พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

สุภาษิต / Proverbs 11

สุภาษิต / Proverbs

Return to Index

Chapter 12

1

ผู้ใดที่รักคำสั่งสอนก็รักความรูEแต่บุคคลที่เกลียดการตักเตือนก็เป็นคนโฉด

2

คนดีเป็นที่โปรดปรานของพระเยโฮวาหEแต่คนที่คิดการชั่วร้ายพระองคEะทรงตำหนิ

3

คนจะตั้งอยู่ด้วยความชั่วร้ายไม่ไดEแต่รากของคนชอบธรรมจะไม่รู้จักเคลื่อนย้าย

4

ภรรยาดีเป็นมงกุฎของสามีตน แต่นางผู้ที่นำความอับอายมาก็เหมือนความเปื่อยเน่าในกระดูกสามี

5

ความคิดของคนชอบธรรมนั้นยุติธรรม แต่คำหารือของคนชั่วร้ายนั้นหลอกลวง

6

ถ้อยคำของคนชั่วร้ายหมอบคอยเอาโลหิต แต่ปากของคนเที่ยงธรรมจะช่วยคนให้รอดพ้น

7

คนชั่วร้ายคว่ำแล้วและไม่มีอีก แต่เรือนของคนชอบธรรมยังดำรงอยูEP>

8

คนจะได้คำชมเชยตามสติปัญญาของเขา แต่คนที่ความคิดตลบตะแลงจะเป็นที่ดูหมิ่น

9

ผู้ที่ถูกสบประมาทและมีคนรับใชEก็ดีกว่าคนที่ยกย่องตนเองแต่ขาดอาหาร

10

คนชอบธรรมย่อมเห็นแก่ชีวิตสัตวEองเขา แต่ความกรุณาของคนชั่วร้ายคือความดุร้าย

11

บุคคลที่ไถนาของตนจะมีอาหารอุดม แต่บุคคลที่ติดตามคนไร้สาระก็ขาดความเข้าใจ

12

คนชั่วร้ายปรารถนาตาข่ายของคนเลว แต่รากของคนชอบธรรมย่อมออกผล

13

คนชั่วร้ายย่อมติดบ่วงโดยการละเมิดแห่งริมฝีปากของตน แต่คนชอบธรรมจะหนีพ้นจากความลำบาก

14

จากผลแห่งปากของตนคนก็อิ่มใจในความดี และผลงานแห่งมือของเขาก็จะกลับมาหาเขา

15

ทางของคนโง่นั้นถูกต้องในสายตาของเขาเอง แต่คนที่ยอมฟังคำแนะนำก็ฉลาด

16

จะรู้ความโกรธของคนโง่ได้ทันที แต่คนที่หยั่งรู้ย่อมปิดบังความอับอาย

17

บุคคลผู้พูดความจริงกล่าวความชอบธรรม แต่พยานเท็จกล่าวคำหลอกลวง

18

มีบางคนที่คำพูดพล่อยๆของเขาเหมือนดาบแทง แต่ลิ้นของปราชญEำการรักษามาใหEP>

19

ริมฝีปากที่พูดจริงจะทนอยู่ได้เป็นนิตยEแต่ลิ้นที่พูดมุสาอยู่ได้เพียงประเดีEวเดียว

20

ความหลอกลวงอยู่ในใจของบรรดาผู้คิดแผนการชั่วร้าย แต่บรรดาผู้กะแผนงานแห่งสันติภาพมีความชื่นบาน

21

ไม่มีความชั่วตกอยู่กับคนชอบธรรม แต่คนชั่วร้ายจะเต็มด้วยความร้าย

22

ริมฝีปากที่พูดมุสาเป็นที่น่าสะอิดสะเอียนต่อพระเยโฮวาหEแต่คนทั้งหลายที่ประพฤติอย่างจริงใจเป็นความปีติยินดีของพระองคEP>

23

คนที่หยั่งรู้ย่อมเก็บความรู้ไวEแต่ใจคนโง่ป่าวร้องความโง่เขลา

24

มือของคนที่ขยันขันแข็งจะครอบครอง ฝ่ายคนเกียจคร้านจะถูกบังคับให้ทำงานโยธา

25

ความกระวนกระวายในใจของมนุษยE่วงเขาลง แต่ถ้อยคำที่ดีกระทำให้เขาชื่นชม

26

คนชอบธรรมประเสริฐกว่าเพื่อนบ้านของตน แต่ทางของคนชั่วร้ายชักจูงพวกเขาให้หลง

27

คนเกียจคร้านจะไม่ปิ้งเหยื่อที่เขาล่ามา แต่ทรัพยEฤงคารของคนขยันขันแข็งมีค่า

28

ในวิถีของความชอบธรรมมีชีวิต และในทางนั้นไม่มีความมรณา

สุภาษิต / Proverbs 13

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com