พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

เพลงสดุดี / Psalms 142

เพลงสดุดี / Psalms

Return to Index

Chapter 143

1

โอ ข้าแต่พระเยโฮวาหEขอทรงสดับคำอธิษฐานของข้าพระองคEขอทรงเงี่ยพระกรรณสดับคำวิงวอนของข้าพระองคEขอทรงตอบข้าพระองคEามความสัตยEุจริตของพระองคEตามความชอบธรรมของพระองคEP>

2

ขออย่าทรงตัดสินผู้รับใช้ของพระองคEเพราะไม่มีคนเป็นคนใดที่ชอบธรรมในสายพระเนตรของพระองคEP>

3

เพราะศัตรูข่มเหงจิตใจข้าพระองคEมันขยี้ชีวิตข้าพระองคEงถึงดิน มันได้กระทำให้ข้าพระองคEาศัยในที่มืด เหมือนคนที่ตายนานแล้ว

4

เพราะฉะนั้นจิตวิญญาณของข้าพระองคEึงอ่อนระอาอยู่ในข้าพระองคEจิตใจภายในข้าพระองคE็อ้างว้าง

5

ข้าพระองคEะลึกถึงสมัยเก่าก่อนไดEข้าพระองคEำพึงถึงทุกสิ่งที่พระองคEรงกระทำ ข้าพระองคEำพึงถึงพระหัตถกิจของพระองคEP>

6

ข้าพระองคEหยียดมือออกไปสู่พระองคEจิตใจของข้าพระองคEระหายหาพระองคEย่างแผ่นดินที่แห้งผาก เซลาหEP>

7

โอ ข้าแต่พระเยโฮวาหEขอทรงรีบฟังข้าพระองคEจิตวิญญาณข้าพระองคE่อไปแล้ว ขออย่าทรงซ่อนพระพักตรEองพระองคEว้จากข้าพระองคEเกรงว่าข้าพระองคEะเหมือนคนเหล่านั้นที่ลงไปยังปากแดนผู้ตาย

8

ขอทรงโปรดให้ข้าพระองคEด้ยินถึงความเมตตาของพระองคEนเวลาเช้า เพราะข้าพระองคEางใจในพระองคEขอทรงสอนข้าพระองคEึงทางที่ควรไป เพราะข้าพระองคEั้งใจแน่วแน่ในพระองคEP>

9

โอ ข้าแต่พระเยโฮวาหEขอทรงช่วยข้าพระองคEห้พ้นจากศัตรูของข้าพระองคEข้าพระองคEด้ซ่อนตัวอยู่กับพระองคEP>

10

ขอทรงสอนให้ข้าพระองคEำตามพระทัยของพระองคEเพราะพระองคEรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองคEพระวิญญาณของพระองคEระเสริฐ ขอทรงนำข้าพระองคEข้าไปยังแผ่นดินแห่งความเที่ยงธรรม

11

โอ ข้าแต่พระเยโฮวาหEขอทรงสงวนชีวิตข้าพระองคEวEเพราะเห็นแก่พระนามของพระองคEขอทรงนำจิตใจข้าพระองคEอกมาจากความยากลำบากเพราะเห็นแก่ความชอบธรรมของพระองคEP>

12

และขอทรงตัดศัตรูของข้าพระองคEอกไปตามความเมตตาของพระองคEและขอทรงทำลายบรรดาผู้ที่ทรมานจิตใจข้าพระองคEเพราะข้าพระองคEป็นผู้รับใช้ของพระองคEP>

เพลงสดุดี / Psalms 144

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com