พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

เพลงสดุดี / Psalms 145

เพลงสดุดี / Psalms

Return to Index

Chapter 146

1

จงสรรเสริญพระเยโฮวาหEถิด โอ จิตใจของข้าพเจ้าเอE จงสรรเสริญพระเยโฮวาหEถิด

2

ข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระเยโฮวาหEราบเท่าที่ข้าพเจ้ามีชีวิตอยูEข้าพเจ้าจะร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าของข้าพเจ้าขณะที่ข้าพเจ้ายังเป็นอยูEP>

3

อย่าวางใจในเจ้านายหรือในบุตรของมนุษยEซึ่งไม่มีความช่วยเหลืออยู่ในตัวเขา

4

เมื่อลมหายใจของเขาพรากไป เขาก็กลับคืนเป็นดิน ในวันเดียวกันนั้นความคิดของเขาก็พินาศ

5

คนที่ผู้อุปถัมภEองเขาคือพระเยโฮวาหEองยาโคบก็เป็นสุข คือผู้ที่ความหวังของเขาอยู่ในพระเยโฮวาหEระเจ้าของเขา

6

ผู้ได้ทรงสร้างฟ้าสวรรคEละแผ่นดินโลก ทะเลและบรรดาสิ่งของที่อยู่ในนั้น ผู้รักษาความจริงไว้เป็นนิตยEP>

7

ผู้ทรงประกอบความยุติธรรมให้แก่คนที่ถูกบีบบังคับ ผู้ประทานอาหารแก่คนที่หิว พระเยโฮวาหEรงปล่อยผู้ถูกคุมขังให้เป็นอิสระ

8

พระเยโฮวาหEรงเบิกตาของคนตาบอด พระเยโฮวาหEรงยกคนที่ตกต่ำให้ลุกขึ้น พระเยโฮวาหEรงรักคนชอบธรรม

9

พระเยโฮวาหEรงเฝ้าดูคนต่างด้าว พระองคEรงชูลูกกำพร้าพ่อและหญิงม่าย แต่พระองคEรงพลิกทางของคนชั่ว

10

พระเยโฮวาหEะทรงครอบครองเป็นนิตยEโอ ศิโยนเอE พระเจ้าของเธอจะทรงครอบครองทุกชั่วอายุ จงสรรเสริญพระเยโฮวาหEถิด

เพลงสดุดี / Psalms 147

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com