรักของเธอให้ยิ่งกว่าน้ำองุ่น บรรดาคนเที่ยงธรรมรักเธอ

5

โอ บุตรสาวแห่งเยรูซาเล็มเอE ดิฉันผิวดำEแต่ว่าดำขำ ดังเต็นทEองพวกเคดารEดังวิสูตรของซาโลมอน

6

อย่ามองค่อนขอดดิฉัน เพราะดิฉันผิวคล้ำ เนื่องด้วยแสงแดดแผดเผาดิฉัน พวกบุตรแห่งมารดาของดิฉันได้ขึ้งโกรธดิฉัน เขาทั้งหลายใช้ดิฉันให้เป็นคนดูแลสวนองุ่น แต่สวนองุ่นของดิฉันเอง ดิฉันไม่ได้ดูแล

7

โอ เธอผู้ที่จิตใจดิฉันรัก ขอบอกดิฉันว่า เธอเลี้ยงฝูงสัตวEยู่ที่ไหนในเวลาเที่ยงวัน เธอให้มันนอนพักที่ไหน เพราะเหตุใดเล่าดิฉันจะต้องหันไปตามฝูงสัตวEองพวกเพื่อนเธอ

8

โอ แม่งามเลิศในท่ามกลางหญิงทั้งหลาย ถ้าเธอไม่รู้จงเดินไปตามรอยตีนฝูงแพะแกะ แล้วจงเลี้ยงฝูงแพะแกะของเธอไว้ที่ข้างเต็นทEองเมษบาลเถิด

9

โอ ที่รักของฉันเอE ฉันขอเปรียบเธอประหนึ่งอาชาเทียมราชรถของฟาโรหEP>

10

แก้มทั้งสองของเธองามด้วยอาภรณEระดับเพชรพลอย ลำคอของเธอก็สวยมีสร้อยทองคำ

11

พวกฉันจะทำเครื่องประดับทองคำมีลูกปัดเงินประกอบ

12

ขณะเมื่อกษัตริยEำลังประทับที่โตEอยูEน้ำมันแฝกหอมของดิฉันก็ส่งกลิ่นฟุ้งไป

13

ที่รักของดิฉันเป็นเหมือนห่อมดยอบสำหรับดิฉัน ห้อยอยู่ตลอดคืนระหว่างสองถันของดิฉัน

14

ที่รักของดิฉันนั้น สำหรับดิฉันเธอเป็นเหมือนช่อดอกเทียนขาว อยู่ในสวนองุ่นเอนเกดี

15

ดูเถิด ที่รักของฉัน ดูช่างสวยงาม ดูเถิด เธอสวยงาม ดวงตาทั้งสองของเธอดังนกเขา

16

ดูเถิด ที่รักของฉัน เธอเป็นคนสวยงามจริงเจ้าค่ะ เธอเป็นคนน่าชมจริงEที่นอนของเราเขียวสด

17

ขื่อเรือนของเราทำด้วยไม้สนสีดารEและแปของเรานั้นทำด้วยไม้สนสามใบ

เพลงซาโลมอน / Song of Solomon 2

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com