พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

เพลงสดุดี / Psalms 144

เพลงสดุดี / Psalms

Return to Index

Chapter 145

1

ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองคEโอ ข้าแต่พระมหากษัตริยEข้าพระองคEะเยินยอพระองคEจะถวายสาธุการแด่พระนามของพระองคEป็นนิจกาล

2

ข้าพระองคEะถวายสาธุการแด่พระองคEุกๆวัน ข้าพระองคEะสรรเสริญพระนามของพระองคEป็นนิจกาล

3

พระเยโฮวาหEั้นยิ่งใหญEและสมควรจะสรรเสริญอย่างยิ่ง ความใหญ่ยิ่งของพระองคEั้นเหลือจะหยั่งรูEP>

4

คนชั่วอายุหนึ่งจะสรรเสริญพระราชกิจของพระองคEห้คนอีกชั่วอายุหนึ่งฟัง และจะประกาศกิจการอันทรงอานุภาพของพระองคEP>

5

ข้าพระองคEะกล่าวถึงเกียรติยศอันรุ่งโรจนEองความสูงส่งของพระองคEและถึงพระราชกิจมหัศจรรยEองพระองคEP>

6

มนุษยEะกล่าวถึงอานุภาพแห่งกิจการอันน่าเกรงขามของพระองคEและข้าพระองคEะเล่าถึงความยิ่งใหญ่ของพระองคEP>

7

เขาทั้งหลายจะโฆษณาข่าวเลื่องลือให้ระลึกถึงคุณความดีอันอุดมของพระองคEอกมา และจะร้องเพลงถึงความชอบธรรมของพระองคEP>

8

พระเยโฮวาหEรงพระเมตตาและทรงเต็มไปด้วยพระกรุณา ทรงกริ้วช้าและมีความเมตตาอย่างอุดม

9

พระเยโฮวาหEรงดีต่อทุกคน และความเมตตาของพระองคEีอยู่เหนือพระราชกิจทั้งสิ้นของพระองคEP>

10

โอ ข้าแต่พระเยโฮวาหEพระราชกิจทั้งสิ้นของพระองคEะสรรเสริญพระองคEและวิสุทธิชนทั้งสิ้นของพระองคEะถวายสาธุการแด่พระองคEP>

11

เขาทั้งหลายจะพูดถึงสง่าราศีแห่งราชอาณาจักรของพระองคEและเล่าถึงฤทธานุภาพของพระองคEP>

12

เพื่อให้กิจการอันทรงอานุภาพของพระองคEและสง่าราศีอันรุ่งโรจนEห่งราชอาณาจักรของพระองคEจ้งแก่บุตรทั้งหลายของมนุษยEP>

13

ราชอาณาจักรของพระองคEป็นราชอาณาจักรนิรันดรEและอำนาจการปกครองของพระองคEำรงอยู่ตลอดทุกชั่วอายุ

14

พระเยโฮวาหEรงชูทุกคนที่กำลังจะล้มลง และทรงยกทุกคนที่โน้มตัวลงให้ลุกขึ้น

15

นัยนEาทั้งปวงมองดูพระองคEและพระองคEระทานอาหารให้ตามเวลา

16

พระองคEรงยื่นพระหัตถEองพระองคEพระองคEรงให้สิ่งสารพัดที่มีชีวิตอิ่มตามความปรารถนา

17

พระเยโฮวาหEรงชอบธรรมตามทางทั้งสิ้นของพระองคEและทรงบริสุทธิEนการกระทำทั้งสิ้นของพระองคEP>

18

พระเยโฮวาหEรงสถิตใกล้ทุกคนที่ร้องทูลพระองคEทุกคนที่ร้องทูลพระองคEามความจริง

19

พระองคEะทรงโปรดตามความปรารถนาของบรรดาผู้ที่ยำเกรงพระองคEพระองคEะทรงสดับเสียงร้องทูลของเขาด้วย และจะทรงช่วยเขาให้รอด

20

พระเยโฮวาหEรงสงวนทุกคนที่รักพระองคEวEแต่บรรดาคนชั่ว พระองคEะทรงทำลาย

21

ปากของข้าพเจ้าจะกล่าวสรรเสริญพระเยโฮวาหEและให้บรรดาเนื้อหนังทั้งสิ้นถวายสาธุการแด่พระนามบริสุทธิEองพระองคEป็นนิจกาล

เพลงสดุดี / Psalms 146

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com