พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

สุภาษิต / Proverbs 19

สุภาษิต / Proverbs

Return to Index

Chapter 20

1

เหล้าองุ่นให้เกิดการเยาะเย้ย และสุราก็ให้เกิดเป็นพาลเกเร ผู้ใดถูกมันหลอกลวงก็ไม่เป็นคนฉลาด

2

ความครั่นคร้ามกษัตริยE็เหมือนสิงโตคำราม ผู้ใดยั่วเย้าพระองคEห้กริ้วก็ทำผิดต่อชีวิตของตนเอง

3

ที่จะรักษาตนให้พ้นการวิวาทก็เป็นเกียรติ แต่คนโง่ทุกคนจะเข้ายุ่งกับธุระของคนอื่น

4

คนเกียจคร้านไม่ไถนาในหน้าหนาว เขาจึงจะแสวงหาเมื่อถึงฤดูเกี่ยว แต่ไม่พบอะไรเลย

5

คำปรึกษาในใจของคนเหมือนน้ำลึก แต่คนที่มีความเข้าใจจะสามารถโพงมันออกมาไดEP>

6

คนเป็นอันมากป่าวร้องความดีของเขาเอง แต่ใครจะหาคนสัตยEื่อพบเล่า

7

คนชอบธรรมดำเนินในความซื่อสัตยEองตน บุตรทั้งหลายของเขาที่เกิดตามเขามาย่อมได้รับพร

8

กษัตริยEู้ประทับบนบัลลังกEิพากษาย่อมทรงฝัดความชั่วทั้งหลายออกด้วยพระเนตรของพระองคEP>

9

ผู้ใดจะกล่าวได้ว่า "ข้าพเจ้าได้กระทำใจของข้าพเจ้าให้สะอาดแล้ว ข้าพเจ้าบริสุทธิE้นบาปของข้าพเจ้า"

10

ลูกตุ้มฉ้อฉลและเครื่องตวงคดโกง ทั้งสองสิ่งเป็นที่น่าสะอิดสะเอียนต่อพระเยโฮวาหEอๆกัน

11

แม้เด็กๆก็แสดงตัวโดยการประพฤติของเขาว่า สิ่งที่เขากระทำจะบริสุทธิEและถูกต้องหรือไมEP>

12

หูที่ฟังได้และตาที่มองเห็น พระเยโฮวาหEรงสร้างมันทั้งสอง

13

อย่ารักการหลับไหล เกรงว่าเจ้าจะมาถึงความยากจน จงลืมตาของเจ้า และเจ้าจะได้กินอาหารอิ่ม

14

ผู้ซื้อพูดว่า "เลว เลว" แต่เมื่อเขาไปแล้ว เขาจึงอวด

15

มีทองคำและทับทิมมีค่าเป็นอันมาก แต่ริมฝีปากที่มีความรู้ก็เป็นเพชรนิลจินดาประเสริฐ

16

จงยึดเสื้อผ้าของเขาไวEเมื่อเขาเป็นประกันให้คนอื่น และยึดตัวเขาไวEเมื่อเขารับประกันหญิงต่างด้าว

17

อาหารที่ได้มาด้วยการหลอกลวงมีรสหวานแก่ผู้ได้มา แต่ภายหลังปากของเขาจะเต็มไปด้วยกรวด

18

แผนงานทั้งสิ้นดำรงอยู่ได้ด้วยการปรึกษาหารือ จงทำสงครามด้วยมีการนำที่ฉลาด

19

บุคคลที่เที่ยวซุบซิบไปก็เผยความลับให้กระจาย ฉะนั้นอย่าเข้าสังคมกับคนที่ยกยอด้วยริมฝีปากของตน

20

ถ้าคนหนึ่งคนใดแช่งบิดาหรือมารดาของตน ประทีปของเขาจะดับมืดมิด

21

ตั้งแต่แรกอาจได้รับมรดกอย่างชิงสุกก่อนห่าม แต่ที่สุดปลายจะไม่เป็นพร

22

อย่าพูดว่า "ข้าจะแก้แค้นความชั่ว" แต่จงรอคอยพระเยโฮวาหEพระองคEะทรงช่วยเจ้าให้รอด

23

ลูกตุ้มฉ้อฉลเป็นที่น่าสะอิดสะเอียนต่อพระเยโฮวาหEและตราชูเทียมเท็จก็ไม่ดี

24

ย่างเท้าของมนุษยEั้นพระเยโฮวาหEรงเป็นผู้สั่ง แล้วคนจะเข้าใจทางของเขาเองได้อย่างไร

25

ที่คนจะกินของบริสุทธิEและมาสอบถามเมื่อปฏิญาณไปแล้ว ทั้งสองเป็นบ่วงดักตนเอง

26

กษัตริยEี่ฉลาดย่อมฝัดคนชั่วร้าย แล้วทรงขับกงจักรทับเขา

27

จิตวิญญาณของมนุษยEป็นประทีปของพระเยโฮวาหEส่องดูส่วนลึกที่สุดของเขาทั้งสิ้น

28

ความเมตตาและความจริงสงวนกษัตริยEวEและความเมตตาก็เชิดชูพระที่นั่งของพระองคEวEP>

29

สง่าราศีของคนหนุ่มคือกำลังของเขา แต่ความงามของคนแก่คือผมหงอกของเขา

30

ความฟกช้ำดำเขียวของบาดแผลก็ชำระความชั่วเสีย การโบยตีกระทำให้ส่วนลึกที่สุดสะอาดสะอ้าน

สุภาษิต / Proverbs 21

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com