พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

เพลงสดุดี / Psalms 148

เพลงสดุดี / Psalms

Return to Index

Chapter 149

1

จงสรรเสริญพระเยโฮวาหEถิด จงร้องเพลงบทใหม่ถวายพระเยโฮวาหEร้องบทสรรเสริญถวายพระองคEนชุมนุมวิสุทธิชน

2

ให้อิสราเอลยินดีในผู้สร้างของเขา ให้บุตรทั้งหลายของศิโยนเปรมปรีดิEนกษัตริยEองเขา

3

ให้เขาสรรเสริญพระนามของพระองคE้วยเต้นรำ ให้เขาถวายเพลงสรรเสริญแด่พระองคE้วยรำมะนาและพิณเขาคูEP>

4

เพราะพระเยโฮวาหEรงปรีดีในประชาชนของพระองคEพระองคEะทรงประดับคนใจถ่อมด้วยความรอด

5

ให้วิสุทธิชนลิงโลดในสง่าราศี ให้เขาร้องเพลงบนที่นอนของเขา

6

ให้การสรรเสริญอย่างสูงแด่พระเจ้าอยู่ในปากของเขา และให้ดาบสองคมอยู่ในมือของเขา

7

เพื่อทำการแก้แค้นบรรดาประชาชาติ และทำการลงโทษชนชาติทั้งหลาย

8

เพื่อเอาตรวนล่ามบรรดากษัตริยEองเขา และเอาเครื่องเหล็กจำจองล่ามบรรดาขุนนางของเขา

9

เพื่อจะกระทำแก่เขาตามคำพิพากษาที่บันทึกไว้แล้ว นี่เป็นเกียรติแก่บรรดาวิสุทธิชนของพระองคEจงสรรเสริญพระเยโฮวาหEถิด

เพลงสดุดี / Psalms 150

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com