พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

เพลงสดุดี / Psalms 141

เพลงสดุดี / Psalms

Return to Index

Chapter 142

1

ข้าพเจ้าร้องทูลพระเยโฮวาหE้วยเสียงของข้าพเจ้า ด้วยเสียงของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าวิงวอนต่อพระเยโฮวาหEP>

2

ข้าพเจ้าหลั่งคำคร่ำครวญของข้าพเจ้าออกมาต่อเบื้องพระพักตรEระองคEข้าพเจ้าทูลเรื่องความลำบากยากเย็นของข้าพเจ้าต่อพระองคEP>

3

เมื่อจิตใจของข้าพระองคE่อนระอาภายใน พระองคEรงทราบทางของข้าพระองคEในวิถีที่ข้าพระองคEดินไปเขาซ่อนกับไว้ดักข้าพระองคEP>

4

ข้าพระองคEองทางขวามือและมองดู แต่ไม่มีใครยอมรู้จักข้าพระองคEข้าพระองคEม่มีที่หลบภัย ไม่มีใครเอาใจใส่จิตใจข้าพระองคEP>

5

โอ ข้าแต่พระเยโฮวาหEข้าพระองคE้องทูลต่อพระองคEข้าพระองคE่า "พระองคEรงเป็นที่ลี้ภัยของข้าพระองคEเป็นส่วนของข้าพระองคEนแผ่นดินของคนเป็น

6

ขอทรงฟังคำร้องทูลของข้าพระองคEเพราะข้าพระองคEกต่ำมากนัก ขอทรงช่วยข้าพระองคEห้พ้นจากผู้ข่มเหงข้าพระองคEเพราะเขาแข็งแรงเกินกำลังข้าพระองคEP>

7

ขอทรงพาจิตใจข้าพระองคEอกจากคุก เพื่อข้าพระองคEะสรรเสริญพระนามของพระองคEคนชอบธรรมจะล้อมข้าพระองคEว้เพราะพระองคEะทรงกระทำแก่ข้าพระองคEย่างบริบูรณE

เพลงสดุดี / Psalms 143

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com