พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

สุภาษิต / Proverbs 7

สุภาษิต / Proverbs

Return to Index

Chapter 8

1

ปัญญามิได้ร้องเรียกหรือ ความเข้าใจมิได้เปล่งเสียงของเธอหรือ

2

ณ ที่สูงที่ข้างทาง ที่กลางถนนเธอก็ยืนอยูEP>

3

ข้างประตู หน้าเมือง ที่ทางเข้ามุข เธอก็ร้องเสียงดังว่า

4

"โอ บรรดาผู้ชายเอE เราเรียกเจ้า และเสียงเรียกของเราไปถึงบุตรชายของมนุษยEP>

5

โอ คนเขลา จงเข้าใจสติปัญญา คนโง่ทั้งหลาย จงมีใจที่เข้าใจ

6

ฟังซี เพราะเราจะพูดถึงสิ่งยอดเยี่ยม เพราะสิ่งที่ชอบจะมาจากริมฝีปากของเรา

7

เพราะปากของเราจะกล่าวความจริง ความชั่วร้ายเป็นสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนต่อริมฝีปากของเรา

8

บรรดาคำปากของเรานั้นชอบธรรม ในนั้นไม่มีคำบิดหรือคำคด

9

คำเหล่านั้นสำหรับผู้ที่เข้าใจก็ตรงหมด สำหรับผู้พบความรู้ก็ถูกต้อง

10

จงรับคำสั่งสอนของเราแทนเงิน และความรู้แทนทองคำอย่างดี

11

เพราะปัญญาดีกว่าทับทิม และสิ่งที่เจ้าปรารถนาทั้งหมดจะเปรียบเทียบกับปัญญาไม่ไดEP>

12

เราคือปัญญา อยู่ในความหยั่งรูEและเราพบความรู้แห่งความเฉลียวฉลาด

13

ความยำเกรงพระเยโฮวาหEป็นความเกลียดชังความชั่วร้าย เราเกลียดความเย่อหยิ่งและความจองหอง และทางของความชั่วร้ายกับปากตลบตะแลง

14

เรามีคำหารือและสติปัญญา เรามีความเข้าใจ เรามีกำลัง

15

โดยเรานี่แหละกษัตริยEึงปกครอง และผู้ครอบครองจึงตรากฎหมายที่ยุติธรรม

16

โดยเรานี่แหละเจ้านายและขุนนางได้ครอบครอง คือบรรดาผู้พิพากษาของแผ่นดินโลก

17

เรารักบรรดาผู้ที่รักเรา และบรรดาผู้ที่แสวงเราอย่างขยันขันแข็งก็พบเรา

18

ความมั่งคั่งและเกียรติอยู่กับเรา เออ ทั้งทรัพยEฤงคารที่ทนทานและความชอบธรรม

19

ผลของเราดีกว่าทองคำ แม้ทองคำเนื้อดี และผลได้ของเราดีกว่าเงินเนื้อบริสุทธิEP>

20

เรานำในทางแห่งความชอบธรรม ในวิถีทั้งหลายของความยุติธรรม

21

ประสาททรัพยEฤงคารแก่บรรดาผู้ที่รักเรา บรรจุคลังทรัพยEั้งหลายของเขาให้เต็ม

22

พระเยโฮวาหEรงเป็นเจ้าของเราในเมื่อพระองคEรงเริ่มงานของพระองคEก่อนบรรดาพระราชกิจโบราณของพระองคEP>

23

เราถูกสถาปนาไว้ตั้งแต่ดึกดำบรรพEาแล้ว ตั้งแต่แรก ก่อนปฐมกาลของแผ่นดินโลก

24

เราถือกำเนิดมาเมื่อก่อนมีมหาสมุทร เมื่อไม่มีน้ำพุที่มีน้ำมากมาย

25

ก่อนการเนรมิตสร้างภูเขา ก่อนเนินเขา เราก็ถือกำเนิดมาแล้ว

26

ก่อนที่พระองคEรงสร้างแผ่นดินโลก ทั้งไร่นา หรือก่อนผงคลีแรกของพิภพ

27

เมื่อพระองคEรงสถาปนาฟ้าสวรรคEเราอยู่ที่นั่นแล้ว เมื่อพระองคEรงลากเส้นรอบวงบนพื้นมหาสมุทร

28

เมื่อพระองคEรงสถาปนาฟ้าเบื้องบน เมื่อพระองคEรงกระทำน้ำพุของน้ำบาดาลให้มั่นไวEP>

29

เมื่อพระองคEรงกำหนดเขตจำกัดให้แก่ทะเล เพื่อว่าน้ำจะไม่ละเมิดพระบัญชาของพระองคEเมื่อพระองคEรงปักผังรากฐานของพิภพ

30

เราอยู่ข้างพระองคEล้ว เหมือนผู้ที่พระองคEรงเลี้ยงดู เราเป็นความปีติยินดีประจำวันของพระองคEเปรมปรีดิEยู่ต่อพระพักตรEระองคEสมอ

31

เปรมปรีดิEนพิภพที่มีคนอาศัยของพระองคEและปีติยินดีในบุตรทั้งหลายของมนุษยEP>

32

ฉะนั้น โอ บุตรทั้งหลายเอE บัดนี้จงฟังเรา บรรดาผู้ที่รักษาทางของเราก็อยู่สุขสงบ

33

จงฟังคำสั่งสอน และจงฉลาด และอย่าเพิกเฉยเสีย

34

ผู้ใดที่ฟังเราก็เป็นสุข คือเฝ้าอยู่ที่ประตูรั้วของเราทุกวัน และคอยอยู่ข้างประตูบ้านของเรา

35

เพราะผู้ใดที่พบเราก็พบชีวิต และได้รับความพอพระทัยจากพระเยโฮวาหEP>

36

แต่ผู้ที่พลาดขาดเราก็กระทำจิตใจตัวเองให้เจ็บ บรรดาผู้ที่เกลียดชังเราก็รักความมรณา"

สุภาษิต / Proverbs 9

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com