พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

เพลงสดุดี / Psalms 147

เพลงสดุดี / Psalms

Return to Index

Chapter 148

1

จงสรรเสริญพระเยโฮวาหEถิด จงสรรเสริญพระเยโฮวาหEากฟ้าสวรรคEจงสรรเสริญพระองคEนที่สูง

2

ทูตสวรรคEั้งหลายของพระองคEจงสรรเสริญพระองคEบรรดาพลโยธาของพระองคEจงสรรเสริญพระองคEP>

3

ดวงอาทิตยEละดวงจันทรEจงสรรเสริญพระองคEบรรดาดาวที่ส่องแสง จงสรรเสริญพระองคEP>

4

ฟ้าสวรรคEี่สูงสุด จงสรรเสริญพระองคEทั้งน้ำทั้งหลายเหนือฟ้าสวรรคEP>

5

ให้สิ่งเหล่านั้นสรรเสริญพระนามพระเยโฮวาหEเพราะพระองคEรงบัญชา สิ่งเหล่านั้นก็ถูกเนรมิตขึ้นมา

6

และพระองคEรงสถาปนามันไว้เป็นนิจกาล พระองคEรงกำหนดเขตซึ่งมันข้ามไปไม่ไดEP>

7

จงสรรเสริญพระเยโฮวาหEากแผ่นดินโลก นะเจ้ามังกรทั้งหลายและที่น้ำลึกทั้งปวง

8

ไฟกับลูกเห็บ หิมะกับหมอก ลมพายุ กระทำตามพระวจนะของพระองคEP>

9

บรรดาภูเขาและเนินเขาทั้งปวง ต้นไม้มีผลและไม้สนสีดารEั้งปวง

10

สัตวE่าและสัตวEช้ทั้งปวง สัตวEลื้อยคลานและนกที่บินไดEP>

11

บรรดากษัตริยEองแผ่นดินโลกและชนชาติทั้งหลาย เจ้านายและผู้พิพากษาทั้งปวงของแผ่นดินโลก

12

และคนหนุ่มกับทั้งสาว คนแก่และเด็ก

13

ให้ทั้งหลายเหล่านี้สรรเสริญพระนามพระเยโฮวาหEเพราะพระนามของพระองคEท่านั้นที่ประเสริฐ สง่าราศีของพระองคEยู่เหนือแผ่นดินโลกและฟ้าสวรรคEP>

14

พระองคEรงยกย่องเขาแห่งประชาชนของพระองคEผู้ทรงเป็นที่สรรเสริญของบรรดาวิสุทธิชนของพระองคEคือชนชาติอิสราเอล ประชาชนที่อยู่ใกล้พระองคEจงสรรเสริญพระเยโฮวาหEถิด

เพลงสดุดี / Psalms 149

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com