พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

เพลงสดุดี / Psalms 146

เพลงสดุดี / Psalms

Return to Index

Chapter 147

1

จงสรรเสริญพระเยโฮวาหEถิด เป็นการดีที่จะร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าของเรา เพราะการกระทำนั้นเป็นที่น่ายินดีและการสรรเสริญก็เหมาะสม

2

พระเยโฮวาหEรงก่อสร้างเยรูซาเล็มขึ้น พระองคEรงรวบรวมคนอิสราเอลที่ต้องกระจัดกระจายไป

3

พระองคEรงรักษาคนที่ชอกช้ำระกำใจ และทรงพันผูกบาดแผลของเขา

4

พระองคEรงนับจำนวนดาว พระองคEรงตั้งชื่อมันทุกดวง

5

องคEระผู้เป็นเจ้าของเราใหญ่ยิ่งและทรงฤทธานุภาพอุดม ความเข้าใจของพระองคEั้นวัดไม่ไดEP>

6

พระเยโฮวาหEรงชูคนใจถ่อมขึ้น พระองคEรงเหวี่ยงคนชั่วลงถึงดิน

7

จงร้องเพลงโมทนาพระคุณถวายพระเยโฮวาหEจงร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าของเราด้วยพิณเขาคูEP>

8

ผู้ทรงคลุมฟ้าสวรรคE้วยเมฆ ผู้ทรงเตรียมฝนให้แก่แผ่นดินโลก ผู้ทรงกระทำให้หญ้างอกบนภูเขา

9

พระองคEรงประทานอาหารแก่สัตวEละแก่ลูกกาที่ร้อง

10

ความปีติยินดีของพระองคEิได้อยู่ที่กำลังของม้า ความปรีดีของพระองคEิได้อยู่ที่ขาของมนุษยEP>

11

แต่พระเยโฮวาหEรงปรีดีในคนที่ยำเกรงพระองคEในคนที่ความหวังของเขาอยู่ในความเมตตาของพระองคEP>

12

โอ เยรูซาเล็มเอE จงสรรเสริญพระเยโฮวาหEถิด โอ ศิโยนเอE จงถวายสรรเสริญแด่พระเจ้าของเธอ

13

เพราะพระองคEรงเสริมกำลังดาลประตูของเธอ พระองคEรงอำนวยพระพรบุตรทั้งหลายที่อยู่ภายในเธอ

14

พระองคEรงกระทำสันติภาพในเขตแดนของเธอ ทรงให้เธออิ่มด้วยข้าวสาลีที่ดีที่สุด

15

พระองคEรงใช้พระบัญญัติของพระองคEอกไปยังแผ่นดินโลก พระวจนะของพระองคEปเร็ว

16

พระองคEระทานหิมะอย่างปุยขนแกะ พระองคEรงหว่านน้ำค้างแข็งขาวอย่างขี้เถ้า

17

พระองคEรงโยนน้ำแข็งของพระองคEป็นก้อนEใครจะทนทานความหนาวของพระองคEดEP>

18

พระองคEรงใช้พระวจนะของพระองคEอกไป และละลายมันเสีย พระองคEรงให้ลมพัด และน้ำก็ไหล

19

พระองคEรงสำแดงพระวจนะของพระองคEก่ยาโคบ กฎเกณฑEละคำตัดสินของพระองคEก่อิสราเอล

20

พระองคEิได้ทรงประกอบการเช่นนี้แก่ประชาชาติอื่นใด และสำหรับคำตัดสินของพระองคEั้น พวกเขาไม่รู้จักเลย จงสรรเสริญพระเยโฮวาหEถิด

เพลงสดุดี / Psalms 148

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com