พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

สุภาษิต / Proverbs 14

สุภาษิต / Proverbs

Return to Index

Chapter 15

1

คำตอบอ่อนหวานทำให้ความโกรธเกรี้ยวหันไปเสีย แต่คำกักขฬะเร้าโทสะ

2

ลิ้นของปราชญEช้ความรู้อย่างถูกต้อง แต่ปากของคนโง่เทความโง่ออกมา

3

พระเนตรของพระเยโฮวาหEยู่ในทุกแห่งหน ทรงเฝ้าดูคนชั่วและคนดี

4

ลิ้นที่สุภาพเป็นต้นไม้แห่งชีวิต แต่ลิ้นตลบตะแลงทำน้ำใจให้แตกสลาย

5

คนโง่ดูหมิ่นคำสั่งสอนของบิดาตน แต่ผู้ที่สนใจคำตักเตือนเป็นผู้หยั่งรูEP>

6

ในเรือนของคนชอบธรรมมีคลังทรัพยEาก แต่ความลำบากตกอยู่กับรายได้ของคนชั่วร้าย

7

ริมฝีปากของปราชญEระจายความรูEแต่ความคิดของคนโง่หาเป็นเช่นนั้นไมEP>

8

เครื่องสักการบูชาของคนชั่วร้ายเป็นที่น่าสะอิดสะเอียนต่อพระเยโฮวาหEแต่คำอธิษฐานของคนเที่ยงธรรมเป็นความปีติยินดีของพระองคEP>

9

ทางของคนชั่วร้ายเป็นที่น่าสะอิดสะเอียนต่อพระเยโฮวาหEแต่พระองคEรงรักผู้ที่ติดตามความชอบธรรม

10

ผู้ที่ทอดทิ้งทางดีนับว่าการทำโทษเป็นสิ่งที่หนักใจ บุคคลผู้เกลียดคำเตือนสติจะตายเปล่า

11

นรกและแดนพินาศก็ประจักษEจ้งอยู่เฉพาะพระพักตรEระเยโฮวาหEใจแห่งบุตรทั้งหลายของมนุษยEะแจ้งเฉพาะพระองคEิ่งกว่านั้นสักเท่าใด

12

คนมักเยาะเย้ยไม่รักคนที่ตักเตือนเขา ทั้งเขาจะไม่ไปหาปราชญEP>

13

ใจที่ร่าเริงกระทำให้สีหน้าแจ่มใส แต่โดยความเศร้าในใจดวงจิตก็แหลกสลายไป

14

ใจของบุคคลผู้มีความเข้าใจก็แสวงความรูEแต่ปากของคนโง่กินความโง่เป็นอาหาร

15

ทุกๆวันของคนที่ทุกขEจก็ร้าย แต่คนที่มีใจร่าเริงมีการเลี้ยงต่อเนื่องกัน

16

มีทรัพยE้อยแต่มีความยำเกรงพระเยโฮวาหEดีกว่ามีคลังทรัพยEหญEแต่มีความลำบากอยู่ด้วย

17

กินผักเป็นอาหารในที่ที่มีความรักก็ดีกว่ากินเนื้อวัวอ้วนพร้อมกับความเกลียดชังอยู่ด้วย

18

คนใจร้อนเร้าการวิวาท แต่บุคคลผู้โกรธช้าก็ระงับการชิงดี

19

ทางของคนเกียจคร้านเหมือนรั้วต้นไม้หนาม แต่วิถีของคนชอบธรรมเป็นทางหลวงราบเสมอ

20

บุตรชายที่ฉลาดกระทำให้บิดายินดี แต่คนโง่ดูหมิ่นมารดาของตน

21

ความโง่เป็นความชื่นบานแก่บุคคลผู้ไม่มีสติปัญญา แต่คนที่มีความเข้าใจจะดำเนินในความเที่ยงธรรม

22

ปราศจากการปรึกษาหารือ แผนงานก็ล้มเหลว แต่มีผู้แนะนำมากEแผนงานนั้นก็สำเร็จ

23

คำตอบจากปากที่เหมาะสมก็เป็นความชื่นบานแก่คน คำเดียวที่ถูกกาลเทศะก็ดีจริงEP>

24

ทางแห่งชีวิตนำคนฉลาดขึ้นไปสู่เบื้องบน เพื่อเขาจะได้หลีกหนีจากนรกเบื้องล่าง

25

พระเยโฮวาหEะทรงรื้อเรือนของคนเย่อหยิ่ง แต่ให้ขอบเขตของหญิงม่ายคงอยูEP>

26

ความคิดทั้งหลายของคนชั่วร้ายเป็นสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนต่อพระเยโฮวาหEแต่ถ้อยคำของคนบริสุทธิEป็นถ้อยคำที่พอพระทัย

27

บุคคลผู้ตะกละหากำไรก็กระทำความลำบากแก่ครัวเรือนของตน แต่บุคคลผู้เกลียดสินบนจะมีชีวิตอยูEP>

28

ใจของคนชอบธรรมรำพึงว่าจะตอบอย่างไร แต่ปากของคนชั่วร้ายเทสิ่งชั่วร้ายออก

29

พระเยโฮวาหEรงอยู่ห่างไกลจากคนชั่วร้าย แต่พระองคEรงสดับคำอธิษฐานของคนชอบธรรม

30

สว่างของตาทำให้ใจเปรมปรีดิEและข่าวดีกระทำให้กระดูกสดชื่น

31

หูที่ฟังคำตักเตือนที่ให้ชีวิตจะอยู่ท่ามกลางปราชญEP>

32

บุคคลผู้เพิกเฉยต่อคำสั่งสอนก็ดูหมิ่นจิตใจตนเอง แต่บุคคลผู้ฟังคำตักเตือนก็ได้ความเข้าใจ

33

ความยำเกรงพระเยโฮวาหEป็นการสอนให้เกิดปัญญา และความถ่อมใจเดินอยู่ข้างหน้าเกียรติ

สุภาษิต / Proverbs 16

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com